+ Yeni Konu aç
Sayfa 9 Toplam 9 Sayfadan BirinciBirinci ... 789
Toplam 88 adet sonuctan sayfa basi 81 ile 88 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Devlet Memurları Kanunu

Ödev ve Tezler Katagorisinde ve Hukuk Forumunda Bulunan Devlet Memurları Kanunu Konusunu Görüntülemektesiniz.->9) 30/12/1987 tarih ve 306 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici madde- si: Geçici Madde - Gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar bu ...

 1. #81

  Standart

  .
  s11
  9) 30/12/1987 tarih ve 306 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici madde-
  si:
  Geçici Madde - Gerekli düzenlemeler yapılıncaya kadar bu Kanun Hükmünde Ka-
  rarnamenin 6 ncı maddesi ile belirlenen özel hizmet tazminatının hangi miktar-
  larda uygulanacağı Bakanlar Kurulu Kararı ile tesbit edilir.
  10) 28/3/1988 tarih ve 318 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici madde-
  leri:

  Geçici Madde 1 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin Or-
  tak Hükümler Bölümünün (A) bendinin 11 inci fıkrasında sayılan unvanları sözko-
  nusu fıkrada belirtilen şartlarla kazanmamış olmakla birlikte ilgili kanun, tü-
  zük ve yönetmelik hükümlerine dayanarak almış bulunanlardan bir derece yükselt-
  mesinden yararlanmamış olanlar hakkında, bir defaya mahsus olmak üzere sözkonusu
  unvanları fıkrada gösterilen şekilde almış oldukları kabul edilmek suretiyle
  işlem yapılır.
  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 9 uncu maddesinde belirtilen
  kuruluşlarda görevli bulunanlar hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

  Geçici Madde 2 - İlgili kanunlarında değişiklik yapılıncaya kadar, 233 sayı-
  lı Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında kalan ve yönetim kurulları ile idare
  edilen kanunla kurulu teşebbüs ve kurumların yönetim kurulu üyesi genel müdür ve
  genel müdür yardımcılarına kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu üyeleri
  için öngörülen miktarda ücret ve ek ödemede bulunulur.
  -----------------------
  (1) Bu geçici maddede sözü edilen 2 nci madde, 23/1/1987 tarih ve 269 sayılı
  K.H.K.`nin 2 nci maddesi olup 14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Kanunun 213
  üncü maddesinden sonra zam ve tazminatlar bölümü olarak eklenen ek maddenin
  (d) fıkrasına işlenmiştir.
  4282-(4282-2)
  11) 23/12/1988 tarih ve 351 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici madde-
  si:
  Geçici Madde - Müsteşar, Vali ve Emniyet Genel Müdürü (Vali) unvanını almış
  olup, 13/11/1981 tarihli ve 2559 sayılı Kanunun Ek Geçici 1 inci ve 2 nci mad-
  delerine göre emekli olanlardan 241 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değişik
  39 uncu maddesinin (b) fıkrasında öngörülen şartları taşımayanlar hakkında da
  mezkur fıkra hükümleri uygulanır.
  12) 27/6/1989 tarih ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Hükmüdür:

  Madde 3 - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuv-
  vetleri Personel Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 2802 sayılı
  Hakimler ve Savcılar Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca ek göstergeden yararlanan
  personelin ek gösterge rakamları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  a) Genelkurmay Başkanı, 4500
  b) Orgeneral ve Oramiral olmak kaydıyla Kuvvet Komutanları
  ve Jandarma Genel Komutanı, 4200
  c) Orgeneral-Oramiraller, Anayasa Mahkemesi Başkanı, Yargı-
  tay Başkanı, Danıştay Başkanı ve Başbakanlık Müsteşarı, 4000
  d) Korgeneral-Koramiraller, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı,
  Sayıştay Başkanı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, 3800
  e) (Değişik: 25/1/1990-KHK-402/2 md.) Tümgeneral-Tümamiraller, Anayasa Mah-
  kemesi,Yargıtay ve Danıştay Üyeleri, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vekili,Bi-
  rinci Sınıf Hakim ve Savcılar,Müsteşarlar,Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı, 3500
  f) Başbakanlık Müsteşar Yardımcıları. 2600
  g) (Ek: 23/10/1989-KHK-386/2 md.) Talim ve Terbiye Kurulu üyesi 2400
  Yukarıda unvan olarak sayılanlar dışında kalan personelin halen uygulanmakta
  olan ek gösterge rakamları, aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.
  30.6.1989 itibariyle 15.7.1989 tarihinden
  uygulanmakta olan itibaren uygulanacak
  Ek Göstergeler Ek Göstergeler
  ----------------------- -----------------------
  3300 3800
  3000 3500
  2700 3200
  2400 2900
  1950 2400
  1800 2150
  1650 2000
  1500 1800
  1200 1500
  900 1100
  600 750
  450 550
  300 400
  150 200

 2. #82

  Standart

  .
  13) 27/12/1991 tarih ve 475 sayılı KHK`nin hükmü:

  Geçici Madde 4- 11 inci maddenin (a) bendi ile kaldırılan 657 sayılı Kanunun
  59 uncu maddesinin birinci fıkrasındaki hüküm uyarınca bu Kanun Hükmünde Karar-
  namenin yayımından önce Müsteşar veya Müsteşar Yardımcılığna atanmış olanların,
  bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yayımı tarihinde görevleri sona erer,bunlar mük-
  teseplerine uygun görevlere atanırlar.
  4283-4285
  657 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN
  YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE
  Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın
  Yürürlükten Kaldırılan -------------------------------------
  Kanun veya Kanun Hükümleri Tarihi Sayısı Maddesi
  ------------------------------------------ ----------- ---------- --------
  657 Sayılı Kanunun 191 inci ve 192 nci madde-
  leri; 31/7/1970 1327 68
  657 Sayılı Kanunun geçici 14,15,17,18 ve 19
  uncu maddeleri; 31/7/1970 1327 85
  657 Sayılı Kanunun geçici 21 inci maddesi; 31/7/1970 1327 87
  657 Sayılı Kanunun 22,49,75,152,153,168,173,
  234 ve 238 inci maddeleri ile geçici 3,4,7,16,
  22 ve 24 üncü maddeleri ve bu Kanuna 1327 sayı-
  lı Kanunun 74 üncü maddesi ile getirilen ek 4
  üncü maddesi; 23/12/1972 KHK-2 5
  657 sayılı Kanuna 1327 sayılı Kanunla ve 1589
  sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Kanun Hük-
  münde Kararnameler ile eklenen Ek Geçici mad-
  delerden 27,29,36,39,45,53 ve Ek Geçici 5 inci
  madde; 30/5/1974 KHK-12 2
  15/5/1975 1897 2
  657 sayılı Kanunun değişik 32,228,229,230 uncu
  maddeleri ile 7 sayılı Kanun Hükmünde Karar-
  namenin geçici maddesi; 30/5/1974 KHK-12 7
  15/5/1975 1897 7
  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun; 4 üncü
  maddesinin (B) bendinin üçüncü fıkrasındaki "
  bu Kanunun 196 ncı maddesi uyarınca tespit edi-
  len mahrumiyet yerlerinde" ibaresi; 12/2/1982 2595 19
  154 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer
  alan " Emekli Kanunu hükümleri dışında"
  ibaresi; 12/2/1982 2595 19
  190 ncı maddesi ve Ek Geçici 20 nci maddesi; 12/2/1982 2595 19
  1765 sayılı Üniversite Personel Kanununun de-
  ğişik 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası; 12/2/1982 2595 19
  5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa
  24/12/1980 tarih ve 2363 sayılı Kanun ile
  eklenen Ek 3 ncü maddenin yedinci fıkrasının
  (a) ve (b) bendleri; 12/2/1982 2595 19
  KANUNLAR, TEMMUZ 1990 (Ek-6)
  657 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN
  YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE
  Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın
  Yürürlükten Kaldırılan --------------------------------
  Kanun veya Kanun Hükümleri Tarihi Sayısı Maddesi
  -------------------------------------- ------------ ---------- ---------
  31/12/1980 tarih ve 2368 sayılı Kanunun
  5 inci maddesi 12/2/1982 2595 19
  13/6/1968 tarih ve 1046 sayılı Kadro
  Dolayısıyla Açıkta Kalanların Açıkta
  geçirdikleri Sürelerin Kıdem ve
  Emekliliklerine sayılmasına Dair Ka-
  nunun tümü; 657 sayılı Devlet Memurları
  Kanununun 93 üncü maddesinin ikinci
  fıkrası ve diğer Kanunların bu Kanuna
  aykırı hükümleri 12/5/1982 2670 41
  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek Ge-
  çici 7 inci maddesinin son fıkrası 26/6/1984 KHK - 241 40
  926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel
  Kanununun Ek 18 inci maddesinin birinci ve
  ikinci fıkrası 26/6/1984 KHK - 241 40
  2247 sayılı Uyuşmazlık Mahkemelerinin Kuruluş
  ve İşleyişi Hakkındaki Kanunun 38 inci madde-
  sinin birinci fıkrası 26/6/1984 KHK - 241 40
  5/11/1980 tarih ve 2333 sayılı Kanun (1/1/1933
  tarihinde) 18/12/1986 KHK - 266 2
  657 sayılı Kanunun değişik 92 inci maddesinin
  2 nci fıkrası ile 116 ncı maddesi. 29/11/1984 KHK - 243 56
  6245 sayılı Kanunun değişik 34 üncü maddesinin
  ikinci fıkrası 23/1/1987 KHK - 269 4
  26/6/1984 tarih ve 241 Sayılı KHK`nin 37.mad-
  desinin (e) fıkrası 30/12/1987 KHK - 306 18
  a) 10/10/1984 tarih ve 3056 sayılı Kanunun (değişik)
  21 inci maddesinin ikinci fıkrası,

