YARGITAY
4. Ceza Dairesi 2009/10548 E.N , 2011/8306 K.N.
İlgili Kavramlar
TEHDİT
Özet
SANIĞIN, KATILANA YÖNELİK "SANA NE YAPACAĞIMI BİLİYORUM, EN KISA ZAMANDA BİR ŞEYLER YAPACAĞIM" BİÇİMİNDEKİ SÖZLER İLE TEHDİT ETMESİ EYLEMİ AÇIKÇA HAYATA, VÜCUT BÜTÜNLÜĞÜNE VEYA CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA YÖNELİK BİR ZARAR TEHLİKESİ İÇERMEDİĞİNDEN TCK'NIN 106/1-2. CÜMLESİ UYARINCA HÜKÜM KURULMASI GEREKTİĞİ GÖZETİLMELİDİR.
 
İçtihat Metni
Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
1- Hakaret suçundan kurulan hükmün incelenmesinde;
Kararda öngörülen cezaların nitelik ve niceliğine göre hükmün temyiz edilemez olduğu,
Anlaşıldığından, 5320 sayılı Yasa'nın 8/1 ve 1412 sayılı CYY'nin 317. maddesi uyarınca sanık Süleyman müdafiinin tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ İSTEĞİNİN REDDİNE,
2- Tehdit suçundan kurulan hükmün incelenmesinde;
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede başkaca nedenler yerinde görülmemiştir.
Ancak;
a) Sanığın, katılanı; "sana ne yapacağımı biliyorum, en kısa zamanda bir şeyler yapacağım" biçimindeki sözler ile tehdit etmesi eyleminin açıkça hayatına, vücut bütünlüğüne veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir zarar tehlikesi içermemesi karşısında, sanığın eylemi yanlış olarak nitelendirilip TCY'nin 106/1-2. cümlesi yerine, aynı maddenin 1. cümlesinden hüküm kurulmak suretiyle fazla cezaya hükmedilmesi,
b) Sanığın, katılanın kendisini bir başkasına aratarak tehdit ettirdiği şeklindeki savunması ve sanık müdafiinin talep etmesi karşısında, olayın çıkış sebebi üzerinde durularak, sanık lehine TCY'nin 29. maddesindeki haksız tahrik hükmünün uygulanma olanağının tartışılmaması,
c) Sanık müdafiinin 10.07.2007 tarihli son oturumdaki lehe olan hükümlerin uygulanması istemi, TCY'nin 62. maddesindeki takdiri indirimi de içerdiği halde, bu konuda bir karar verilmemesi,
Yasaya aykırı ve Süleyman müdafiinin temyiz nedenleri ile tebliğnamedeki düşünce yerinde görüldüğünden (HÜKMÜN BOZULMASINA), yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 15.06.2011 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.