1.Giriş Şartları
Kuvvet Harp Akademilerine alınacak subaylar, nitelik değerlendirmesine ve sınava tâbi tutulur. Her subayın 6 defa müracaatta bulunma hakkı vardır. Ancak, Kuvvet Harp Akademilerine girme hakkına sahip olan subaylardan, bilfiil savaşa veya iç güvenlik harekâtına, Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülecek benzeri harekât görevlerine katılan birliklerde görevli olup, bu görevleri nedeniyle sınava katılamayanların hakları, sınavlara giremedikleri süreler kadar uzatılır. Kuvvet Harp Akademilerindeki eğitim ve öğretime katılmak için müracaatta bulunacak subaylarda aranacak nitelikler aşağıdadır;
a. Harp Okulu mezunu olmak,
b. Giriş sınavı tarihinde, Türk Silâhlı Kuvvetlerinde 6’ncı hizmet yılını bitirmiş ve 12’nci hizmet yılını bitirmemiş olmak,
c. Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nda belirtilen muharip sınıf subayları ile yardımcı sınıf subaylardan yalnız ulaştırma, ordu donatım, levazım (Deniz Kuvvetlerinde ikmal), harita (harita mühendisi, harita yüksek mühendisi, harita pilot), personel ve maliye sınıflarına mensup bulunmak,
ç. Yardımcı sınıf subaylarca, sınava giriş tarihindeki yıla ait tam teşekküllü bir askerî hastaneden “Faal Kıt’a Görevi Yapar Rapor”u almış olmak.
2.Kontenjanlar
Kuvvet Harp Akademilerine alınacak subaylar için kontenjanlar; Türk Silâhlı Kuvvetleri insan gücü plânına uygun olarak, aşağıdaki esaslara göre Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilir.

a. Kara Harp Akademisi :
(1)Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kontenjanı: Türk Silâhlı Kuvvetleri insan gücü plânına göre tespit edilen öğrenci subay miktarının asgarî 9/10’u muharip sınıf subaylarına, azamî 1/10’u yardımcı sınıf subaylarına ayrılacak şekilde kontenjan tahsis edilir.
(2)Deniz piyade ve deniz istihkâm subaylarının kontenjanı.
(3)Jandarma Genel Komutanlığı kontenjanı.
b.Deniz Harp Akademisi :
Türk Silâhlı Kuvvetleri insan gücü plânına göre tespit edilen subay miktarının asgarî 9/10’u deniz ve istihbarat sınıfı muharip subaylara, azamî 1/10’u yardımcı sınıf subaylara ayrılacak şekilde kontenjan tahsis edilir.
c. Hava Harp Akademisi :
Türk Silâhlı Kuvvetleri insan gücü plânına göre tespit edilen öğrenci subay miktarının asgarî 7/10’u pilot sınıfı subaylara, azamî 3/10’u pilot olmayan subaylara ayrılacak şekilde kontenjan tahsis edilir.
3. Giriş Sınavları
Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığınca giriş sınavlarına katılmaları uygun görülenler Kuvvet Harp Akademileri giriş sınavlarına katılırlar.
Giriş sınav soruları, Harp Akademileri Komutanlığınca hazırlanır ve;
a. Askerî kültür,
b. Genel kültür,
c. Taktik mesele (1’inci taktik mesele, 2’nci taktik mesele),
konularında yapılır.
4. Akademiye Giriş Hakkı Kazanan Subayların Katılacakları Kurslar
Akademiye giriş hakkı kazanan subayların katılacakları kurslara ilişkin esaslar şunlardır;
a. Akademiye giriş hakkı kazanan subaylar, süreleri ve açılacakları merkezler Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilen lisan, özel subay tekâmül veya ileri ihtisas kurslarına ve Harp Akademileri Komutanlığında açılacak akademi öncesi hazırlık kurslarına katılırlar ve bu kursları asgarî “iyi derece” ile bitirdikleri takdirde (lisan ve akademi öncesi hazırlık kursları hariç) Kuvvet Harp Akademileri birinci sınıflarına devam etmeye hak kazanırlar.
b. Kara Harp Okulu ve kara sınıf okullarında yetiştirilen ve Kara Harp Akademisi giriş sınavlarını kazanan Deniz ve Hava Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığına mensup subaylar, Kara Kuvvetlerine mensup subayların tâbi olacakları özel subay tekâmül kurslarına iştirak ederler.