 3. #83

  Standart

  .
  ) 27/10/1989 tarih ve 388 sayılı Kanun Hükmünde
  Kararnamenin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası,
  c) 2377 sayılı Öğretmenlere Eğitim ve Öğretim Hiz-
  meti Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanun ile ek
  ve değişiklikleri,
  d) (Değişik: 12/4/1990-KHK-420/15 md.) 657 sa-
  yılı Devlet Memurları Kanununun Ek 23 üncü mad-
  desi ile Ek 28 inci maddesinin birinci ve ikinci
  fıkraları,
  e) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanu-
  nunun Ek 9 uncu maddesi,
  f) 2424 sayılı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Taz-
  minat Kanunu ile ek ve değişiklikleri,
  g) 6/12/1989 gün ve 396 sayılı Kanun Hükmünde Ka-
  rarnamenin 8 inci maddesinin 3 üncü fıkrası, 9/4/1990 KHK/418 45
  4286-1
  657 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN
  YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ GÖSTERİR LİSTE
  Yürürlükten Kaldırılan Mevzuatın
  Yürürlükten Kaldırılan --------------------------------
  Kanun veya Kanun Hükümleri Tarihi Sayısı Maddesi
  -------------------------------------------- ----------- ----------- --------
  a) Fazla mesai ücreti ödenmesine ilişkin;
  1) 17/8/1983 tarihli ve 2879 sayılı Kanunun
  22/9/1988 tarihli 343 sayılı Kanun Hükmünde
  Kararname ile değişik 4 üncü maddesinin 5 inci
  fıkrası,
  2) 13/10/1983 tarihli ve 2919 sayılı Kanunun
  5/4/1988 tarihli ve 3424 sayılı Kanunla değişik
  10 uncu maddesi,
  3) 10/10/1984 tarihli ve 3056 sayılı Kanunun
  351 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik
  31 inci maddesi,
  4) 6/3/1991 tarihli ve 3701 sayılı Kanunun
  41 inci maddesinin son fıkrası ile geçici 1 inci
  maddesinin ikinci fıkrası,
  5) 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Kanunun
  14/3/1991 tarihli ve 3703 sayılı Kanunla değişik
  16 ncı maddesinin son fıkrası,
  6) 14/3/1991 tarihli ve 3703 sayılı Kanunun ek
  7 nci maddesi,
  7) 27/10/1989 tarihli ve 388 sayılı Kanun Hük-
  münde Kararnamenin 6 ncı maddesinin son fıkrası-
  nın son cümlesi,
  8) 6/12/1989 tarihli ve 396 sayılı Kanun Hük-
  münde Kararnamenin 24 üncü maddesine 13/4/1990
  tarihli ve 423 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
  ile eklenen (d) bendi,
  9) 8/4/1990 tarihli ve 417 sayılı Kanun Hük-
  münde Kararnamenin 6 ncı maddesi,
  10) 11/8/1983 tarihli ve 2876 sayılı Kanunun
  15/5/1991 tarihli ve 3742 sayılı Kanunla değişik
  97 nci maddesinin (c) bendinin son fıkrası,
  11) 22/6/1965 tarihli ve 633 sayılı Kanuna
  29/5/1991 tarihli ve 3745 sayılı Kanunla eklenen
  ek 2 nci maddesi,
  b) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Kanunun 3418
  sayılı Kanunun 32 nci maddesiyle eklenen ek 13
  üncü maddesinin 4 numaralı fıkrasının 15/12/1990
  tarihli ve 3689 sayılı Kanunla değişik (a) bendi,
  c) 6/3/1991 tarihli ve 3701 sayılı Kanunun
  42 nci maddesi,

