Ders Notları, Sınav Soruları ve Cevapları: İş Hayatında İletişim - Sosyal Hayatta İletişimİş Hayatında İletişim

AÇIKLAMALAR .................................................. .................................................. ...............iii
GİRİŞ .................................................. .................................................. ...................................1
ÖĞRENME FAALİYETİ–1 .................................................. .................................................. 3
1. ETKİLİ İLETİŞİM.......................................... .................................................. ...................3
1.1. İletişimin Tanımı............................................ .................................................. .............3
1.2. İletişimin Öğeleri .................................................. .................................................. ......5
1.2.1. Kaynak (Gönderici) .................................................. .............................................5
1.2.2. Mesaj (Bilgi, haber) .................................................. .............................................6
1.2.3. Kanal (Araç) .................................................. .................................................. ......7
1.2.4. Alıcı (Hedef)........................................... .................................................. .............7
1.2.5. Kodlama-Kod Açma.............................................. ................................................8
1.2.6. Dönüt(Geri besleme) .................................................. ...........................................9
1.2.7. Filtre (Algılama ve Değerlendirme) .................................................. ..................10
1.3. Etkili İletişim .................................................. .................................................. ..........10
1.3.1. İletişimin Engelleri .................................................. ............................................11
1.3.2. İletişimi Kolaylaştıran Yöntemler .................................................. .....................14
UYGULAMA FAALİYETİ .................................................. ............................................16
ÖLÇME DEĞERLENDİRME..................................... .................................................. ....17
ÖĞRENME FAALİYETİ–2 .................................................. ................................................19
2. İŞ HAYATINDA İLİŞKİLER .................................................. .........................................19
2.1. İşletmelerin Yapısı .................................................. .................................................. ..19
2.1.1. İşletmenin Tanımı............................................ .................................................. ..19
2.1.2. İşletmelerin Organizasyonu (örgütleme) .................................................. ...........20
2.1.3. İşletmelerin Yönetimi .................................................. ........................................22
2.1.4. Yönetimin Özellikleri .................................................. ........................................23
2.1.5. Yönetimin Fonksiyonları..................................... ................................................24
2.2. İç İlişkiler .................................................. .................................................. ................26
2.2.1. Liderlik .................................................. .................................................. ............26
2.2.2. Yetki .................................................. .................................................. ................27
2.2.3. Disiplin .................................................. .................................................. ............28
2.2.4. Yetki Devri .................................................. .................................................. ......28
2.2.5. Çalışanların Eğitimi .................................................. ...........................................29
2.2.6. Teşvik Tedbirleri .................................................. ...............................................30
2.3. Çalışanların Birbirleri İle İlişkileri........................................ ......................................30
2.3.1. Dayanışma .................................................. .................................................. .......30
2.3.2. Davranış Tahmini .................................................. ..............................................31
2.3.3. İşe ve Çevreye Uyma.............................................. .............................................32
2.3.4. Ortak Amaçlı Kuruluşlar .................................................. ...................................32
2.4. Dış İlişkiler......................................... .................................................. .......................33
2.4.1. Müşterilerle İlişkiler .................................................. ..........................................33
2.4.2. Ortaklarla İlişkiler......................................... .................................................. .....34
2.4.3. Rekabet .................................................. .................................................. ............34
2.5. İş Hayatında İletişimin Fonksiyonları..................................... ....................................35
UYGULAMA FAALİYETİ .................................................. ............................................36
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................. ..................................37
MODÜL DEĞERLENDİRME .................................................. ............................................40
CEVAP ANAHTARLARI .................................................. .................................................. .41
KAYNAKÇA.......................................... .................................................. .............................42

Sosyal Hayatta İletişim


AÇIKLAMALAR .................................................. .................................................. ...............iii
GİRİŞ .................................................. .................................................. ...................................1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1................................................. .................................................. ..3
1. İNSAN İLİŞKİLERİNİ DÜZENLEYEN TOPLUMSAL KURALLAR.............................3
1.1. Görgü Kuralları......................................... .................................................. ..................4
1.1.1. Toplumda Dikkat Edilmesi Gereken Görgü Kuralları......................................... ..4
1.1.2. Giyinme Konusunda Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar ......................................5
1.1.3. Karşılaşma, Selamlaşma, El Sıkışma Konularında Uyulması Gereken Kurallar ..5
1.1.4. Karşılaşma, selamlaşma ve el sıkışmada uyulması gereken kurallar şunlardır: ....6
1.1.5. Tanışma ve Tanıştırılmada Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar.............................6
1.1.6. Hitap Etmede Uyulması Gereken Kurallar.......................................... ..................6
1.1.7. Telefon Konuşmalarında Uyulması Gereken Kurallar ..........................................7
1.2. Gelenek ve Görenekler (Örf ve Adetler).......................................... .............................8
1.2.1. Gelenek ve Göreneklere Uymanın Sağladığı Faydalar.......................................... 8
1.3. Dini Kurallar .................................................. .................................................. .............9
1.4. Ahlâk Kuralları .................................................. .................................................. .......10
1.5. Hukuk Kuralları .................................................. .................................................. ......10
1.6. İnsan Hakları........................................... .................................................. ..................11
UYGULAMA FAALİYETİ .................................................. ............................................13
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................. ..................................14
ÖĞRENME FAALİYETİ-2................................................. .................................................. 16
2. KİŞİSEL İLİŞKİLER......................................... .................................................. ..............16
2.1. İnsan Psikolojisi .................................................. .................................................. ......16
2.2. İnsan Özellikleri....................................... .................................................. .................17
2.2.1. Beş Duyu .................................................. .................................................. .........17
2.2.2. Düşünme........................................... .................................................. .................18
2.2.3. Öğrenme .................................................. .................................................. ..........18
2.2.4. Zekâ .................................................. .................................................. .................18
2.2.5. Duygu .................................................. .................................................. ..............19
2.2.6. Dikkat .................................................. .................................................. ..............19
2.2.7. Unutma .................................................. .................................................. ............19
2.2.8. Merak............................................. .................................................. ....................19
2.2.9. Kıskançlık........................................ .................................................. ..................20
2.2.10. Gelişme........................................... .................................................. .................20
2.2.11. Davranışlar....................................... .................................................. ................20
2.2.12. Güdüler .................................................. .................................................. ..........20
2.2.13. Değer Yargıları .................................................. ................................................21
2.2.14. Şuur (Bilinç) .................................................. .................................................. ..21
2.2.15. Kişilik .................................................. .................................................. ............21
UYGULAMA FAALİYETİ .................................................. ............................................23
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................. ..................................24
ÖĞRENME FAALİYETİ-3................................................. .................................................. 26
3. BİREY VE TOPLUMSAL İLETİŞİM.......................................... .....................................26
3.1. Toplumsal Gruplar .................................................. .................................................. ..26
3.1.1. Aile Grupları.......................................... .................................................. ............26
3.1.2. Aile Biçimleri .................................................. .................................................. ..27
3.1.3. Komşular .................................................. .................................................. .........28
3.1.4. Arkadaş Grupları .................................................. ...............................................28
3.1.5. Meslek Grupları.......................................... .................................................. .......29
3.1.6. Baskı Grupları (Sendika, dernek, siyasi parti vb.).............................................. .29
3.1.7. Oyun Grupları.......................................... .................................................. ..........30
3.1.8. Okul Grupları.......................................... .................................................. ...........30
3.2. Toplumsal Etkileşim......................................... .................................................. ........31
3.3. Toplumsal Rol............................................... .................................................. ............32
3.4. Toplumsal Statü .................................................. .................................................. ......32
3.5.Toplumsal Hayatta Neden İletişim Kurarız .................................................. ...............32
3.6. Toplumsal İletişim Nedir? .................................................. ........................................33
3.6.2. Toplumsal Yaşamda Etkili İletişim Kurulması ve Geliştirilmesi ........................34
UYGULAMA FAALİYETİ .................................................. ............................................38
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME .................................................. ..................................39
MODÜL DEĞERLENDİRME .................................................. ............................................41
CEVAP ANAHTARLARI .................................................. .................................................. .42
KAYNAKÇA.......................................... .................................................. .............................43