SİLÂHLI KUVVETLER AKADEMİSİ
1. Seçim Esasları
Silâhlı Kuvvetler Akademisine katılacak müdavimlerde aranacak nitelikler şunlardır;
a. Kuvvet Harp Akademilerinden mezun olduktan sonra asgarî 2 yıl kıt’a ve karargâhlarda hizmet yapmış olmak,
b. Silâhlı Kuvvetler Akademisi eğitim ve öğretimi görmeyen kurmay subaylar arasında Harp Okulu mezuniyetleri en erken olmak.
2. Kontenjan
Silâhlı Kuvvetler Akademisine Kuvvet Komutanlıkları ve Jandarma Genel Komutanlığından katılacak kurmay subayların kontenjanı, Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilir.
MİLLÎ GÜVENLİK AKADEMİSİ
1. Müdavimlerde Aranacak Nitelikler
Millî Güvenlik Akademisine, nitelikleri aşağıda belirtilen subaylar ile kamu yönetiminde ve gerektiğinde özel kesimde görevli veya görev almaya aday yöneticiler katılabilir.
a. Asker Müdavimlerin Nitelikleri
(1) General/Amiral veya en az yarbay rütbesinde bulunmak,
(2) Kurmay subaylar için, Silâhlı Kuvvetler Akademisinden mezun olmuş olmak,
(3) Üstsubay olduktan sonra disiplin amirlerinden veya mahkemelerden herhangi bir ceza almamış olmak,
(4) Son 5 yıllık sicil notlarının ortalaması sicil tam notunun %90 ve daha yukarısında olmak,
(5) Tercihan en az bir yabancı dil bilmek,
(6) Sınıf subayları için, tercihen “Komutanlık ve Karargâh Subaylığı Kursu”nu bitirmiş olmak ve en az bir yabancı dil bilmek,
(7) İnceleme ve araştırma yapmaya hevesli olmak.
b. Sivil Müdavimlerin Nitelikleri
(1) Genel ve katma bütçeli dairelerle kamu kurum ve kuruluşlarında müsteşar, büyükelçi, elçi, müsteşar yardımcısı, vali, vali yardımcısı, kaymakam, genel müdür, genel müdür yardımcısı, bölge müdürü, işletme müdürü, daire başkanı ve emsali görevlerde bulunmak veya sayılan bu görevlere atanmaya aday durumda olmak,
(2) Yüksek öğrenim kurumlarının birinden mezun olmak,
(3) Tercihan en az bir yabancı dil bilmek,
(4) İnceleme ve araştırma yapmaya hevesli olmak.
c. Temsilcilerin Nitelikleri
(1)Asker temsilciler; general/amiral ile binbaşı ve üzeri rütbede subay olmak,
(2)Sivil temsilciler; sivil müdavimler için istenilen niteliklere sahip olmakla birlikte, bakanlıklarda müsteşar, diğer kurum ve kuruluşlarda o kurum ve kuruluşun amiri tarafından seçilmiş olmak.
2. Sivil Müdavimlerin Millî Güvenlik Akademisine Kabulü
Kamu kurum ve kuruluşlarında ve gerektiğinde özel kesimde üst kademede görevli veya görev almaya aday yöneticilerin kontenjanın belirlenmesi, ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilmesi ve "Müdavim" seçim işlemi, Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğince yapılır ve Genelkurmay Başkanlığına bildirilir.