 4. #84

  Standart

  .
  4286-2
  Yürürlükten Kaldırılan Mevzuatın
  Yürürlükten Kaldırılan --------------------------------
  Kanun veya Kanun Hükümleri Tarihi Sayısı Maddesi
  --------------------------------------------- ----------- ---------- ---------
  d) 8/5/1991 tarihli ve 3717 sayılı Adli Per-
  sonel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol
  Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 sayılı
  Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten
  Kaldırılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin
  altıncı fıkrasında yer alan "Bu hesaba yatırı-
  lan paraların % 10`u her ayın ilk haftası için-
  de Ankara`da bir kamu bankasında açtırılan Ada-
  let Bakanlığı merkez hesabına gönderilir. Mahal-
  li hesapta toplanan paraların arta kalanı o yar-
  gı çevresinde görevli adli yargı hakim ve savcı-
  ları ile adli yargıda görevli yazı işleri müdürü,
  zabıt katibi,mübaşir,icra müdürü,icra müdür yar-
  dımcısı ile diğer personeline (ceza infaz kurum-
  ları personeli hariç) ayda bir eşit miktarda
  ödenir." cümleleri ile 7 ve 8 inci fıkraları,
  e) Diğer kanun ve kanun hükmünde kararnamelerin
  bu Kanun Hükmünde Kararnameye aykırı hükümleri,
  f) 9/4/1990 tarihli ve 418 sayılı Kanun Hükmün-
  de Kararnamenin 37 nci maddesinin 23/1/1987 tarih
  ve 270 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1,2 ve
  3 üncü maddelerinde yer alan Yüksek Hakimlik Taz-
  minatı göstergelerinin 1/1/1992 ve müteakip yıl-
  larda yükseltilerek uygulanmasına ilişkin hüküm-
  leri ile 20 nci maddesi, 5/7/1991 KHK/433 16
  a) 14/7/1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memur-
  ları Kanununun 59 uncu maddesinin birinci fıkra-
  sında geçen "Başbakanlık merkez ve bağlı kuruluş-
  larının müsteşarları ve yardımcıları (MİT hariç)
  ..." ibaresi,
  b) 433 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci
  maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
  4 üncü maddesinin (B) bendinin sonuna eklenen fık-
  ra,
  c) 10/10/1984 tarih ve 3056 sayılı Başbakanlık
  Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
  Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 10 uncu
  maddesinin (a) bendi, 27/12/1991 KHK/475 11
  657 sayılı Kanunun ek 26 ncı maddesinin (b)
  fıkrasında yer alan (Valiler için İl Valili-
  ğinde) ibaresi, 1/7/1992 3828 1
  657 sayılı Kanunun 195,196,197,198 ve
  Ek 28 nci maddeleri 2/12/1993 3920 2
  657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin
  VIII yardımcı Hizmetler Sınıfı bendine 527
  sayılı KHK ile eklenen fıkra; 28/2/1995 4081 3
  657 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
  Kanun Yürürlüğe
  No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi
  -------------------------------------------------------------------------------
  819 (1/3/1966 tari-
  hinden geçerli
  olmak üzere)
  31/12/1969
  1069 --- 1/1/1969
  1127 --- 28/2/1969
  1136 --- 7/7/1969
  1327 --- 14/8/1970
  1449 --- 30/11/1970
  1503 --- 1/12/1970 den
  geçerli olarak
  31/12/1971
  KHK - 1 --- 12/9/1972
  KHK - 2 87, 88 ve 89 uncu maddeler 1/6/1973
  Diğer hükümleri 30/12/1972
  KHK - 3 --- 7/4/1973
  KHK - 4 --- 9/4/1973
  KHK - 5 --- 31/5/1973
  KHK - 6 --- 16/6/1973
  1757 --- 17/7/1973
  1765 8/7/1973
  KHK - 7 4 üncü md. 15/9/1973
  Diğer hükümleri 31/10/1973
  KHK - 8 6 ncı madde 1/12/1973
  Diğer hükümleri 18/10/1973
  KHK - 9 1,2,4,5,6 ve geçici 1 ve 2 nci madde hükümleri 1/2/1974
  3 üncü madde 1/3/1974
  KHK - 10 --- 30/1/1974
  KHK - 11 --- 15/2/1974
  KHK - 12 65 nci madde, 68 nci maddenin (A) bendi, 1327 sayılı
  Kanunun 71 nci maddesi ile getirilen ek madde hü-
  kümleri 1/3/1975
  99 uncu madde hükümleri 1/7/1974
  Diğer hükümleri 31/5/1974
  1897 59, 74,77 nci maddeleri ve 68 inci maddenin (B) bendi
  hükümleri 26/5/1975
  Diğer madde hükümleri 1/3/1975
  *
  657 SAYlLI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
  Kanun Yürürlüğe
  No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi
  ------------------ ---------------------------------------------- -------------
  2156 --- 1/3/1975 ta-
  rihinden ge-
  çerli olarak
  29/6/1978
  KHK - 14 --- 1/11/1978
  2182 --- 1/3/1979
  2183 --- 28/2/1979
  2228 --- 28/2/1979
  tarihinden
  geçerli
  olarak
  25/4/1979
  2261 --- 23/2/1980
  2381 --- 5/2/1981
  2509 --- 1/9/1981
  2543 --- 24/10/1981
  2595 --- 1/3/1982
  2670 - 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39 ve 40 ncı maddeler 16/8/1982

