İNCELEME

1. Hikâyede hayattan fazla bir beklentisi kalmayan, yalnız ve kendisini mutsuz hisseden bir pos*tacının, hayatının alelade bir günü konu olarak işlenmiştir.

2. Halit Ziya Uşaklıgil bu hikayede anlatmak istediklerini bir postacının kişiliğinde, mekan olarak bir sokağın sınırları içinde, yağmurun olduğu bir öğle vaktinde, yalnızlık bağlamında ele almıştır.

3. Hikayenin adı "Boş Ömür"dür. İkinci paragrafın başında yer alan cümle metne hakim olan duy*gunun yalnızlık olduğunu desteklemektedir: "Ona daha hayatında hiçbir mektup gelmemişti. O, yalnız başkalarının mektuplarına memurdu. Hiçbir kimsesi yoktu ki ondan gelecek mektubu olsun."
1. ETKİNLİK

1. Şiirlerde işlenen tema yalnızlıktır.

2."Ömr-i Tehi" hikayesiyle bu şiirlerin temaları aynıdır. "Ömr-i Tehi" hikâyesinde ve şiirlerde yalnızlık teması işlenmiştir.

3. ilk metinde yalnızlık duygusu bir olay çevresinde verilmiş hikâye şeklinde verilmiş, diğer metinlerde ise bu duygu coşku ve heyecanı dile getiren metinle yani şiirle verilmiştir. Her iki metinde de dil edebî şekilde yani dilin şiirsel işleviyle kullanılmıştır.

4. Yalnızlığım adlı şiirde ritim ve ahengi sağlayan unsurlar: Hece ölçüsü (14'lü)
........gibidir, içimde yalnızlığım.
........ürperir içimde yalnızlığım.

-ir'ler tam kafiye, -içimde yalnızlığım'lar redif

.......gibidir.
.......gelir -ir'ler tam kafiye,

Mısra sonları ses benzerliği dışında ses ve kelime tekrarlarıyla ölçü ve söyleyişle ahenk sağlan*mıştır.
......belâdan gayrı
......Sabâdan gayrı -â'lar yarım kafiye, -dan gayrı'lar redif.
Mısra sonları ses benzerliği dışında ses ve kelime tekrarlarıyla aruz ölçüsü ve söyleyişle ahenk sağlanmıştır.
Şiirlerde ses akışı, söyleyiş, ritim, ölçü ve kafiyelerle ahenk sağlanmış ve yalnızlık teması işlen*miştir.

5. Şiirlerde görme, işitme ve dokunma duyularından yararlanılmıştır.
Görme duyusuna hitap eden kelimeler: Su, sabah, mavi, yaprak, ney, mısra, herkes; çevre, çizgi,kapı.
İşitme duyusuna hitap eden kelimeler: Ses, şarkı, rüzgar, ney, perde perde.
Dokunma duyusuna hitap eden kelimeler: Ilık, ürperir, rüzgar, esecek, bad-ı saba.

6. "Yalnızlığım" adlı şiir günümüz şiiri olduğu için kelime ve tamlamaların anlaşılır olduğu, "Gazel"de ise yazıldığı dönem gereği Arapça ve Farsça kelime ve tamlamaların varlığından dolayı dil özel*liklerinin farklı olduğu görülür. Dil özellikleri farklı olmasına rağmen aynı tema işlenmiştir. Buradan da farklı dönemlerde, farklı dil özellikleriyle aynı temanın işlenebileceği sonucuna varılabilir.