İngilizce’de temel cümle yapısı “ÖZNE” ile başladığı için önce şahıs zamirleriyle başlamak istiyoruz. Bunlar aşağıda sıralanmışlardır:

I (ay) (ben)
You (yu) (sen)
He (hi) (o - erkekler için)
She (şi) (o - kadınlar için)
It (it) (o - hayvanlar ve cansızlar için)
We (wi) (biz)
You (yu) (siz)
They (dey) (onlar)Normal bir cümlede “Özne”den sonra fiil gelir. Fiiller bir iş, bir oluşu bildirirlerken, bazı cümlelerde ise sadece durum bildirildiği için, cümlenin yapısını tamamlamak için (TO BE - olmak) fiilinin “am”, “is”, “are” şekilleri kullanılır.
Şimdi bunları örneklerle görelim.

I come. (ay kam) Ben gelirim.
You come. (yu kam) Sen gelirsin.
He comes. (hi kams) O gelir.
She comes. (şi kams) O gelir.
It comes. (it kams) O gelir.
We come. (wi kam) Biz geliriz.
You come. (yu kam) Siz gelirsiniz.
They come. (they kam) Onlar gelirler.Özneler yukarıda görüldüğü gibi zamir olabildikleri gibi, Ayşe, Ahmet,

Mehmet, Veya Benim kalemim, Onun evi, Sizin kayığınız şeklinde de olabilirler.