 5. #85

  Standart

  .
  16 ncı maddesi (27/9/1983 tarih ve 2906 Sayılı Ka-
  nunun 1 nci mad. gereğince) 1/1/1985
  - Diğer hükümleri 16/5/1982
  2771 - 2 nci maddesi 16/5/1982
  - 4, 6, 7 ve 10 uncu maddeleri 1/4/1983
  - Diğer hükümleri 1/1/1983
  2902 --- 29/9/1983
  2906 --- (16/5/1982`den
  geçerli olmak
  üzere)
  29/9/1983
  KHK - 78 --- 16/9/1983
  2910 --- 8/10/1983
  2946 - 5 nci maddenin 6 ncı fıkrası ile 6 ncı madde 1/7/1984
  - Diğer hükümleri 11/11/1983
  *
  657 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
  Kanun Yürürlüğe
  No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi
  ----------------- ---------------------------------------------- ---------------
  2954 - 4,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30
  ve 32 nci maddeleri 14/11/1983
  - Diğer hükümleri 1/1/1984
  KHK - 199 --- 21/5/1984
  KHK - 241 --- 1/7/1984 tari-
  hinden geçer-
  li olarak
  29/6/1984
  KHK - 243 --- 31/12/1984
  KHK - 244 --- 28/12/1984
  KHK - 265 --- 31/12/1986 ta-
  rihinden geçer-
  li olarak
  1/1/1987
  KHK - 269 4 üncü maddesi 1/3/1987
  Diğer hükümleri 2/2/1987
  KHK - 281 --- 1/7/1987
  KHK - 276 --- 29/9/1987
  KHK - 306 --- 1/1/1988
  KHK - 309 --- 13/1/1988
  KHK - 310 --- 5/2/1988
  KHK - 311 --- 29/2/1988
  KHK - 318 2 ve Geçici 2 15/4/1988
  Diğer Hükümleri 31/3/1988
  KHK - 331 --- 30/6/1988
  KHK - 333 --- 5/8/1988
  KHK - 351 2,7,15,16 ve 20 Yayımı olan
  30/12/1988 ta-
  rihini takibeden
  aybaşı
  3,5,9,10,11,12,17 ve 18 15/1/1989
  Diğer hükümleri 30/12/1988
  3520 --- 10/2/1989
  KHK - 366 --- 15/4/1989
  KHK - 368 --- 14/6/1989
  KHK - 375 2,3,5,6,10,11,12,13,14,15,18,19,21,23,25,26,29,
  30 ve 31 15/7/1989
  28 Tazminat nisbet-
  lerinin tespit
  edildiği tarihi
  izleyen aybaşın-
  da
  Diğer maddeleri 1/7/1989
  KHK - 378 --- 8/11/1989
  KHK - 386 --- 2/11/1989
  KANUNLAR, KASIM 1991 (Ek-10)
  657 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
  Yürürlüğe Giriş
  Kanun No Farklı Tarihte Yürürlüğe Giren Maddeler Tarihi
  ---------------- -------------------------------------------- ---------------
  KHK/402 --- 15/2/1990
  KHK/418 a) 2,3,6,8,9,10,13,14,16,17,20,21,22,27,28,31,
  32,33,35,36,37 ve 45 inci maddeleri 1/1/1991
  b) 30 ve 38 inci maddeleri 1/7/1990
  c) 34 üncü maddesi 15/1/1991
  d) 4,5,11,23,24,25,26,29 ve 40 ıncı maddeleri Yayımını izleyen
  aybaşında
  e) 39 uncu maddesi 1990-1991 öğrenim döneminde uygu-
  lanmaya başlanmak üzere, bu konuda Bakanlar Kuru-
  lunca esas ve usullerin tesbitini izleyen aybaşında
  f) Diğer maddeleri 11/4/1990
  3649 --- 25/5/1990
  3657 --- 20/6/1990
  3697 --- 18/1/1991
  3698 --- 1/1/1991
  KHK/433 a) 1 ve 3 üncü maddeleri 1/1/1992
  b) 11 inci maddesiyle değiştirilen 375 sayılı Kanun
  Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (B) fıkrası-
  nın 1 ve 2 nci bentleri hükümleri;

