CurDir : Geçerli sürücü ve dizin
ChDir : Sürücü ve dizinin değiştirir
ChDrive : Sürücü değiştirir
MkDir : Geçerli sürücü ve dizinde yeni bir dizin oluşturur
RmDir : İstenen boş dizinin siler
FileCopy : Dosyanın istenilen isimle istenilen yere kopyalar
Kill : Dosyayı siler (Joker karakter kullanabilir)
Name : Dosyanın adını ve yolunu değiştirir
FileLen : Dosyanın byte olarak büyüklüğünü verir
FileDateTime : Dosyanın zaman bilgisini verir
GetAttr : Dosyanın özelliklerini verir
SetAttr : Dosyanın istenen özelliğini değiştirir
Dir : Belirtilen yoldaki dosyaların listesini verir

Dosya_Boyutu = Str$(FileLen(PathDosyaAdı))
Dosya_Tarih = Str$(FileDateTime(PathDosyaAdı))

Private Sub Form_Click()
Swp = Dir("C:\*.*")
Do While K ""
Print Swp
Swp = Dir
Loop
End Sub

Text1.Text = FileDateTime("c:\autoexec.bat")
MkDir "Deneme" ‘ Aktif dizin altına
RmDir "C:\deneme\denemealt\altalt"
Kill "c:\*.bat"
ChDrive "D"
ChDir "D:\deneme\alt"
Name "C:\Autoexec.Bat" As "C:\Temp.Bat"
SetAttr "C:\Autoexec.Bat"vbHidden+vbReadOnly
X = GetAttr("C:\Autoexec.Bat")