Kimler Başvurabilir

15 yaşından gün almış ( Özel eğitime muhtaç olanlar, tutuklu hükümlü olanlar ve ıslah evinde kalanlarda yaş kaydı aranmaz.)
1. İlkokul mezunları,
2. İlköğretim okullarının 6.,7. veya 8. sınıfından ayrılanlar,
3. Ortaokuldan ayrılanlar veya ortaokulu dışarıdan bitirme sınavına başvurup mezun olamayanlar,
4. Yetişkinler II. Kademe Eğitimi Başarı Belgesi olanlar,
5. Yurt dışında öğrenim görüp en az ilköğretim okulu 5. sınıfını bitirenler düzeyinde denklik belgesi olanlar,
6. Yetiştirici ve Tamamlayıcı Temel Eğitim B Kursunu bitirenler, Başvurabilir.
Tutuklu, hükümlü ve bedensel engelli olduklarını belgelendirenler ile özel eğitim gerektirdiğine Özel Eğitim Hizmetleri Kurulundan alınacak belge ile belgelendirenler, askerliğini yapmakta olanlar, çalışanlar ve ev hanımları da yukarıdaki koşullardan birini taşıyorlarsa başvuru yapabilir.


Başvuruda İstenen Belgeler
1) Öğrenim Belgesi:
Öğrenim durumunu gösterir kayda esas belgedir. İlkokul diploması, Tasdikname, Öğrenim belgesi, Yetişkinler İkinci Kademe Eğitimi Başarı Belgesi, Denklik Belgesi vb.dir. Bu belgelerden birinin aslı gerekir. Aslı olmayan belgeler noter tasdikli olsa dahi kabul edilmez. Sınıf ve ders ataması yapılırken, tasdikname veya öğrenim belgelerindeki başarılı dersler dikkate alındığından bu belgelerde sınıf ve ders notlarının açık ve anlaşılır olması gerekir.

2) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi:
Nüfus cüzdanın arkalı-önlü, okunaklı fotokopisinin ilgili resmi kurumlara onaylatılması gerekir.

3) Fotoğraf:
Son altı ay içinde ön cepheden çekilmiş olması gerekir.

4) Dekont:
Öğrenci adayı bir öğretim yılı için, öğretim materyalleri, (ders notu, TV ve radyo programları) sınav ve diğer hizmet giderlerinin (haberleşme, posta, kargo, vb.) karşılanmasına katkıda bulunmak üzere o yıl için belirlenen ücreti; Ziraat Bankası, Vakıfbank veya Halk Bankası Şubelerinden herhangi birine T.C. kimlik nosu ile yatırılacaktır. Karşılığında alınacak dekontun, başvuru belgelerine eklenmesi gerekir.

Başvuru – Kayıt Ücreti
1. Yeni kayıt yaptıracak adaylar Açık İlköğretim Okulu yeni kayıt kılavuzunda belirtilen banka şube ve hesaplarına kayıt ücreti yatırırlar. Kayıt ücreti her öğretim yılı başında Açık İlköğretim Okulu Müdürlüğü tarafından belirlenir ve kılavuzda belirtilir.

2. Ayrıca adaylar kaydı alan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinin Okul Aile Birliği hesaplarına da Açık İlköğretim Okulu yeni kayıt kılavuzunda belirtilen miktarda ücret yatıracaklardır.
3. Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 29.05.1998 gün ve 1998/1 sayılı genelgesi ile 1974 Kıbrıs Barış Harekatı ve Terörle mücadeleye katılan gazilerimiz ile çocuklarından ve bu mücadelede şehit düşenlerin birinci derecedeki yakınlarından durumlarını belgelendirmeleri halinde kayıt ücreti talep edilmeyecektir.
4. Açık İlköğretim Okuluna başvuru işlemleri sırasında; yanlış hesaba ücret yatırma, çift ücret yatırma, kayıt iptali vb. gibi nedenlerle yatırılan ücretler iade edilmez.
5) İnternetten Başvuru Formu:
İnternetten yapılan kayıt işlemi sonrası; öğrenciye ait kayıt bilgilerini gösteren belgedir.

6) Öğrenci Dosyası:
Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerinden temin edilir.

Başvuru Tarihi :
Açık İlköğretim Okulu çalışma takviminde belirlenen tarihler arasında yapılır.

Başvuru Yeri :
Başvurular il ve ilçelerdeki Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine yapılmaktadır.Dersler Tablosu

6.SINIF
7.SINIF
8.SINIF
601 Türkçe 701 Türkçe 801 Türkçe 602 Matematik 702 Matematik 802 Matematik 603 Fen Bilgisi 703 Fen Bilgisi 803 Fen Bilgisi 604 Sosyal Bilgiler 704 Sosyal Bilgiler 805 Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi 607 Yabancı Dil 705 Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi 806 T.C.İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 608 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 707 Yabancı Dil 807 Yabancı Dil 609 Trafik ve İlk Yardım 708 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 808 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 610 Güzel Konuşma ve Yazma 710 Güzel Konuşma ve Yazma 809 Trafik İlk Yardım 611 Turizm 711 Turizm 810 Güzel Konuşma ve Yazma 811 Turizm
"Güzel Konuşma ve Yazma" ile "Turizm" dersleri seçmeli derslerdir. Öğrenim süresi boyunca bir ders birden fazla olmamak şartı ile değişiklik yapılabilir. Öğrenci, bir dersi değiştirdiğinde tekrar o dersi seçemez.
Ders Geçme

Açık ilköğretim Okulunda bir öğretim yılında 1.Dönem, 2.Dönem ve Not Yükseltme sınavı olmak üzere üç sınav yapılmaktadır. Her bir ders için yıl sonu notu hesaplanırken 1.ve 2. dönem notlarının aritmetik ortalaması alınır bu yüzden her iki sınava da girmeniz tavsiye edilir.
İkinci dönem sonunda başarı durumunuza göre ; "Doğrudan Sınıf Geçme", "Aritmetik Ortalama İle Sınıf Geçme", "Mezun Olma" ve "Not Yükseltme Sınavına" katılma haklarını elde edebilirsiniz. İkinci dönemde sorumlu olarak bir üst sınıfa geçilmez.
1. ve 2. dönem sınav sonuçlarına göre doğrudan sınıf geçme ve aritmetik ortalama ile sınıf geçme gerçekleşmemiş ise başarısız olunan her dersten Not Yükseltme sınavına girilir.
Not yükseltme sınavından alınan not "yıl sonu başarı notu" olarak işlem görür. Bu sınavda en az "2" aldığınız her dersten başarılı olmuş sayılırısınız.
Doğrudan Sınıf Geçme

Bütün derslerinden başarılı olan öğrenciler bir üst sınıfa geçmeye veya mezun olmaya hak kazanırlar.
Aritmetik Ortalama İle Sınıf Geçme

Türkçe dersinden başarılı olmak şartıyla en fazla iki dersten başarısız olduğu halde, derslerin yıl sonu başarı notlarının aritmetik ortalaması en az 2.00 olanlar doğrudan bir üst sınıfa geçerler veya mezun olurlar.
Yıl sonu başarı notlarının aritmetik ortalaması 2.00 veya yukarı olan öğrencilerin başarısız olduğu en fazla iki ders "muaf" sayılır. Aritmetik ortalama işleminden yararlanmak için derslerin sınavlarına katılmış olmak gerekir.

Sorumlu Olarak Sınıf Geçme

En fazla üç dersten başarısız olan öğrenciler ile aritmetik ortalama ve doğrudan sınıf geçme şartlarını taşımayan öğrenciler başarısız oldukları derslerden "sorumlu" olarak bir üst sınıfa geçerler. Sorumlu dersi olan öğrenci mezun olamaz.
Sınıf Tekrarına Kalma

Dört veya daha fazla dersten başarısız olan öğrenciler sınıf tekrarına kalırlar. Sınıf tekrarı yapan öğrenciler başarısız oldukları derslerin sınavlarına katılırlar.Sorumlu Olarak Sınıf Geçme

En fazla üç dersten başarısız olan öğrenciler ile aritmetik ortalama ve doğrudan sınıf geçme şartlarını taşımayan öğrenciler başarısız oldukları derslerden "sorumlu" olarak bir üst sınıfa geçerler. Sorumlu dersi olan öğrenci mezun olamaz.
Sorumluluğun Kalkması

Sorumluluğun kalkması üç şekilde olur
1. Sorumlu dersin kendisinden başarılı olarak,
2. Sorumlu dersin bir üst sınıftaki dersinden başarılı olarak,
3. Sorumlu olduğu dersin üst sınıfta dersi yoksa, Okuduğu sınıftaki tüm derslerden başarılı olmak.

Aritmetik ortalama ile sınıf geçen öğrencilerin sorumlu olduğu dersler de "muaf" sayılır ve sorumluluk kalkar.