 6. #86

  Standart

  .
  1. 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu hüküm-
  lerine tabi olanlar,2914 sayılı Yükseköğretim Perso-
  nel Kanununa tabi olan personelden profesör,doçent ve
  yardımcı doçent unvanına sahip olanlar,926 sayılı Türk
  Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa ve 3466 sayılı Uz-
  man Jandarma Kanununa tabi olanlarla 657 sayılı Devlet
  Memurları Kanununa tabi personelden;kadroları Emniyet
  Hizmetleri Sınıfına dahil olanlar ve Milli İstihbarat
  Teşkilatı personeli için 15/8/1991
  2. 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
  kapsamına giren personelden öğretim üyeleri dışın-
  da kalan öğretim elemanları ile 657 sayılı Devlet
  Memurları Kanununa tabi personelden;kadroları Sağ-
  lık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sını-
  fına dahil olanlar ve Genel İdare Hizmetleri sını-
  fına dahil olup da anılan Kanunun 36 ncı maddesinin
  "Ortak Hükümler"bölümünün (A) bendinin 11 inci fık-
  rasında sayılan unvanlarda bulunanlar,Müsteşar,müsteşar
  Yardımcısı,Genel Müdür,Bakanlık ve Bakanlıklarda Kurul
  Başkanları,Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanlığı
  ile Bağlı Kuruluş Başkan ve Başkan Yardımcılığı ile
  Defterdar,Başkan, Müdür ve Saymanlık görevlerinde
  bulunanlar için 15/1/1992
  3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi
  personelden kadroları Mülki İdare Amirliği Hizmet-
  leri,Teknik Hizmetler,Eğitim ve Öğretim Hizmetleri
  ve Avukatlık Hizmetleri sınıflarına ait bulunan per-
  sonel için 15/7/1992
  4. Kapsama dahil diğer personel için 15/1/1993
  c) Diğer maddeleri 15/7/1991 ta-
  rihinden ge-
  çerli olmak
  üzere
  8/7/1991
  KHK/450 - 15/9/1991
  tarihinden
  geçerli olmak
  üzere
  13/9/1991
  KHK/458 - 15/10/1991
  KHK/449 - 15/10/1991
  4290 - 1
  657 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN
  YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
  Kanun, KHK Yürürlüğe
  No. Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi
  ------------- ----------------------------------------------- ------------------
  KHK/461 - 8/11/1991
  KHK/475 8,9 ve 10 uncu maddeleri ile 11 inci maddesinin
  (b) bendi 15/1/1992
  Diğerleri 10/1/1992
  3803 - 1/11/1992
  3814 5 ve 6 ıncı maddeleri 1/1/1992
  Diğerleri 3/7/1992
  3828 - 11/7/1992
  3872 - 1/1/1993 ta-
  rihinden geçerli
  olmak üzere

 7. #87

  Standart

  .
  23/3/1993
  KHK/486 - 15/7/1993
  KHK/494 - 9/9/1993
  KHK/495 - 1/9/1993
  KHK/501 - 8/9/1993
  KHK/508 - 16/9/1993
  KHK/514 - 13/9/1993
  KHK/516 - 16/9/1993
  3920 - 15/1/1994
  tarihinden
  geçerli olarak
  10/12/1993
  KHK/527 - 20/5/1994
  KHK/535 - 3/6/1994
  4003 - 15/11/1994
  4046 - 27/11/1994
  4048 Geçici 1 inci maddesi 2/12/1994
  3 üncü maddesi 1/1/1995
  Diğer maddeleri 15/1/1995
  4049 - 6/12/1994
  4065 - 30/12/1994
  KHK/547 - 15/4/1995
  KHK/562 7 nci maddesi 15/8/1995
  14 üncü maddesiyle geçici
  1 inci maddesi 1/1/1996
  Diğer maddeleri 25/7/1995
  4160 Ek 35 inci maddesi 19/7/1996
  Diğer maddeleri 05/08/1996
  KHK/569 - 25/1/1997
  4290 - 2
  657 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE
  GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE
  Kanun, KHK Yürürlüğe
  No Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler giriş tarihi
  ---------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  KHK/570 --------- 15/4/1997 tarihinden
  geçerli olmak üzere
  yayımı olan 3/4/1997
  tarihinde
  KHK/571 ------- 30/5/1997
  KHK/572 53 üncü maddesinin ikinci 1/1/2001
  fıkrası
  Diğer maddeleri 6/6/1997
  4275 ------- 17/6/1997
  4359 1.2.3 üncü maddeleri 1/1/1998
  Diğer maddeleri 4/4/1998
  4375 ------------ 2/8/1998
  4382 ------------- 24/10/1998
  4576 ------------- 13/6/2000
  4587 ------------- 4/7/2000
  KHK/613 -------------- 4/10/2000
  KHK/616 -------------- 4/10/2000
  KHK/617 -------------- 4/10/2000
  KHK/618 --------------- 4/10/2000
  KHK/619 -------------- 4/10/2000
  4636 ------------- 4.10.2000 tarihinden
  geçerli olmak üzere
  yayımı olan 13.4.2001
  tarihinde
  KHK/631 - 12 nci maddesi 1/8/2001
  - 2,3,5,6,8, ve 9 uncu maddeleri 1/1/2002
  - 1,11,15,16,17, ve geçici
  2 nci maddeleri 15/1/2002
  - diğer maddeleri 13/07/2001

 8. #88
  Bakteri sr_h - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Üyelik tarihi
  Aralık.2008
  Nereden
  Kütahya
  Mesajlar
  482

  Standart

  .
  tsk ler

+ Yeni Konu aç

Benzer Konular

 1. Doğanın kanunu işte çok ilginç kareler
  Konu Sahibi aşık çocuk Forum Garip Olaylar
  Cevap: 2
  Son Mesaj : 29.Ocak.2010, 22:25
 2. Petrol Piyasasi Kanunu
  Konu Sahibi кмℓzкη Forum Hukuk
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 24.Eylül.2007, 19:25
 3. Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ile İlgili Uyarı
  Konu Sahibi StoryLine Forum Açık Öğretim Fakultesi
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 27.Ağustos.2007, 10:23
 4. Ayna - Aşkın Kanunu
  Konu Sahibi ๑H@NDSOME๑ Forum abcç
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 10.Ağustos.2007, 14:20
 5. Devlet memuru
  Konu Sahibi kırıcı Forum Fıkralar
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 26.Temmuz.2007, 10:45

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •