BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NIN BAŞLAMASI VE NEDENLERİ

Sanyi ve ticaret alanın daki gelişmelerden dolayı Avrupa devletlerinin arasındaki ekonomik rekabet.
Hammadde ve pazar ihtiyacını gidermek içinAvrupa devletlerinin sömürge yarışına katılmaları.
Sömürgede geç kalan Almanya ve İtalya nın da güçlerini arttırmak için sömürge yarışına katılmaları.
İngiltere ve Fıransa nın,Almanya nın güçlenmesinden rahatsız olup,silahlanmaya başlamaları.
Fıransa nın almanya ya kaptırmış olduğu Alsas-Loren bölgelerini geri almak istemeleridir.
Rusya nın tarihi emellerine ulaşmak istemiş olması.
Milliyetçilik akımının yayılmış olması.
Blakanlardaki Slav (Rus) –Germen (Alman) çekişmesi.

Yukarideki nedenler,Avrupa devletlerinin gruplaşarak ayrılmasına neden olmuştur.Bunlar iki
gruba ayrılmaktatır.

İTİLAF DEVLETLERİ İTTİFAK DEVLETLERİ

.İngiltere .Almanya
.Fransa .İtalya
.Rusya .Avusturya-Macaristan İMP.
.Sırbistan

Avusturya-Macaristan velihahtının öldürülmesi sonucu (28 Haziran 1824’te) Avusturya’nın Sırbistan’a savaş açması sonucunda 1. Dünya Savaşı’nın çıkmasına sebep olarak gösterilmiş tir.
Svaş başladıktan sonra Japonya,Belçika,Romanya,A.B.D ve Yunanistan İTİLAF GRUBU savaşa katıldılar.
Osmanlı Devleti ve Bulgaristan İTTİFAK grubuna katıldılar.


OSMANLI DEVLETİ’NİN SAVAŞAGİRMESİ

Nedenleri: 1)Son zamanlarda kaybettiği toprakları gerialmak
2)Almanya’nın savaşı kazana bileceği inancı
3)Almanya’nın itilaf devltleri arasındaki bağlntıyı kesmek,savaşın alanını genişletmek,Osmanlı Devleti’nin insan gücü ve hammadde kaynaklarından yararlanmak istemleri.

4 Ağustos 1914’de gizli bir anlaşma imzalandı.Böylece Osmanlı İttifak grubunda yeraldmış oldu.11 Ağustos 1914’De İngiliz Osmanlı’ya sığınan iki Alman savaş gemisi (Goben ve Breslav) Rusya’nın karadeniz limanını bombalamasıyla fiilen savaşa girmiş oldu(11 Ağustos 1914)

OSMANLI DEVLETİ’NİN SAVAŞTIĞI CEPHELER
1)Kafkasya Cephesi(Sarıkamış Cephesi)
Enver Paşa bu cephede Rusları doğrudan sıkıştırmak,Türkistan yolunu açmak ve Azer abaycan petrollerine ulaşmak için taarruza geçti. Ancak ağır kış şartlarından dolayı 90.000 asker şhit oldu ve bu olaydan sonraRuslar kolayca Anadolu Bölgesi’ni koyca işkal ettiler.
Mustafa Kemal Paşa 1916 yılında Muş ve Bitlis’i Ruslardan geri almıştır.Sovyet Rusya 3 Mart 1918’de Brest-Litovsk Anlaşması’nı imzalayarak savaştan çekilmiş,Osmanlı Devleti Berlin Antlaşması’yla kaybettiği yerlerden Kars,Ardahan ve Batum’u geri almıştır.
2)Çanakkale Cephesi
Boğazları ele geçirerek Osmanlı’yı safdışı bırakıp,Rusya’ya yardım etmek ve Balkan devletlerini kendi yanlarına çekmek istiyen İtilaf Devletleri,19 Şubat 1915’de Çanakkale Boğazı’na saldırdılar.Başlangıçta 7 savaş gemisini kaybeden İtilaf Devletleri,deniz savşını kaybettiler.Karadan çıkarma yapmak isteyen İtilaf orduları,Gelibolu,Conkbayırı,
Anafartalar veArıburnu’nda ağırbir yenilgiye uğruyarak geri çekildiler.Mustafa Kemal askerlerine ‘’Ben size taarruzu değil,ölmenizi emrediyorum’’sözünü bu cephede söylemiştir.
Çanakkale Savaşının Sonuçları

Busavaşta 500.00 e yakın insan öldü.Rusya,İtilaf Devletlerinden yardım almadığı için bu ülkede ihtilal olamuş Çarlık Rusya yıkılarak yerine Bolşevik rejimi kurulmuştur.Bulagaristan’ın savaşa girmesiyle birlikte Berlin-İstanbul demir yolu bağıntısı kurulmuştur.Çanakkale Savaşı 1.Dünya Savaşı’nın 2 yıl gecikmesine sebep olmuştur ve Mustafa Kemal’in milli mucadelede önder olamasına zemin hazırlamıştır.
3)Irak Cephesi
1914’ İngilizler Rusya ile bağlantı kurmak için ve Irak petrollerine sahip olmak için Basra Körfezi’ne asker çıkararak cepheyi açtılar.
Bölgede az askerimiz olamasına rağmen bu bölgede büyük başarı gösterdiğimiz halde İngilizler Bağdat’ı ele geçirmiş oldular.
4)Kanal Cephesi
Almanların istemesi üzerine Osmanlı Devleti’nin,İngiltere’nin Hindistan’la olan bağıntısını kesmek için Süveyş Kanalı’nı elegeçirmek amacıyla açmış olduğu bir cephedir.Ancak Osmanlı Devleti bu cephede başarısız olmuştur.
5)Filistin Cephesi
Kanal cephesinde başarısızlık gösterdikten sonra İngilizler’in ilerleyişini durdurmak için bu cepheyi açmışlardır.Yıldırım Orduları komutanı Mustafa Kemal Paşa İngilizleri Halep civarında durdurmuşlardır.Osmanlı Devleti bu cephe dışında Yemen,Arabistan,Romanya ve Makedonya cephelerindede savaşmıştır.