Genel Bütçe Gelirleri

Türkiye'de genel bütçeye giren kamu birimlerinin harcamalarına karşılık toplanan kamu gelirleridir. Genel bütçe gelirleri. iç istikraz ve katma bütçe gelir*leri ile birlikte konsolide bütçe gelirlerini oluşturur.
Genel bütçe gelirleri üçe ayrılır. Vergi Gelirleri, vergi dışı normal gelir/er, özel gelir/er ve fonlar. Bu gelir kategorilerine, özel kanunlarla elde edilen gelir*ler ve krediler mahsubatı toplamını oluşturan diğer gelir/er kalemi de eklenebilir.
Vergi gelirleri; gelirden servetten mallardan hizmetlerden ve dış ticaretten alınan vergilerden oluşmaktadır.
Vergi dışı normal gelirlerin kapsamına. kurum*lar hasılatı ve devlet paylan, devlet patrimuanı gelirleri, faizler taviz ve ikrazlardan geri alınanlar cezalar ve çeşitli gelirler girmektedir. Vergi dışı normal gelir*lerin birinci kategorisi olan kurumlar hasılatı ve devlet payları şu kalemlerden meydana gelmektedir.
1) Devletçe yönetilen Kurumlar hasılatı (Resmi basımev*leri. okullar ve kurumlar hasılatı)
2) Devlet payları(mükerrer sigorta şirketlerinden alınan, petrolden devlet hakkı. petrolden devlet hissesi, madenlerden devlet hakkı. oyun kağıdı gelirleri, belli giderler karşı*lığı gelirler ve T.C. Merkez Bankası Kanununa göre sağlanan gelirler)
Devlet Patrimuanı Gelirleri (taşınmaz mallar gelirleri. taşınır mal gelirleri, hazine portföyü ve iştirak gelirleri) yer almaktadır. Cezalar, para. vergi ve trafik cezalarından meydana gelmektedir. Özel gelirler ve fonları gelir kategorisi ise tasarruf bonoları hasılatı ile karşılıklı paralar ve proje kredileri hasılatından oluşan özel gelirler ile akaryakıt istikrar, istikraz. tekel zamları. kesenek ve karşılıklar fonundan hazineye yatırılacak tutarların toplamından meydana gelen fonlar kalemleri bulunmaktadır
Türkiye'de genel bütçe gelirlerinin GSMH içindeki payı artmaktadır. Diğer taraftan genel bütçe gelirleri içinde, vergi gelirlerinin ve özel gelirlerin payı son yıllarda artmaktadır. 1978'de genel bütçe gelirleri içinde % 80.3 pay olan vergi gelirleri payı 1982'de % 89 olmuştur. Buna karşılık vergi dışı normal gelirlerin payı azalmaktadır.