+ Yeni Konu aç
Toplam 3 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 3 arasi kadar sonuc gösteriliyor

2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu

Ödev ve Tezler Katagorisinde ve Hukuk Forumunda Bulunan 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu Konusunu Görüntülemektesiniz.->POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNU Kanun Numarası: 2559 Kabul Tarihi: 04/07/1934 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 14/07/1934 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: ...

 1. #1
  Bakteri Justicia - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  bloodypingu Champion!
  Üyelik tarihi
  Eylül.2008
  Nereden
  T.C.
  Mesajlar
  17.113
  Günlük Yazıları
  1

  Standart 2559 Sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu

  .
  s11
  POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNU
  Kanun Numarası: 2559
  Kabul Tarihi: 04/07/1934
  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 14/07/1934
  Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 2751

  Madde 1 - Polis, asayiºi amme, ºahıs, tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini korur. Halkın ırz, can ve malını muhafaza ve ammenin istirahatini temin eder.
  Yardım istiyenlerle yardıma muhtaç olan çocuk, alil ve acizlere muavenet eder. Kanun ve nizamnamelerinin kendisine verdiği vazifeleri yapar.

  Madde 2 - (Değiºik madde: 16/07/1965 - 694/2 md.)
  Polisin genel emniyetle ilgili görevleri iki kısımdır.
  A) Kanunlara, tüzüklere, yönetmeliklere, Hükümet emirlerine ve kamu düzenine uygun olmıyan hareketlerin iºlenmesinden önce bu kanun hükümleri dairesinde önünü almak,
  B) ݺlenmiº olan bir suç hakkında Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile diğer kanunlarda yazılı görevleri yapmak,
  Kamu düzeni ve kamu güvenliğinin sağlanmasından sorumlu olan polis; amirinden aldığı emri, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı emri verene bildirir. Ancak, amir emrinde ısrar eder ve bu emrini yazılı olarak yenilerse, emir yerine getirilir. Bu halde, emri yerine getiren sorumlu olmaz. Konusu suç teºkil eden emir hiçbir suretle yerine getirilmez. Yerine getirenler sorumluluktan kurtulamaz.
  Aºağıda yazılı hallerde:
  I - Can, ırz veya mal emniyetini korumak için,
  II- Devletin ºahsiyetine karºı iºlenen cürümlerin faillerini yakalamak veya delillerini tesbit etmek için,
  III- Devlet kuvvetleri aleyhine, yalnız veya toplu olarak taarruz veya mukavemette bulunanları yakalamak, veya bunların taarruz veya mukavemetlerini def etmek için,
  IV - Hükümete karºı, ºiddet kullanan veya gösteren veya mukavemet edenlerin yakalanması, taarruz veya mukavemet edenlerin def edilmesi için,
  V-Zabıtaca muhafaza altına alınan ºahıslara, bina veya tesislere, meskün veya gayrımeskün yerlere vakı olacak münferit veya toplu tecavüzleri def etmek için,
  VI - Ağır cezalı bir suçun sanığı olarak yakalandıktan sonra zabıta kuvvetlerinin elinden kaçmakta olan ºahısların yakalanması için,
  VII - ݺlenmekte olan bir suçun iºlenmesine veya devamına mani olmak için,
  VIII - Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu ile diğer kanunlarda, zabıta tarafından suç delillerinin tesbiti veya suç faillerinin yakalanması maksadiyle yapılacak aramalar için,
  IX - Kanunsuz toplantı veya kanunsuz yürüyüºleri dağıtmak veya suçlularını yakalamak için,
  X - Yangın, su baskını, yer sarsıntısı gibi afetlerde olay yerinde görevlilerce alınması gereken tedbirler için,
  XI - Umuma açık yerlerde yapılan her türlü toplantı veya yürüyüºlerde veya törenlerde bozulan düzeni sağlamak için,
  XII - Herhangi bir sebeple tıkanmıº olan yolların trafiğe açılması için,
  XIII - Yukardaki maddeler dıºında diğer kanunlarda istisnai olarak zabıtanın sözlü emirle yapmaya mecbur tutulduğu haller için, Yetkili amir tarafından verilecek sözlü emirler derhal yerine getirilir. Bu emirlerin yazılı olarak verilmesi istenilemez. Bu hallerde emrin yerine getirilmesinden doğabilecek sorumluluk emri verene aittir.


  Madde 3 -
  (Mülga madde: 02/06/2007-5681 S.K./6.mad)

  Madde 4 - Polis hiç bir suretle vazifesinden baºka bir iºte kullanılamaz.

  DURDURMA VE KİMLİK SORMA
  Madde 4/A- (Değiºik madde: 02/06/2007-5681 S.K./1.mad)

  Polis, kiºileri ve araçları;

  a) Bir suç veya kabahatin iºlenmesini önlemek,

  b) Suç iºlendikten sonra kaçan faillerin yakalanmasını sağlamak, iºlenen suç veya kabahatlerin faillerinin kimliklerini tespit etmek,

  c) Hakkında yakalama emri ya da zorla getirme kararı verilmiº olan kiºileri tespit etmek,

  ç) Kiºilerin hayatı, vücut bütünlüğü veya malvarlığı bakımından ya da topluma yönelik mevcut veya muhtemel bir tehlikeyi önlemek,

  amacıyla durdurabilir.

  Durdurma yetkisinin kullanılabilmesi için polisin tecrübesine ve içinde bulunulan durumdan edindiği izlenime dayanan makul bir sebebin bulunması gerekir. Süreklilik arz edecek, fiilî durum ve keyfilik oluºturacak ºekilde durdurma iºlemi yapılamaz.

  Polis, durdurduğu kiºiye durdurma sebebini bildirir ve durdurma sebebine iliºkin sorular sorabilir; kimliğini veya bulundurulması gerekli diğer belgelerin ibraz edilmesini isteyebilir.

  Durdurma süresi, durdurma sebebine esas teºkil eden iºlemin gerçekleºtirilmesi için zorunlu olan süreden fazla olamaz.

  Durdurma sebebinin ortadan kalkması halinde kiºilerin ve araçların ayrılmalarına izin verilir.

  Polis, durdurduğu kiºi üzerinde veya aracında silah veya tehlike oluºturan diğer bir eºyanın bulunduğu hususunda yeterli ºüphenin varlığı halinde, kendisine veya baºkalarına zarar verilmesini önlemek amacına yönelik gerekli tedbirleri alabilir. Ancak bu amaçla kiºinin üzerindeki elbisenin çıkarılması veya aracın, dıºarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin açılması istenemez.

  Bu Kanun ve diğer kanunların verdiği görevlerin yerine getirilmesi sırasında, polis tarafından gerekli iºlemler için durdurulan kiºiler ve araçlarla ilgili hükümler saklıdır.

  Polis, görevini yerine getirirken, kendisinin polis olduğunu belirleyen belgeyi gösterdikten sonra, kiºilere kimliğini sorabilir. Bu kiºilere kimliğini ispatlamaları hususunda gerekli kolaylık gösterilir.

  Belgesinin bulunmaması, açıklamada bulunmaktan kaçınması veya gerçeğe aykırı beyanda bulunması dolayısıyla ya da sair surette kimliği belirlenemeyen kiºi tutularak durumdan derhal Cumhuriyet savcısı haberdar edilir. Bu kiºi, kimliği açık bir ºekilde anlaºılıncaya kadar gözaltına alınır ve gerekirse tutuklanır. Gözaltına ve tutuklamaya karar verme yetkisi ve usûlü bakımından 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uygulanır.

  Kimliğinin tespiti amacıyla tutulan kiºiye, kimliği tespit edildikten sonra ve talepte bulunması halinde, bu amaçla tutulduğuna ve tutulma süresine dair bir belge verilir. Kiºinin kimliğinin belirlenmesi durumunda, bu nedenle gözaltına alınma veya tutuklanma haline derhal son verilir.

  Nüfusa kayıtlı olmadığı için kimliği tespit edilemeyen kiºilerin nüfusa kayıtlarının temini için gerekli iºlemler yapıldıktan sonra, 5 inci maddeye göre fotoğraf ve parmak izi tespit edilerek kayda alınır.

  Kimliği tespit edilemeyen kiºinin yabancı olduğunun anlaºılması halinde, 5682 sayılı Pasaport Kanunu ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun hükümlerine göre iºlem yapılır.

  PARMAK İZİ VE FOTOĞRAFLARIN KAYDA ALINMASI

  Madde 5 -
  (Değiºik madde: 02/06/2007-5681 S.K./2.mad)

  Polis;

  a) Gönüllü,

  b) Her çeºit silah ruhsatı, sürücü belgesi, pasaport veya pasaport yerine geçen belge almak için baºvuruda bulunan,

  c) Baºta polis olmak üzere, genel veya özel kolluk görevlisi ya da özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilen,

  ç) Türk vatandaºlığına baºvuruda bulunan,

  d) Sığınma talebinde bulunan veya gerekli görülmesi halinde, ülkeye giriº yapan sair yabancı,

  e) Gözaltına alınan,

  kiºilerin parmak izini alır.

  Birinci fıkraya göre alınan parmak izi, ait olduğu kiºinin kimlik bilgileri ile birlikte, ne zaman ve kim tarafından alındığı belirtilmek suretiyle, bu amaca özgü sisteme kaydedilerek saklanır. Ancak, parmak izinin hangi sebeple alındığı sisteme kaydedilmez.

  Olay yerinden elde edilen ve kime ait olduğu henüz tespit edilemeyen parmak izleri, kime ait olduğu tespit edilinceye kadar, ilgili soruºturma dosya numarası ile birlikte sisteme kaydedilir.

  5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 81 inci maddesi ile 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 21 inci maddesi hükümlerine göre alınan parmak izleri de bu sisteme kaydedilir.

  (a) bendi hariç birinci fıkra ile dördüncü fıkra kapsamına giren kiºilerin ayrıca fotoğrafları alınarak, ikinci fıkrada belirlenen esaslara uygun olarak parmak izi ile birlikte sisteme kaydedilir.

  Bu sistemde yer alan bilgiler, kimlik tespiti, suçun önlenmesi veya yürütülmekte olan soruºturma ve kovuºturma kapsamında maddî gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla mahkeme, hâkim, Cumhuriyet savcısı ve kolluk tarafından kullanılabilir.

  Kolluk birimleri, kimlik tespiti yapmak ya da olay yerinden alınan parmak izini karºılaºtırmak amacıyla doğrudan bu sistemle bağlantı kurabilir.

  Sistemde kayıtlı bilgilerin hangi kamu görevlisi tarafından ve ne amaçla kullanıldığının denetlenebilmesine imkân tanıyan bir güvenlik sistemi kurulur.

  Sistemde yer alan kayıtlar gizlidir; altıncı ve yedinci fıkralarda belirlenen amaçlar dıºında kullanılamaz.

  Sisteme kayıtlı olan parmak izi ve fotoğraflar, kiºinin ölümünden itibaren on yıl ve her halde kayıt tarihinden itibaren seksen yıl geçtikten sonra sistemden silinir.

  Parmak izi ile fotoğrafların sistemde kaydedilmesi ve saklanması ile bu kayıtlardan yararlanmaya iliºkin diğer esas ve usûller, İçiºleri Bakanlığı tarafından Adalet Bakanlığının görüºü alınarak çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

  Madde 6 - (Mülga madde: 23/01/1986 - 3257/13 md. ; Yeniden düzenlenen madde: 24/11/2004 - 5259 S.K./1.mad)
  Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden;
  a) Faaliyetten geçici olarak men edildiği halde süresinden önce açılan,
  b) Açık ve kapalı bulunacağı saatlere uymayan,
  c) Bu Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen yasaklara uymadığı tespit edilen,
  d) Mevzuat hükümlerine aykırı olarak iºletilen,
  ݺ yerlerinin iºletmecilerine beºyüzmilyon Türk Lirası ile birmilyar Türk Lirası arasında idarî para cezası verilir.
  Bu maddede öngörülen idarî para cezaları, belediye sınırları içinde belediye encümeni, belediye sınırları dıºında il daimi encümeni tarafından verilir. Verilen idarî para cezalarına dair kararlar ilgililere 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara karºı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. İtiraz, zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. İdarî para cezaları 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.
  Bu maddede belirtilen aynı fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır.

  Madde 7
  - (Değiºik madde: 24/11/2004 - 5259 S.K./2.mad) *1* Kiºilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathane; kumar ve kazanç kastı olmamak ºartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliºtirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet kafeler ve benzeri yerler umuma açık istirahat ve eğlence yeri sayılır.
  Sabit veya seyyar olarak kullanılan kara, deniz, hava ve her çeºit taºıma araçlarında, birinci fıkrada belirtilen faaliyetlerin icrası durumunda, bu yerler de umuma açık istirahat ve eğlence yeri sayılır.
  Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatı bağlı olduğu kolluk kuvvetinin görüºü alındıktan sonra belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler; bu alanların dıºında il özel idareleri tarafından verilir. Kolluk kuvveti görüºünü yedi gün içinde verir. Ruhsat talepleri bir ay içinde sonuçlandırılır. İzin alınmadan açılan umuma açık istirahat ve eğlence yerleri kapatılır.
  Bu iº yerlerinin faaliyet göstereceği alanları belirlemeye veya mevcut umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin bu amaç için ayrılan yerlerde toplanmasına, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler; bu alanlar dıºında il özel idareleri yetkilidir.
  Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin bulunacağı alanların tespiti ve bu yerlerin ruhsatlandırılmasında uygulanacak usul ve esaslar İçiºleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.
  Bu iº yerleri için düzenlenen iº yeri açma ve çalıºma ruhsatlarının bir örneği yetkili kolluk kuvvetine gönderilir. Bu iº yerleri genel güvenlik ve asayiº yönünden genel kolluk tarafından denetlenir.
  Bu yerlerin ruhsatlandırılmasında 14.6.1989 tarihli ve 3572 sayılı ݺ Yeri Açma ve Çalıºma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiºtirilerek Kabulüne Dair Kanunun 5 inci ve 6 ncı maddelerinin hükümleri uygulanmaz.

  Madde 8
  - (Değiºik madde: 24/11/2004 - 5259 S.K./3.mad) *1*
  Polisçe kat'i delil elde edilmesi halinde;
  A) Kumar oynanan umumî ve umuma açık yerler ile her çeºit özel ve resmi kurum ve kuruluºlara ait lokaller,
  B) Mevzuata aykırı bir ºekilde uyuºturucu madde imal edilen, satılan, kullanılan, bulundurulan yerler,
  C) Mevzuata aykırı faaliyet gösteren genelevler, birleºme yerleri ve fuhuº yapılan evler ve yerler,
  D) Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Anayasal düzenine, genel güvenliğe ve genel ahlâka zararı dokunacak oyun oynatılan, temsil verilen, film veya video bant gösterilen yerler ile internet üzerinden yapılan yayınlara izin verilen yerler,
  E) Derneklere, sendikalara, loca ve kulüplere, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluºları ile benzeri kurum ve kuruluºlara ait ve yalnız üyelerinin yararlanması için açılan lokallerden, birden fazla denetim sonunda ve yazılı ihtara rağmen, iç yönetmeliğine aykırı faaliyet göstererek umuma açık yer durumuna geldiği tespit edilenler,
  Mahallin en büyük mülkî amiri tarafından otuz günü geçmemek üzere geçici süreyle faaliyetten men edilir.
  Bu maddede yazılı fiiller sebebiyle bir yıl içinde üç defa faaliyetten men edilen iºyerlerinde, bu fiiller tekrar iºlendiği takdirde, iºyeri açma ve çalıºma ruhsatları, mahallin en büyük mülkî amirinin bildirimi üzerine, belediye veya il özel idaresi tarafından beº iº günü içinde iptal edilir.
  F) (Ek Bent: 28/12/2007 - 5571 S.K./1.mad)Her türlü denize elveriºli araçlarla günübirlik tur düzenleyen veya her türlü mal ve hizmet satanlardan, müºteriye faaliyetlerini duyururken veya müºteri kabul ederken çevreyi veya müºteriyi rahatsız edecek yöntemler kullananlar,

  ÖNLEME ARAMASI

  Madde 9 - (Değiºik madde: 02/06/2007-5681 S.K./3.mad)

  Polis, tehlikenin veya suç iºlenmesinin önlenmesi amacıyla usûlüne göre verilmiº sulh ceza hâkiminin kararı veya bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde mülkî âmirin vereceği yazılı emirle; kiºilerin üstlerini, araçlarını, özel kâğıtlarını ve eºyasını arar; alınması gereken tedbirleri alır, suç delillerini koruma altına alarak 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre gerekli iºlemleri yapar.

  Arama talep yazısında, arama için makul sebeplerin oluºtuğunun gerekçeleriyle birlikte gösterilmesi gerekir.

  Arama kararında veya emrinde;

  a) Aramanın sebebi,

  b) Aramanın konusu ve kapsamı,

  c) Aramanın yapılacağı yer,

  ç) Aramanın yapılacağı zaman ve geçerli olacağı süre,

  belirtilir.

  Önleme araması aºağıdaki yerlerde yapılabilir:

  a) 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüºleri Kanunu kapsamına giren toplantı ve gösteri yürüyüºlerinin yapıldığı yerde veya yakın çevresinde.

  b) Özel hukuk tüzel kiºileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluºları veya sendikaların genel kurul toplantılarının yapıldığı yerin yakın çevresinde.

  c) Halkın topluca bulunduğu veya toplanabileceği yerlerde.

  ç) Eğitim ve öğretim özgürlüğünün sağlanması için her derecede eğitim ve öğretim kurumlarının idarecilerinin talebiyle ve 20 nci maddenin ikinci fıkrasının (A) bendindeki koºula uygun olarak girilecek yüksek öğretim kurumlarının içinde, bunların yakın çevreleri ile giriº ve çıkıºlarında.

  d) Umumî veya umuma açık yerlerde.

  e) Her türlü toplu taºıma araçlarında, seyreden taºıtlarda.

  Konutta, yerleºim yerinde ve kamuya açık olmayan iºyerlerinde ve eklentilerinde önleme araması yapılamaz.

  Spor karºılaºması, miting, konser, festival, toplantı ve gösteri yürüyüºünün düzenlendiği veya aniden toplulukların oluºtuğu hallerde gecikmesinde sakınca bulunan hal var sayılır.

  Polis, tehlikenin önlenmesi veya bertaraf edilmesi amacıyla güvenliğini sağladığı bina ve tesislere gelenlerin; herhangi bir emir veya karar olmasına bakılmaksızın, üstünü, aracını ve eºyasını teknik cihazlarla, gerektiğinde el ile kontrol etmeye ve aramaya yetkilidir. Bu yerlere girmek isteyenler kimliklerini sorulmaksızın ibraz etmek zorundadırlar. Milletlerarası anlaºmalar hükümleri saklıdır.

  Önleme aramasının sonucu, arama kararı veya emri veren merci veya makama bir tutanakla bildirilir.

  Madde 10 - Taºınması memnu olan kama, hançer ve saldırmanın yapılması ve satılması da yasaktır.
  Eski eserlerden olupta kıymetli olanların satıºı bu hükümden müstesnadır.

  Madde 11 - (Değiºik madde: 16/06/1985 - 3233/3 md.)
  Polis;
  A) Genel ahlak ve edep kurallarına aykırı olarak; utanç verici ve toplum düzeni bakımından tasvip edilmeyen tavır ve davranıºta bulunanlar ile bu nitelikte söz, ºarkı, müzik veya benzeri gösteri yapanları,
  B) Çocuklar, kız ve kadınlar ile genç erkeklere sözle veya herhangi bir ºekilde sarkıntılık edenleri, kötü alıºkanlıklara ve hertürlü ahlaksızlığa yönelten ve teºvik edenleri,
  C) (Değiºik bend: 03/08/2002 - 4771 S.K./10. md.) Genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üreten ve satanları,

  Herhangi bir müracaat veya ºikayet olmasa bile engeller, davranıºlarının devamını durdurarak yasaklar, sanıklar hakkında tanzim olunacak evrakı derhal ºikayete bağlı suçlar hakkındaki evrakı da ºikayet ve müracaat vukubulduğu takdirde adliyeye tevdi eder.
  (Mülga fıkra: 03/08/2002 - 4771 S.K./12. md.)

  Madde 12 - (Değiºik madde: 03/08/2002 - 4771 S.K./10. md.)
  Kanuni istisnalar saklı kalmak üzere, eğlence, oyun, içki ve benzeri amaçlı umuma açık ve açılması izne bağlı yerlerde onsekiz yaºından küçükler çalıºtırılamaz.
  Polis bar, pavyon, gazino, meyhane gibi içkili yerler ile kıraathane ve oyun oynatılan benzeri yerlere yanlarında veli ve vasileri olsa bile onsekiz yaºını doldurmamıº küçüklerin girmesini meneder.
  Bu madde hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında 17 nci, iºyerleri hakkında da
  6 ıncı madde hükümlerine göre iºlem yapılır. *1*


  Madde 13 - (Değiºik madde: 03/08/2002 - 4771 S.K./10. md.)
  Polis,
  A) Suçüstü halinde veya gecikmesinde sakınca bulunan diğer hallerde suç iºlendiğine veya suça teºebbüs edildiğine dair haklarında kuvvetli iz, eser, emare veya delil bulunan ºüphelileri,
  B) Haklarında yetkili mercilerce verilen yakalama veya tutuklama kararı bulunanları,
  C) Halkın rahatını bozacak veya rezalet çıkaracak derecede sarhoº olanları veya sarhoºluk halinde baºkalarına saldıranları, yapılan uyarılara rağmen bu hareketlerine devam edenler ile baºkalarına saldırmaya yeltenenleri ve kavga edenleri,
  D) Usulüne aykırı ºekilde ülkeye giren ya da haklarında sınır dıºı etme veya geri verme kararı alınanları,
  E) Polisin kanunlara uygun olarak aldığı tedbirlere karºı gelenleri, direnenleri ve görev yapmasını engelleyenleri,
  F) Bir kurumda tedavi, eğitim ve ıslahı için kanunlarla ve bu Kanunun uygulanmasını gösteren tüzükte belirtilen esaslara uygun olarak alınan tedbirlerin yerine getirilmesi amacıyla, toplum için tehlike teºkil eden akıl hastası, uyuºturucu madde veya alkol bağımlısı serseri veya hastalık bulaºtırabilecek kiºileri,
  G) Haklarında gözetim altında ıslahına veya yetkili merci önüne çıkarılmasına karar verilen küçükleri,
  Yakalar ve gerekli kanuni iºlemleri yapar.
  Yakalanması belirli bir usule bağlanmıº kiºilerle ilgili kanun hükümleri saklıdır.
  Yakalanan kiºilerin kaçması veya saldırıda bulunmasının önlenmesi bakımından kiºinin sağlığına zarar vermeyecek ºekilde her türlü tedbir alınabilir.
  Yakalanan kiºilere, yakalama sebebi herhalde yazılı ve bunun mümkün olmaması halinde sözlü olarak derhal; toplu suçlarda ise en geç bu kiºiler hakim huzuruna çıkarılıncaya kadar bildirilir.
  Kiºinin yakalandığı, istediği kanuni yakınlarına derhal bildirilir.
  Yakalananlardan,
  A) Uyuºturucu madde kullanmıº olanlar ile sarhoº olanların,
  B) Zor kullanılarak yakalananların,
  C) Haklarında suç soruºturması yapılacak olan ºüpheli ve sanıkların,
  Yakalanma anındaki sağlık durumları tabip raporuyla tespit edilir.
  Yakalanan kiºilerden suç iºlediği ºüphesi altında olanlar adli mercilere sevk edilir. Haklarında ıslah veya tedavi tedbiri alınması gerekenler, ilgili kurum yetkilileri tarafından teslim alınır. Yakalama sebebi ortadan kalkanlar derhal serbest bırakılır.


  Madde 14 - ªehir ve kasabalarda gerek mesken içinde ve gerek dıºında saat 24 ten sonra her ne suretle olursa olsun civar halkının rahat ve huzurunu bozacak surette gürültü yapanlar polisçe menolunur. Bu yasağı dinlemiyenler hakkında Ceza Kanununun 546 ncı maddesine göre takibat yapılır.
  Zabıtadan izin alınarak yapılacak düğün ve müsamere ve balolar bu kayıttan müstesnadır.

  Madde 15 - Polis; yaptığı tahkikat esnasında ifadelerine müracaat lazımgelen kimseleri çağırır ve kendilerine lüzumu olan ºeyleri sorar.
  (Ek fıkra: 16/06/1985 - 3233/5 md.; İptal: Anayasa Mahkemesi
  'nin 26/11/1986 tarih ve 1985/8 E., 1986/27 K. sayılı Kararı ile.)

  ZOR VE SİLAH KULLANMA

  Madde 16-
  (Değiºik madde: 02/06/2007-5681 S.K./4.mad)

  Polis, görevini yaparken direniºle karºılaºması halinde, bu direniºi kırmak amacıyla ve kıracak ölçüde zor kullanmaya yetkilidir.

  Zor kullanma yetkisi kapsamında, direnmenin mahiyetine ve derecesine göre ve direnenleri etkisiz hale getirecek ºekilde kademeli olarak artan nispette bedenî kuvvet, maddî güç ve kanunî ºartları gerçekleºtiğinde silah kullanılabilir.

  İkinci fıkrada yer alan;

  a) Bedenî kuvvet; polisin direnen kiºilere karºı veya eºya üzerinde doğrudan doğruya kullandığı bedenî gücü,

  b) Maddî güç; polisin direnen kiºilere karºı veya eºya üzerinde bedenî kuvvetin dıºında kullandığı kelepçe, cop, basınçlı su, göz yaºartıcı gazlar veya tozlar, fizikî engeller, polis köpekleri ve atları ile sair hizmet araçlarını,

  ifade eder.

  Zor kullanmadan önce, ilgililere direnmeye devam etmeleri halinde doğrudan doğruya zor kullanılacağı ihtarı yapılır. Ancak, direnmenin mahiyeti ve derecesi göz önünde bulundurularak, ihtar yapılmadan da zor kullanılabilir.

  Polis, zor kullanma yetkisi kapsamında direnmeyi etkisiz kılmak amacıyla kullanacağı araç ve gereç ile kullanacağı zorun derecesini kendisi takdir ve tayin eder. Ancak, toplu kuvvet olarak müdahale edilen durumlarda, zor kullanmanın derecesi ile kullanılacak araç ve gereçler müdahale eden kuvvetin amiri tarafından tayin ve tespit edilir.

  Polis, kendisine veya baºkasına yönelik bir saldırı karºısında, zor kullanmaya iliºkin koºullara bağlı kalmaksızın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun meºru savunmaya iliºkin hükümleri çerçevesinde savunmada bulunur.

  Polis;

  a) Meºru savunma hakkının kullanılması kapsamında,

  b) Bedenî kuvvet ve maddî güç kullanarak etkisiz hale getiremediği direniº karºısında, bu direniºi kırmak amacıyla ve kıracak ölçüde,

  c) Hakkında tutuklama, gözaltına alma, zorla getirme kararı veya yakalama emri verilmiº olan kiºilerin ya da suçüstü halinde ºüphelinin yakalanmasını sağlamak amacıyla ve sağlayacak ölçüde,

  silah kullanmaya yetkilidir.

  Polis, yedinci fıkranın (c) bendi kapsamında silah kullanmadan önce kiºiye duyabileceği ºekilde "dur" çağrısında bulunur. Kiºinin bu çağrıya uymayarak kaçmaya devam etmesi halinde, önce uyarı amacıyla silahla ateº edilebilir. Buna rağmen kaçmakta ısrar etmesi dolayısıyla ele geçirilmesinin mümkün olmaması halinde ise kiºinin yakalanmasını sağlamak amacıyla ve sağlayacak ölçüde silahla ateº edilebilir.

  Polis, direniºi kırmak ya da yakalamak amacıyla zor veya silah kullanma yetkisini kullanırken, kendisine karºı silahla saldırıya teºebbüs edilmesi halinde, silahla saldırıya teºebbüs eden kiºiye karºı saldırı tehlikesini etkisiz kılacak ölçüde duraksamadan silahla ateº edebilir.

  Madde 17 - Polisin:
  A) Kanun ve usul dairesinde verdiği emre itaatsizlik ve ittihaz eylediği tedbirlere riayetsizlik edenler;
  B) Vazife yaparken polise mukavemette bulunan veya vazifesinden alıkoymak maksadiyle polise zorla karºı koyan ve yakalanmadıkları takdirde hareketlerinde devam etmeleri melhuz bulunan ºahıslar;
  (Değiºik parağraf: 16/06/1985 - 3233/6 md.) Karakola götürülüp haklarında tanzim olunacak evrakla beraber adliyeye verilirler.
  (Ek fıkra: 19/02/1980 - 2261/1 md.
  ; Mülga fıkra: 02/06/2007-5681 S.K./6.mad)
  (Ek fıkra: 19/02/1980 - 2261/1 md. ; Mülga fıkra: 02/06/2007-5681 S.K./6.mad)
  (Ek fıkra: 16/06/1985 - 3233/6 md. ; Mülga fıkra: 02/06/2007-5681 S.K./6.mad)
  (Ek fıkra: 16/06/1985 - 3233/6 md. ; Mülga fıkra: 02/06/2007-5681 S.K./6.mad)

  Madde 18 - (Mülga madde: 20/02/1948 - 5188/1 md.)


  Madde 19
  - Polis; sokak, meydan ve umuma mahsus yerlerde intizamı temin ve Seyrüsefer Talimatnamesindeki vasıflara uygun olmıyan nakil vasıtalarını iºletmekten ve bu vasıtaları sarhoº olarak veya seyrüseferin intizam ve selametini bozacak surette idare edenleri çalıºmaktan meneder.

  Madde 20 - (Değiºik madde: 26/06/1973 - 1775/4 md.)
  Zabıta, imdat istenmesi veya yangın, su baskını ve boğulma gibi büyük tehlikelerin haber verilmesi veya görülmesi halleri ile ağır cezalı bir suçun iºlenmesine veya yapılmakta devam olunmasına mani olmak için konutlara, iº yerlerine ve eklentilerine girebilir.
  Zabıta aºağıda yazılı hallerde üniversite, bağımsız fakülte veya üniversiteye bağlı kurumların binalarına veya bunların eklerine girebilir.
  A) Üniversite binaları veya ekleri içinde, kurumun imkanlarıyla önlenmesi mümkün görülmeyen olayların çıkması ihtimali karºısında rektör, acele hallerde de dekan veya bağlı kuruluº yetkililerinin zabıtadan yardım talep etmeleri halinde,
  B) Herhangi bir davet veya izne bağlı olmaksızın suç ve suçluların kovuºturulması için her zaman,
  Fıkranın (A) bendinde gösterilen hallerde talep derhal yerine getirilir, (...)
  İlgili kurumlar kovuºturma dolayısiyle zabıta kuvvetlerine gereken her türlü yardım ve kolaylığı göstermekle yükümlüdürler.


  Madde 21 - Bir neºir vasıtası için abone yazmak veya bunlar için yazı, resim, ilan gibi bir madde kabul etmek maksadiyle Matbuat Kanununa göre alınmıº vesikası olmaksızın idare evlerinin dıºında dolaºanlar veya dolaºtırılanlar ºantajdan veya böyle bir harekette dolandırıcılıktan maznun olarak takibat altında bulunanlar; polisçe bu yolda çalıºmaktan menedilir.

  Madde 22 - Bu kanunda yazılı vazife ve salahiyetlerin yapılması ve kullanılması için en büyük mülkiye amirlerinin vereceği emirleri, Dahiliye Vekili re
  'sen verebilir.

  Madde 23 - Umumi ve hususi kanunlarla polise verilen ve bu kanunda yazılı bulunmıyan vazife ve salahiyetlerin hükümleri bakidir.

  Madde 24 - Mahsus zabıta teºkilatı olan iºlerde bu teºkilata mensup memur bulunmadığı yerlerde polis, bunlara ait inzıbati muameleleri yapmağa salahiyetlidir.

  Madde 25 - (Değiºik madde: 25/06/1973 - 1758/1 md.)
  Polis teºkilatı bulunmıyan yerlerde il, ilçe ve bucak jandarma komutanları ile jandarma karakol komutanları bu kanunda yazılı vazifeleri yapar ve yetkileri kullanırlar.


  Madde 26 - Bu kanunun tatbik suretini gösterir bir nizamname yapılacaktır.


  Madde 27 - Bu kanun neºri tarihinden muteberdir.

  Madde 28 - Bu kanunun hükümlerini yürütmeğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

  EK MADDELER
  Ek Madde 1 - (Değiºik madde: 03/08/2002 - 4771 S.K./10. md.)
  Umumi veya umuma açık yerler ile umuma açık yer niteliğindeki ulaºım araçlarında, gerçek kiºi veya topluluklar, mahallin en büyük mülki amirine, en az kırk sekiz saat önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle, oyun ve temsil verebilir veya çeºitli ºekillerde gösteri düzenleyebilir.
  Bunlardan, Devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne, Anayasal düzene veya genel ahlaka aykırı olduğu tespit edilenler hakkında mahallin en büyük mülki amiri tarafından derhal Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
  Birinci fıkra uyarınca yapılacak bildirimde oyun veya temsile katılan yönetici ve diğer kiºilerin kimlik, ikametgah ve tabiiyetleri belirtilir.


  Ek Madde 2 - (Ek madde: 16/06/1985 - 3233/7 md.)
  (İlk fıkra mülga : 18/11/1992 - 3842/31 md.)
  Gözaltına alınanların yeme, içme ihtiyaçlarına ve nakillerine ait masraflar Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesine konulacak ödenekle karºılanır.


  Ek Madde 3 - (Ek madde: 16/06/1985 - 3233/7 md.)
  Polis, aºağıdaki hallerde gerekli görülen kiºilerden;
  A) Devletin bütünlüğü, genel güvenliği ve Anayasa düzeni ile kaçakçılık ve uyuºturucu maddelerle ilgili olarak yaptığı suç soruºturmaları sırasında ifadesine baºvurulacak olanlara,
  B) Vatandaºlık durumu ile bu Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen kimlik tesbiti yapılıncaya kadar,
  Tespit edilmiº olan ikametgah veya iº adreslerinden ayrılmamalarını yazılı olarak isteyebilir.
  Bunların, bulunabilecekleri yeni adreslerini bildirmeleri ºartıyla o yerden ayrılmalarına mahallin en büyük mülki amirinin yazılı emriyle izin verilir.

  Ek Madde 4 - (Ek madde: 16/06/1985 - 3233/7 md.)
  Polis, görevli bulunduğu mülki sınırlar içinde, hizmet branºı, yeri ve zamanına bakılmaksızın, bir suçla karºılaºtığında suça el koymak, önlemek, sanık ve suç delillerini tesbit, muhafaza ve yetkili zabıtaya teslim etmekle görevli ve yetkilidir.
  Bu madde hükmü gereğince bir suça müdahale eden polise karºı iºlenen suçlar görevli memura karºı iºlenmiº suç; müdahalede bulunan polisin iºlediği suçlar ise görevli memurun iºlediği suç sayılır.

  Ek Madde 5 - (Ek madde: 16/06/1985 - 3233/7 md.)
  Genel güvenlik, kaçakçılık ve uyuºturucu maddelerle ilgili önemli olayları takip etmek, gerekiyorsa müdahale ederek soruºturmasını yapmak üzere;
  A) İçiºleri Bakanlığınca doğrudan veya ilgili valinin talebi üzerine merkez personelinden ekipler (timler) görevlendirilebilir.
  B) Yukarıdaki bent hükmüne uygun olarak bir ilde soruºturması yapılan olayın aydınlatılması, delillerin toplanması, sanıkların yakalanması, baºka illerde de araºtırma ve soruºturma yapılmasını gerektiriyorsa iller arasında ilgili valiliklerce ekipler görevlendirilebilir.
  Bu ekiplerin polis yetkilerini kullanması, polis bölgesi sınırları ile kayıtlı değildir. Bu ekipler görev yaptıkları mahallin en büyük mülki amirine bilgi vermek zorundadırlar. Görevin ifası sırasında mahallin en büyük mülki amirine karºı da sorumludurlar.
  Genel ve özel kolluk makam ve memurları bu personele gereken her türlü yardımı yapmaya mecburdur.

  ADLÎ GÖREV VE YETKİLER

  Ek Madde 6 -
  (Değiºik madde: 02/06/2007-5681 S.K./5.mad)

  Polis, bu maddede yazılı görevlerinin yanında, Ceza Muhakemesi Kanunu ve diğer mevzuatta yazılı soruºturma iºlemlerine iliºkin görevleri de yerine getirir.

  Polis, bir suça iliºkin olarak kendisine yapılan sözlü ihbar ve ºikâyetleri ve görevi sırasında öğrendiği suça iliºkin bilgileri yazılı hale getirir.

  Edinilen bilgi veya alınan ihbar veya ºikâyet üzerine veya kendiliğinden bir suçla karºılaºan polis, olay yerinde kiºilerin ve toplumun sağlığına, vücut bütünlüğüne veya malvarlığına zarar gelmemesi ve suçun delillerinin kaybolmaması ya da bozulmaması için derhal gerekli tedbirleri alır.

  Bir suç iºlendiği veya iºlenmekte olduğu bilgisini edinen polis, olay yerinin korunması, delillerin tespiti, kaybolmaması ya da bozulmaması için acele tedbirleri aldıktan sonra el koyduğu olayları, yakalanan kiºiler ile uygulanan tedbirleri derhal Cumhuriyet savcısına bildirir ve Cumhuriyet savcısının emri doğrultusunda iºin aydınlatılması için gerekli soruºturma iºlemlerini yapar.

  Yapılacak araºtırma sonunda edinilen bilginin bir kabahate iliºkin olduğu hallerde, konu araºtırılarak gerekli yasal iºlem yapılır veya yapılması sağlanır.

  Olay yerinde görevine ait iºlemlere baºlayan polis, bunların yapılmasına engel olan veya yetkisi içinde aldığı tedbirlere aykırı davranan kiºileri, iºlemler sonuçlanıncaya kadar ve gerektiğinde zor kullanarak bundan men eder.

  Polis, suçun delillerini tespit etmek amacıyla, Cumhuriyet savcısının emriyle olay yerinde gerekli inceleme ve teknik araºtırmaları yapar, delilleri tespit eder, muhafaza altına alır ve incelenmek üzere ilgili yerlere gönderir.

  Olay yeri dıºında kalan ve o suça iliºkin delil elde edilebileceği yönünde kuvvetli ºüphe sebebi bulunan konut, iºyeri ve kamuya açık olmayan kapalı alanlarda yapılacak iºlemler için Ceza Muhakemesi Kanununun arama ve elkoymaya iliºkin hükümleri uygulanır.

  Polis, olaydaki failin, gözaltına alınan ºüpheli ile aynı kiºi olup olmadığının belirlenmesi bakımından zorunlu olması halinde, Cumhuriyet savcısının talimatıyla teºhis yaptırabilir.

  Tanıklıktan çekinebilecek olanlar, teºhiste bulunmaya zorlanamaz.

  ݺleme baºlanmadan önce, teºhiste bulunacak kiºinin faili tarif eden beyanları tutanağa bağlanır.

  Teºhis iºlemine tâbi tutulan kiºilerin birden fazla ve aynı cinsten olması, aralarında yaº, boy, ağırlık, giyinme gibi görünüºe iliºkin hususlarda benzerlik bulunması gerekir. Teºhis için gerekli olması halinde, ºüphelinin görünüºü ile ilgili gerekli değiºiklikler yapılabilir. Teºhis iºlemine tâbi tutulan kiºilerin her birinde, teºhis sırasında bir numara bulundurulur.

  Teºhiste bulunan kiºi ile teºhis iºlemine tâbi tutulan kiºilerin birbirini görmemesi gerekir.

  Teºhis iºlemi en az iki kez tekrarlanır ve teºhiste bulunması istenen kiºiye, ºüphelinin teºhis edilecek kiºiler arasında yer almıyor olabileceği hatırlatılır.

  Teºhis iºlemine tâbi tutulan kiºilerin, bu iºlem sırasında birlikte fotoğrafları çekilerek veya görüntüleri kayda alınarak, soruºturma dosyasına konur.

  ªüphelinin fotoğrafı üzerinden de teºhis yaptırılabilir. Ancak tek bir fotoğraf veya aynı kiºinin farklı fotoğrafları üzerinden teºhis yaptırılamaz. Değiºik kiºilerin fotoğraflarının aynı büyüklük ve özellikte olmaları gerekir.

  Teºhis iºlemi tutanağa bağlanır.

  Ek Madde 7 - (Ek madde: 16/06/1985 - 3233/7 md.)
  Polis Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Anayasa düzenine ve genel güvenliğine dair önleyici ve koruyucu tedbirleri almak, emniyet ve asayiºi sağlamak üzere, ülke seviyesinde istihbarat faaliyetlerinde bulunur, bu amaçla bilgi toplar, değerlendirir, yetkili mercilere veya kullanma alanına ulaºtırır. Devletin diğer istihbarat kuruluºlarıyla iºbirliği yapar.
  (Ek fıkra: 03/07/2005-5397 S.K./1.mad) Birinci fıkrada belirtilen görevlerin yerine getirilmesine yönelik olarak, 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun, casusluk suçları hariç, 250 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı suçların iºlenmesinin önlenmesi amacıyla, hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Emniyet Genel Müdürü veya İstihbarat Dairesi Baºkanının yazılı emriyle, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletiºim tespit edilebilir, dinlenebilir, sinyal bilgileri değerlendirilebilir, kayda alınabilir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde verilen yazılı emir, yirmidört saat içinde yetkili ve görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını en geç yirmidört saat içinde verir. Sürenin dolması veya hâkim tarafından aksine karar verilmesi halinde tedbir derhal kaldırılır. Bu halde dinlemenin içeriğine iliºkin kayıtlar en geç on gün içinde yok edilir; durum bir tutanakla tespit olunur ve bu tutanak denetimde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir.

  (Ek fıkra: 03/07/2005-5397 S.K./1.mad) Yetkili ve görevli hâkim, talepte bulunan kolluk biriminin bulunduğu yer itibariyle yetkili olan ve 5271 sayılı Kanunun 250 nci maddesinin birinci fıkrasına göre kurulan ağır ceza mahkemesinin üyesidir.

  (Ek fıkra: 03/07/2005-5397 S.K./1.mad) Kararda ve yazılı emirde, hakkında tedbir uygulanacak kiºinin kimliği, iletiºim aracının türü, kullandığı telefon numaraları veya iletiºim bağlantısını tesbite imkân veren kodundan belirlenebilenler ile tedbirin türü, kapsamı ve süresi ile tedbire baºvurulmasını gerektiren nedenler belirtilir. Kararlar, en fazla üç ay için verilebilir; bu süre aynı usûlle üçer ayı geçmeyecek ºekilde en fazla üç defa uzatılabilir. Ancak, terör örgütünün faaliyeti çerçevesinde devam eden tehlikelere iliºkin olarak gerekli görülmesi halinde, hâkim üç aydan fazla olmamak üzere sürenin müteaddit defalar uzatılmasına karar verebilir.

  (Ek fıkra: 03/07/2005-5397 S.K./1.mad) Uygulanan tedbirin sona ermesi halinde, dinlemenin içeriğine iliºkin kayıtlar en geç on gün içinde yok edilir. Durum bir tutanakla tesbit olunur ve bu tutanak denetimde ibraz edilmek üzere muhafaza edilir.

  (Ek fıkra: 03/07/2005-5397 S.K./1.mad) İstihbarat faaliyetlerinde, bu maddede belirtilen suçların önlenmesi amacıyla ve hâkim kararı alınmak koºuluyla, teknik araçlarla izleme yapılabilir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluºları ile kamu hizmeti veren kuruluºların ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerinden yararlanabilmek için gerekçesini de göstermek suretiyle yazılı talepte bulunulabilir. Bu kurum ve kuruluºların kanuni sebeplerle veya ticari sır gerekçesiyle bu bilgi ve belgeleri vermemeleri halinde ancak hâkim kararı ile bu bilgi ve belgelerden yararlanılabilir.

  (Ek fıkra: 03/07/2005-5397 S.K./1.mad) Bu madde hükümlerine göre yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen kayıtlar, birinci fıkrada belirtilen amaçlar dıºında kullanılamaz. Elde edilen bilgi ve kayıtların saklanmasında ve korunmasında gizlilik ilkesi geçerlidir. Bu fıkra hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, görev sırasında veya görevden dolayı iºlenmiº olsa bile Cumhuriyet savcılarınca doğrudan soruºturma yapılır.

  (Ek fıkra: 03/07/2005-5397 S.K./1.mad) Hâkim kararları ve yazılı emirler, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Baºkanlığı görevlilerince yerine getirilir. ݺlemin baºladığı ve bitirildiği tarih ve saat ile iºlemi yapanın kimliği bir tutanakla saptanır.

  (Ek fıkra: 03/07/2005-5397 S.K./1.mad) Bu maddede yer alan faaliyetlerin denetimi, sıralı kurum amirleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve ilgili bakanlığın teftiº elemanları (İptal ibare: Anayasa Mah.nin 29/01/2009 tarihli ve E. 2005/85, K. 2009/15 sayılı Kararı ile.) tarafından yapılır.

  (Ek fıkra: 03/07/2005-5397 S.K./1.mad) Bu maddede belirtilen (Ek ibare: 23/05/2007-5651 S.K./12.mad) telekomünikasyon yoluyla yapılan iletiºime iliºkin iºlemler ile 5271 sayılı Kanunun 135 inci maddesi kapsamında yapılacak dinlemeler, Telekomünikasyon Kurumu bünyesinde, Kurum baºkanına doğrudan bağlı "Telekomünikasyon İletiºim Baºkanlığı" adıyla kurulan tek bir merkezden yürütülür. (Değiºik cümle: 23/05/2007-5651 S.K./12.mad) Oluºturulan bu Baºkanlık bir baºkan ile daire baºkanlıklarından oluºur. Bu Baºkanlıkta Millî İstihbarat Teºkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ilgili birimlerinden birer temsilci bulundurulur. Verilen görevleri yerine getirmek üzere yeteri kadar da personel istihdam edilir. (İptal tümce: Anayasa Mah.nin 29/01/2009 tarihli ve E. 2005/85, K. 2009/15 sayılı Kararı ile.) Telekomünikasyon İletiºim Baºkanı, Kurul üyelerinin sahip olduğu özlük haklarına sahiptir. Ulaºtırma Bakanlığı bu merkezle ilgili alt yapıyı hazırlamakla yükümlüdür. Bu merkezin kuruluº giderleri Telekomünikasyon Kurumu gelirlerinden karºılanır. Bu merkezin kuruluºu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımları ile yapım iºleri, ceza ve ihalelerden yasaklama iºleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleºmeleri Kanunu hükümlerinden muaftır.

  (Ek fıkra: 03/07/2005-5397 S.K./1.mad) Bu maddede belirlenen usûl ve esaslara aykırı dinlemeler hukuken geçerli sayılmaz ve bu ºekilde dinleme yapanlar hakkında 26.9.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre iºlem yapılır.

  (Ek fıkra: 03/07/2005-5397 S.K./1.mad) Bu maddenin uygulanmasına iliºkin esas ve usûller Adalet, İçiºleri ve Ulaºtırma bakanlıklarının görüºü alınarak Baºbakanlık tarafından üç ay içinde çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.

  Ek Madde 8 - (16/06/1985 - 3233/7 md.
  ;Mülga madde: 24/11/2004 - 5259 S.K./8.mad) *1*

  Ek Madde 9
  - (Ek madde: 16/06/1985 - 3233/7 md.)
  Bu Kanun ve diğer kanun hükümlerine göre gerekli hallerde;
  A) Önleyici, caydırıcı, düzenleyici ve koruyucu kolluk hizmetlerine dair görevlerin ifası sırasında silah kullanmak zorunda kalan polis hakkında, cezai sorumluluğun tespiti bakımından Memurin Muhakematı Hakkında Kanuna göre iºlem yapılır.
  B) Adliyeye iliºkin vazife ve iºlerle ilgili bir hizmeti yerine getirirken silah kullanmak zorunda kalan polis hakkında, hazırlık soruºturması bizzat Cumhuriyet savcıları veya yardımcıları tarafından yapılır.
  Sanık polis, hakkında dava açıldığı takdirde duruºmadan vareste tutulabilir. Olayın mahiyetine ve kusurun derecesine göre, İçiºleri Bakanlığınca durumu uygun görülen polisin vekalet verdiği avukatın ücreti, Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesine konulacak ödenekten karºılanır. Avukat tutma ve ücret ödeme usul ve esasları yönetmelikte gösterilir.
  Polisin, kanunlarla verilen görevlerini yaptığı sırada veya bu görevlerini yapmasından dolayı ºehit olması halinde, dul eºine, eºi hayatta değilse veya evlenmiºse çocuklarına, bunlar bulunmadığı takdirde bakmakla mükellef olduğu ana ve babasına; konut sahibi yapmak amacıyla, Toplu Konut Fonundan miktarı ödemesiz devresi ve ödeme süresi Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Yüksek Kurulunca tayin edilecek esaslara göre ve faizsiz olarak kredi verilir. Bu fıkra hükmü, 1 Ocak 1971 tarihinden itibaren ºehit olan polislerin aileleri hakkında da tatbik olunur.
  1481 sayılı Asayiºe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkında Kanuna göre, sanık ve hükümlülerden ilan edilmek suretiyle arananların bulundukları yerleri bildiren ve yakalanmalarına yardımcı olanlara para ödülü verilebilir. Verilecek ödülün miktarı ile bu fıkranın uygulanmasına dair diğer hususlar İçiºleri Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilir. Para ödülüne ait giderler Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesine konulacak ödenekten karºılanır. Ödül verilen kiºilerin kimlikleri, rızaları olmadıkça hiçbir ºekilde açıklanamaz.


  Ek Madde 10 - (Ek madde: 23/07/1999 - 4419/2 md.)
  Görevli personelden görevin icrası sırasında veya görevin icrasından dolayı bir uzvunu veya duyusunu tamamen veya kısmen kaybedenlerin, rehabilitasyonu ile bu kayıplardan doğan ihtiyaçlarını karºılayacak her türlü cihaz ve sistemleri, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından aynen temin edilir veya bedelleri, Emniyet Genel Müdürlüğü bütçesinden ödenir.


 2. #2
  Bakteri Justicia - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  bloodypingu Champion!
  Üyelik tarihi
  Eylül.2008
  Nereden
  T.C.
  Mesajlar
  17.113
  Günlük Yazıları
  1

  Standart

  .
  POLİS VAZİFE VE SELAHİYET KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
  Kanun No:5259
  Kanun Kabul Tarihi:24/11/2004
  Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi:01/12/2004
  Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı:25657

  Madde 1 - 4.7.1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
  Madde 6. - Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden;
  a) Faaliyetten geçici olarak men edildiği halde süresinden önce açılan,
  b) Açık ve kapalı bulunacağı saatlere uymayan,
  c) Bu Kanunun 12 nci maddesinde belirtilen yasaklara uymadığı tespit edilen,
  d) Mevzuat hükümlerine aykırı olarak işletilen,
  İş yerlerinin işletmecilerine beşyüzmilyon Türk Lirası ile birmilyar Türk Lirası arasında idarî para cezası verilir.
  Bu maddede öngörülen idarî para cezaları, belediye sınırları içinde belediye encümeni, belediye sınırları dışında il daimi encümeni tarafından verilir. Verilen idarî para cezalarına dair kararlar ilgililere 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Bu cezalara karşı tebliğ tarihinden itibaren en geç yedi gün içinde yetkili idare mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz, idarece verilen cezanın yerine getirilmesini durdurmaz. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. İtiraz, zaruret görülmeyen hallerde evrak üzerinde inceleme yapılarak en kısa sürede sonuçlandırılır. İdarî para cezaları 6183 sayılı Âmme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil olunur.
  Bu maddede belirtilen aynı fiillerin bir yıl içinde tekrarı halinde, en son uygulanan para cezası bir kat artırılarak uygulanır.

  Madde 2 - 2559 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  Madde 7. - Kişilerin tek tek veya toplu olarak eğlenmesi, dinlenmesi veya konaklaması için açılan otel, motel, pansiyon, kamping ve benzeri konaklama yerleri; gazino, pavyon, meyhane, bar, birahane, içkili lokanta, taverna ve benzeri içkili yerler; sinema, kahvehane ve kıraathane; kumar ve kazanç kastı olmamak şartıyla adı ne olursa olsun bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, video ve televizyon oyunlarının içerisinde bulunduğu elektronik oyun yerleri; internet kafeler ve benzeri yerler umuma açık istirahat ve eğlence yeri sayılır.
  Sabit veya seyyar olarak kullanılan kara, deniz, hava ve her çeşit taşıma araçlarında, birinci fıkrada belirtilen faaliyetlerin icrası durumunda, bu yerler de umuma açık istirahat ve eğlence yeri sayılır.
  Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatı bağlı olduğu kolluk kuvvetinin görüşü alındıktan sonra belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler; bu alanların dışında il özel idareleri tarafından verilir. Kolluk kuvveti görüşünü yedi gün içinde verir. Ruhsat talepleri bir ay içinde sonuçlandırılır. İzin alınmadan açılan umuma açık istirahat ve eğlence yerleri kapatılır.
  Bu iş yerlerinin faaliyet göstereceği alanları belirlemeye veya mevcut umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin bu amaç için ayrılan yerlerde toplanmasına, belediye ve mücavir alan sınırları içinde belediyeler; bu alanlar dışında il özel idareleri yetkilidir.
  Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin bulunacağı alanların tespiti ve bu yerlerin ruhsatlandırılmasında uygulanacak usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.
  Bu iş yerleri için düzenlenen iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının bir örneği yetkili kolluk kuvvetine gönderilir. Bu iş yerleri genel güvenlik ve asayiş yönünden genel kolluk tarafından denetlenir.
  Bu yerlerin ruhsatlandırılmasında 14.6.1989 tarihli ve 3572 sayılı İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 5 inci ve 6 ncı maddelerinin hükümleri uygulanmaz.

  Madde 3 -
  2559 sayılı Kanunun 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  Madde 8. - Polisçe kat'i delil elde edilmesi halinde;
  A) Kumar oynanan umumî ve umuma açık yerler ile her çeşit özel ve resmi kurum ve kuruluşlara ait lokaller,
  B) Mevzuata aykırı bir şekilde uyuşturucu madde imal edilen, satılan, kullanılan, bulundurulan yerler,
  C) Mevzuata aykırı faaliyet gösteren genelevler, birleşme yerleri ve fuhuş yapılan evler ve yerler,
  D) Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Anayasal düzenine, genel güvenliğe ve genel ahlâka zararı dokunacak oyun oynatılan, temsil verilen, film veya video bant gösterilen yerler ile internet üzerinden yapılan yayınlara izin verilen yerler,
  E) Derneklere, sendikalara, loca ve kulüplere, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile benzeri kurum ve kuruluşlara ait ve yalnız üyelerinin yararlanması için açılan lokallerden, birden fazla denetim sonunda ve yazılı ihtara rağmen, iç yönetmeliğine aykırı faaliyet göstererek umuma açık yer durumuna geldiği tespit edilenler,
  Mahallin en büyük mülkî amiri tarafından otuz günü geçmemek üzere geçici süreyle faaliyetten men edilir.
  Bu maddede yazılı fiiller sebebiyle bir yıl içinde üç defa faaliyetten men edilen işyerlerinde, bu fiiller tekrar işlendiği takdirde, işyeri açma ve çalışma ruhsatları, mahallin en büyük mülkî amirinin bildirimi üzerine, belediye veya il özel idaresi tarafından beş iş günü içinde iptal edilir.

  Madde 4 -
  2559 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "8 inci" ibaresi "6 ncı" olarak değiştirilmiştir.

  Madde 5 -
  14.6.1989 tarihli ve 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 3 üncü maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  a) Belediye hudutları ve mücavir alan dışında kalan işyerleri ve işletmelere il özel idareleri.

  Madde 6 -
  26.6.1973 tarihli ve 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "bağlı olduğu kolluk örgütünün ve ilgili mahalli idarenin görüşü alınarak mahalli ve en büyük mülkiye amiri tarafından" ibaresi "bağlı olduğu kolluk kuvvetinin görüşü alınmak şartıyla belediye veya il özel idaresi tarafından" şeklinde değiştirilmiştir.

  Madde 7 -
  8.6.1942 tarihli ve 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  Açık olarak alkollü içki, bira, şarap ve ispirto ile her çeşit ispirtolu içki satmak isteyenler, belediye veya il özel idaresinden ruhsat almaya mecburdurlar. Belediye veya il özel idaresi, ruhsat vermeden önce, yetkili kolluk kuvvetinin görüşünü alır. Kolluk kuvveti görüşünü yedi gün içinde verir.

  Madde 8 -
  3.4.1930 tarihli ve 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (3) numaralı bendinin birinci paragrafında yer alan "inzibati sebeplere nazaran zabıtaca verilecek ruhsat üzerine" ibaresi madde metninden çıkarılmış, 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanununun ek 8 inci maddesi ile 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 2 nci maddesinin (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

  Geçici Madde 1 -
  Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce mülkî amirliklerce verilen izinle faaliyette bulunan umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ait işlem dosyaları, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde ilgili belediye veya il özel idaresine devredilir.

  Madde 9 -
  Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 10 -
  Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.


 3. #3
  Bakteri Justicia - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  bloodypingu Champion!
  Üyelik tarihi
  Eylül.2008
  Nereden
  T.C.
  Mesajlar
  17.113
  Günlük Yazıları
  1

  Standart

  .
  POLİS VAZİFE VE SALÂHİYET KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
  Kanun Numarası : 5681
  Kanun Kabul Tarihi :02/06/2007
  Resmi Gazete Tarihi : 14/06/2007
  Resmi Gazete Sayısı : 26552

  Madde 1 - 4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun 4 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 4/A maddesi eklenmiştir.

  "Durdurma ve kimlik sorma

  Madde 4/A- Polis, kişileri ve araçları;

  a) Bir suç veya kabahatin işlenmesini önlemek,

  b) Suç işlendikten sonra kaçan faillerin yakalanmasını sağlamak, işlenen suç veya kabahatlerin faillerinin kimliklerini tespit etmek,

  c) Hakkında yakalama emri ya da zorla getirme kararı verilmiş olan kişileri tespit etmek,

  ç) Kişilerin hayatı, vücut bütünlüğü veya malvarlığı bakımından ya da topluma yönelik mevcut veya muhtemel bir tehlikeyi önlemek,

  amacıyla durdurabilir.

  Durdurma yetkisinin kullanılabilmesi için polisin tecrübesine ve içinde bulunulan durumdan edindiği izlenime dayanan makul bir sebebin bulunması gerekir. Süreklilik arz edecek, fiilî durum ve keyfilik oluşturacak şekilde durdurma işlemi yapılamaz.

  Polis, durdurduğu kişiye durdurma sebebini bildirir ve durdurma sebebine ilişkin sorular sorabilir; kimliğini veya bulundurulması gerekli diğer belgelerin ibraz edilmesini isteyebilir.

  Durdurma süresi, durdurma sebebine esas teşkil eden işlemin gerçekleştirilmesi için zorunlu olan süreden fazla olamaz.

  Durdurma sebebinin ortadan kalkması halinde kişilerin ve araçların ayrılmalarına izin verilir.

  Polis, durdurduğu kişi üzerinde veya aracında silah veya tehlike oluşturan diğer bir eşyanın bulunduğu hususunda yeterli şüphenin varlığı halinde, kendisine veya başkalarına zarar verilmesini önlemek amacına yönelik gerekli tedbirleri alabilir. Ancak bu amaçla kişinin üzerindeki elbisenin çıkarılması veya aracın, dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin açılması istenemez.

  Bu Kanun ve diğer kanunların verdiği görevlerin yerine getirilmesi sırasında, polis tarafından gerekli işlemler için durdurulan kişiler ve araçlarla ilgili hükümler saklıdır.

  Polis, görevini yerine getirirken, kendisinin polis olduğunu belirleyen belgeyi gösterdikten sonra, kişilere kimliğini sorabilir. Bu kişilere kimliğini ispatlamaları hususunda gerekli kolaylık gösterilir.

  Belgesinin bulunmaması, açıklamada bulunmaktan kaçınması veya gerçeğe aykırı beyanda bulunması dolayısıyla ya da sair surette kimliği belirlenemeyen kişi tutularak durumdan derhal Cumhuriyet savcısı haberdar edilir. Bu kişi, kimliği açık bir şekilde anlaşılıncaya kadar gözaltına alınır ve gerekirse tutuklanır. Gözaltına ve tutuklamaya karar verme yetkisi ve usûlü bakımından 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümleri uygulanır.

  Kimliğinin tespiti amacıyla tutulan kişiye, kimliği tespit edildikten sonra ve talepte bulunması halinde, bu amaçla tutulduğuna ve tutulma süresine dair bir belge verilir. Kişinin kimliğinin belirlenmesi durumunda, bu nedenle gözaltına alınma veya tutuklanma haline derhal son verilir.

  Nüfusa kayıtlı olmadığı için kimliği tespit edilemeyen kişilerin nüfusa kayıtlarının temini için gerekli işlemler yapıldıktan sonra, 5 inci maddeye göre fotoğraf ve parmak izi tespit edilerek kayda alınır.

  Kimliği tespit edilemeyen kişinin yabancı olduğunun anlaşılması halinde, 5682 sayılı Pasaport Kanunu ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun hükümlerine göre işlem yapılır."

  Madde 2 -
  2559 sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "Parmak izi ve fotoğrafların kayda alınması

  Madde 5- Polis;

  a) Gönüllü,

  b) Her çeşit silah ruhsatı, sürücü belgesi, pasaport veya pasaport yerine geçen belge almak için başvuruda bulunan,

  c) Başta polis olmak üzere, genel veya özel kolluk görevlisi ya da özel güvenlik görevlisi olarak istihdam edilen,

  ç) Türk vatandaşlığına başvuruda bulunan,

  d) Sığınma talebinde bulunan veya gerekli görülmesi halinde, ülkeye giriş yapan sair yabancı,

  e) Gözaltına alınan,

  kişilerin parmak izini alır.

  Birinci fıkraya göre alınan parmak izi, ait olduğu kişinin kimlik bilgileri ile birlikte, ne zaman ve kim tarafından alındığı belirtilmek suretiyle, bu amaca özgü sisteme kaydedilerek saklanır. Ancak, parmak izinin hangi sebeple alındığı sisteme kaydedilmez.

  Olay yerinden elde edilen ve kime ait olduğu henüz tespit edilemeyen parmak izleri, kime ait olduğu tespit edilinceye kadar, ilgili soruşturma dosya numarası ile birlikte sisteme kaydedilir.

  5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 81 inci maddesi ile 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 21 inci maddesi hükümlerine göre alınan parmak izleri de bu sisteme kaydedilir.

  (a) bendi hariç birinci fıkra ile dördüncü fıkra kapsamına giren kişilerin ayrıca fotoğrafları alınarak, ikinci fıkrada belirlenen esaslara uygun olarak parmak izi ile birlikte sisteme kaydedilir.

  Bu sistemde yer alan bilgiler, kimlik tespiti, suçun önlenmesi veya yürütülmekte olan soruşturma ve kovuşturma kapsamında maddî gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla mahkeme, hâkim, Cumhuriyet savcısı ve kolluk tarafından kullanılabilir.

  Kolluk birimleri, kimlik tespiti yapmak ya da olay yerinden alınan parmak izini karşılaştırmak amacıyla doğrudan bu sistemle bağlantı kurabilir.

  Sistemde kayıtlı bilgilerin hangi kamu görevlisi tarafından ve ne amaçla kullanıldığının denetlenebilmesine imkân tanıyan bir güvenlik sistemi kurulur.

  Sistemde yer alan kayıtlar gizlidir; altıncı ve yedinci fıkralarda belirlenen amaçlar dışında kullanılamaz.

  Sisteme kayıtlı olan parmak izi ve fotoğraflar, kişinin ölümünden itibaren on yıl ve her halde kayıt tarihinden itibaren seksen yıl geçtikten sonra sistemden silinir.

  Parmak izi ile fotoğrafların sistemde kaydedilmesi ve saklanması ile bu kayıtlardan yararlanmaya ilişkin diğer esas ve usûller, İçişleri Bakanlığı tarafından Adalet Bakanlığının görüşü alınarak çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir."

  Madde 3 -
  2559 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "Önleme araması

  Madde 9- Polis, tehlikenin veya suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla usûlüne göre verilmiş sulh ceza hâkiminin kararı veya bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde mülkî âmirin vereceği yazılı emirle; kişilerin üstlerini, araçlarını, özel kâğıtlarını ve eşyasını arar; alınması gereken tedbirleri alır, suç delillerini koruma altına alarak 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre gerekli işlemleri yapar.

  Arama talep yazısında, arama için makul sebeplerin oluştuğunun gerekçeleriyle birlikte gösterilmesi gerekir.

  Arama kararında veya emrinde;

  a) Aramanın sebebi,

  b) Aramanın konusu ve kapsamı,

  c) Aramanın yapılacağı yer,

  ç) Aramanın yapılacağı zaman ve geçerli olacağı süre,

  belirtilir.

  Önleme araması aşağıdaki yerlerde yapılabilir:

  a) 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamına giren toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapıldığı yerde veya yakın çevresinde.

  b) Özel hukuk tüzel kişileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları veya sendikaların genel kurul toplantılarının yapıldığı yerin yakın çevresinde.

  c) Halkın topluca bulunduğu veya toplanabileceği yerlerde.

  ç) Eğitim ve öğretim özgürlüğünün sağlanması için her derecede eğitim ve öğretim kurumlarının idarecilerinin talebiyle ve 20 nci maddenin ikinci fıkrasının (A) bendindeki koşula uygun olarak girilecek yüksek öğretim kurumlarının içinde, bunların yakın çevreleri ile giriş ve çıkışlarında.

  d) Umumî veya umuma açık yerlerde.

  e) Her türlü toplu taşıma araçlarında, seyreden taşıtlarda.

  Konutta, yerleşim yerinde ve kamuya açık olmayan işyerlerinde ve eklentilerinde önleme araması yapılamaz.

  Spor karşılaşması, miting, konser, festival, toplantı ve gösteri yürüyüşünün düzenlendiği veya aniden toplulukların oluştuğu hallerde gecikmesinde sakınca bulunan hal var sayılır.

  Polis, tehlikenin önlenmesi veya bertaraf edilmesi amacıyla güvenliğini sağladığı bina ve tesislere gelenlerin; herhangi bir emir veya karar olmasına bakılmaksızın, üstünü, aracını ve eşyasını teknik cihazlarla, gerektiğinde el ile kontrol etmeye ve aramaya yetkilidir. Bu yerlere girmek isteyenler kimliklerini sorulmaksızın ibraz etmek zorundadırlar. Milletlerarası anlaşmalar hükümleri saklıdır.

  Önleme aramasının sonucu, arama kararı veya emri veren merci veya makama bir tutanakla bildirilir."

  Madde 4 -
  2559 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "Zor ve silah kullanma

  Madde 16- Polis, görevini yaparken direnişle karşılaşması halinde, bu direnişi kırmak amacıyla ve kıracak ölçüde zor kullanmaya yetkilidir.

  Zor kullanma yetkisi kapsamında, direnmenin mahiyetine ve derecesine göre ve direnenleri etkisiz hale getirecek şekilde kademeli olarak artan nispette bedenî kuvvet, maddî güç ve kanunî şartları gerçekleştiğinde silah kullanılabilir.

  İkinci fıkrada yer alan;

  a) Bedenî kuvvet; polisin direnen kişilere karşı veya eşya üzerinde doğrudan doğruya kullandığı bedenî gücü,

  b) Maddî güç; polisin direnen kişilere karşı veya eşya üzerinde bedenî kuvvetin dışında kullandığı kelepçe, cop, basınçlı su, göz yaşartıcı gazlar veya tozlar, fizikî engeller, polis köpekleri ve atları ile sair hizmet araçlarını,

  ifade eder.

  Zor kullanmadan önce, ilgililere direnmeye devam etmeleri halinde doğrudan doğruya zor kullanılacağı ihtarı yapılır. Ancak, direnmenin mahiyeti ve derecesi göz önünde bulundurularak, ihtar yapılmadan da zor kullanılabilir.

  Polis, zor kullanma yetkisi kapsamında direnmeyi etkisiz kılmak amacıyla kullanacağı araç ve gereç ile kullanacağı zorun derecesini kendisi takdir ve tayin eder. Ancak, toplu kuvvet olarak müdahale edilen durumlarda, zor kullanmanın derecesi ile kullanılacak araç ve gereçler müdahale eden kuvvetin amiri tarafından tayin ve tespit edilir.

  Polis, kendisine veya başkasına yönelik bir saldırı karşısında, zor kullanmaya ilişkin koşullara bağlı kalmaksızın, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun meşru savunmaya ilişkin hükümleri çerçevesinde savunmada bulunur.

  Polis;

  a) Meşru savunma hakkının kullanılması kapsamında,

  b) Bedenî kuvvet ve maddî güç kullanarak etkisiz hale getiremediği direniş karşısında, bu direnişi kırmak amacıyla ve kıracak ölçüde,

  c) Hakkında tutuklama, gözaltına alma, zorla getirme kararı veya yakalama emri verilmiş olan kişilerin ya da suçüstü halinde şüphelinin yakalanmasını sağlamak amacıyla ve sağlayacak ölçüde,

  silah kullanmaya yetkilidir.

  Polis, yedinci fıkranın (c) bendi kapsamında silah kullanmadan önce kişiye duyabileceği şekilde "dur" çağrısında bulunur. Kişinin bu çağrıya uymayarak kaçmaya devam etmesi halinde, önce uyarı amacıyla silahla ateş edilebilir. Buna rağmen kaçmakta ısrar etmesi dolayısıyla ele geçirilmesinin mümkün olmaması halinde ise kişinin yakalanmasını sağlamak amacıyla ve sağlayacak ölçüde silahla ateş edilebilir.

  Polis, direnişi kırmak ya da yakalamak amacıyla zor veya silah kullanma yetkisini kullanırken, kendisine karşı silahla saldırıya teşebbüs edilmesi halinde, silahla saldırıya teşebbüs eden kişiye karşı saldırı tehlikesini etkisiz kılacak ölçüde duraksamadan silahla ateş edebilir."

  Madde 5 -
  2559 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

  "Adlî görev ve yetkiler

  EK Madde 6- Polis, bu maddede yazılı görevlerinin yanında, Ceza Muhakemesi Kanunu ve diğer mevzuatta yazılı soruşturma işlemlerine ilişkin görevleri de yerine getirir.

  Polis, bir suça ilişkin olarak kendisine yapılan sözlü ihbar ve şikâyetleri ve görevi sırasında öğrendiği suça ilişkin bilgileri yazılı hale getirir.

  Edinilen bilgi veya alınan ihbar veya şikâyet üzerine veya kendiliğinden bir suçla karşılaşan polis, olay yerinde kişilerin ve toplumun sağlığına, vücut bütünlüğüne veya malvarlığına zarar gelmemesi ve suçun delillerinin kaybolmaması ya da bozulmaması için derhal gerekli tedbirleri alır.

  Bir suç işlendiği veya işlenmekte olduğu bilgisini edinen polis, olay yerinin korunması, delillerin tespiti, kaybolmaması ya da bozulmaması için acele tedbirleri aldıktan sonra el koyduğu olayları, yakalanan kişiler ile uygulanan tedbirleri derhal Cumhuriyet savcısına bildirir ve Cumhuriyet savcısının emri doğrultusunda işin aydınlatılması için gerekli soruşturma işlemlerini yapar.

  Yapılacak araştırma sonunda edinilen bilginin bir kabahate ilişkin olduğu hallerde, konu araştırılarak gerekli yasal işlem yapılır veya yapılması sağlanır.

  Olay yerinde görevine ait işlemlere başlayan polis, bunların yapılmasına engel olan veya yetkisi içinde aldığı tedbirlere aykırı davranan kişileri, işlemler sonuçlanıncaya kadar ve gerektiğinde zor kullanarak bundan men eder.

  Polis, suçun delillerini tespit etmek amacıyla, Cumhuriyet savcısının emriyle olay yerinde gerekli inceleme ve teknik araştırmaları yapar, delilleri tespit eder, muhafaza altına alır ve incelenmek üzere ilgili yerlere gönderir.

  Olay yeri dışında kalan ve o suça ilişkin delil elde edilebileceği yönünde kuvvetli şüphe sebebi bulunan konut, işyeri ve kamuya açık olmayan kapalı alanlarda yapılacak işlemler için Ceza Muhakemesi Kanununun arama ve elkoymaya ilişkin hükümleri uygulanır.

  Polis, olaydaki failin, gözaltına alınan şüpheli ile aynı kişi olup olmadığının belirlenmesi bakımından zorunlu olması halinde, Cumhuriyet savcısının talimatıyla teşhis yaptırabilir.

  Tanıklıktan çekinebilecek olanlar, teşhiste bulunmaya zorlanamaz.

  İşleme başlanmadan önce, teşhiste bulunacak kişinin faili tarif eden beyanları tutanağa bağlanır.

  Teşhis işlemine tâbi tutulan kişilerin birden fazla ve aynı cinsten olması, aralarında yaş, boy, ağırlık, giyinme gibi görünüşe ilişkin hususlarda benzerlik bulunması gerekir. Teşhis için gerekli olması halinde, şüphelinin görünüşü ile ilgili gerekli değişiklikler yapılabilir. Teşhis işlemine tâbi tutulan kişilerin her birinde, teşhis sırasında bir numara bulundurulur.

  Teşhiste bulunan kişi ile teşhis işlemine tâbi tutulan kişilerin birbirini görmemesi gerekir.

  Teşhis işlemi en az iki kez tekrarlanır ve teşhiste bulunması istenen kişiye, şüphelinin teşhis edilecek kişiler arasında yer almıyor olabileceği hatırlatılır.

  Teşhis işlemine tâbi tutulan kişilerin, bu işlem sırasında birlikte fotoğrafları çekilerek veya görüntüleri kayda alınarak, soruşturma dosyasına konur.

  Şüphelinin fotoğrafı üzerinden de teşhis yaptırılabilir. Ancak tek bir fotoğraf veya aynı kişinin farklı fotoğrafları üzerinden teşhis yaptırılamaz. Değişik kişilerin fotoğraflarının aynı büyüklük ve özellikte olmaları gerekir.

  Teşhis işlemi tutanağa bağlanır."

  Madde 6 -
  4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 17 nci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

  Madde 7 -
  Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Madde 8 -
  Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.+ Yeni Konu aç

Benzer Konular

 1. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu
  Konu Sahibi Justicia Forum Hukuk
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 29.Mart.2010, 21:38
 2. Cevap: 5
  Son Mesaj : 29.Mart.2010, 21:27
 3. 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu
  Konu Sahibi Justicia Forum Hukuk
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 29.Mart.2010, 21:21
 4. 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
  Konu Sahibi Justicia Forum Hukuk
  Cevap: 3
  Son Mesaj : 08.Şubat.2010, 19:30
 5. Cevap: 37
  Son Mesaj : 08.Şubat.2008, 13:22

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •