Mikro İktisat ve Makro İktisat
MİKRO EKONOMİ (Fiyat Teorisi)

Ekonominin Mikro Ünitelerini Ele Alır.


1.
Tüketiciler: Gerçek ve Tüzel Kişiler
2.
Tedarikçiler: Üretici ve İthalatçı Firmalar
3.
Piyasa: Üretici ve Tüketicilerin Bir Araya Geldiği Ortam

MAKRO EKONOMİ

Ekonominin Makro Üniteleriyle, yani Ülke ve Dünya Ekonomisiyle İlgilenir.


1.
Ekonomik Büyüme ve Kalkınma
2.
Ekonomi Politikaları
3.
Para Teorisi


4. Uluslararası Ekonomik İlişkiler İktisat, mikro iktisat ve makro iktisat diye iki alt bölümden oluşur. Yunanca mikros kelimesinden türetilen mikro iktisatta iktisadi mesele ile etkinlik üzerinde durulur; ne üretilecek, nasıl üretilecek, kimler için üretilecek, dağılımda-üretimde-bölüşümde etkinlik var mı soruları incelenir. Buna karşılık, yunanca makros kelimesinden türetilen makro iktisatta ekonomik büyümeyi, kaynakların tam kullanımını belirleyen unsurlar üzerinde durulur. Bir başka deyişle makro iktisat, iktisadın kaynaklar tam olarak kullanılıyor mu ve kaynaklar büyüyor mu soruları ile ilgilenen bir bölümüdür.
Aslında gerek mikro iktisatta gerek makro iktisatta bir ekonomideki karar birimlerinin, tüketicilerin ve firmaların, nasıl karar aldıkları ve piyasada birbirlerini nasıl etkiledikleri analiz edilir. Ayrıca hem mikro iktisatta hem makro iktisatta kişilerin ve firmaların amacının sırasıyla faydayı ve karı maksimize etmek olduğu kabul edilir. Bu iki önemli ortak noktaya rağmen iktisadın iki ana bölüme ayrılmasının nedeni, mikro iktisat ile makro iktisat arasındaki yöntem farkıdır.
Mikro iktisatta fayda ve kar maksimizasyonunun amaçlayan tüketicilerin ve firmaların bu amaçlarına ulaşmak için nasıl karar aldıkları ve piyasada birbirlerinin kararlarını nasıl etkiledikleri analiz edilirken toplulaştırma yapılmaz, tek tüketicinin ve tek firmanın nasıl karar aldığı ve tek firma ile bu tek firmanın ürettiği malı satın alan bir grup tüketicinin piyasada birbirlerinin kararlarını nasıl etkiledikleri üzerinde durulur.
Buna karşılık makro iktisatta aynı analiz, ekonomideki tüm tüketiciler ve tüm firmalar sırasıyla hane halkı sektörü ve iş alemi sektörü adı altında toplulaştırılarak yapılır ve dolayısıyla da hane halkı ve iş alemi sektörlerinin nasıl karar aldıkları ve piyasada birbirlerini nasıl etkiledikleri üzerinde ekonominin genel işleyişi üzerinde durulur. Bir başka değişle makro iktisatta orman, mikro iktisatta ise ormandaki ağaçlar incelenir.
Kaynak: Prof. Dr. Erdem M. Ünsal