Bir Firtina tuttu bizi, deryaya kardi
O bizim Kavusmalarimiz a yarim, Mahsere kaldi
O bizim Kavusmalarimiz a yarim, Mahsere kaldi

Mapushanede yata yata,yanlarim cürüdü
Pencerden baka baka a yarim, ela gözler süzüldü
Pencerden baka baka a yarim, ela gözler süzüldü

Yeni Cezve yeni Cezve, kaynar kaynamaz oldu
O benim nazli yarimin dilleri, söyler söylemez oldu
O benim nazli yarimin dilleri, söyler söylemez oldu