GİRİŞİMCİLİK
 Girişimciliğe toplumda değer kazandıran en önemli
özellik ekonomik değer yaratmasıdır.
 Girişimcilik, yönetim ve Ar-Ge faaliyetleriyle birlikte
fikri emeğin en önemli boyutunu oluşturur.
 Cumhuriyet öncesi dönemde girişimcilik olgusunu
etkileyen olaylardan biri Teşvik-i Sanayi Kanununun
çıkarılmasıdır.
 Çalışabilir nüfus açısından gençleşen ülkeler:
Türkiye, Brezilya, Güney Kore, Mısır
 Girişimcilik konusu sanayi toplumundan bilgi
toplumuna geçerken daha büyük bir önem
kazanmıştır.
Girişimcilik ile para sahipliği kesinlikle birbirinden
ayrılmasıgereken kavramlardır.
Girişimci başkasının yada başkalarının parasını
değerlendirebilen kişidir.
Girişimci ekonomik değerlerin yaratılmasındaki en
önemli üretim faktörüdür.
 Feodal toplumdan bilgi toplumuna geçişte toplumun
dinamiğini oluşturan itici güç girişimcidir.
 Girişimci nitelikleri: Güçlü ikna yeteneği, Liderlik
yeteneği, Yaratıcılık, Başkalarının kaderlerini
yönetebileceğine dair güçlü bir inanç
 Bireyin yetişkinlik döneminde girişimcilik düşünce
ve amaçlarının gelişimine etki eden faktörlerden biri
sosyal çevrenin ve işçevresinin karşılıklı
etkileşimidir.
 Uzun süreli anlaşmaların yapılabildiği bir ortam
olmasıpiyasa koşulunda az girişimcilik nitelikleri
gerektirir.
 Yüksek girişimcilik nitelikleri gerektiren piyasa
koşullarından biri karmaşık üretim sürecidir.
 Bilgi toplumunun egemen olduğu ekonomik düzenin
özellikleri: Din ve vicdan özgürlüğüne dayalıolması,
girişim özgürlüğünün olması, demokrasinin hakim
olması, fikir özgürlüğünün olması
 Küreselleşmenin yaratmışolduğu sonuçlar:
Talebin doğduğu yerde üretim olanaklarının ortaya
çıkması
Endüstri-devlet ilişkilerinin gündeme gelmesi
Yenilik yaratma ve pazarlamanın rekabetin temel
gücü haline gelmesi
Tüketim kalıplarının değişmesi
 Bir önceki dönemin piyasa fiyatıve talebini dikkate
alan üretim teorisi Cobweb ( Örümcek ağı)
teorisidir.
 Bir yöneticinin taşımasıgereken özellikler: denetim
kabiliyeti, çalışkanlık, işbitirme azim ve heyecanı,
organizasyon gücü
 Girişimciliğin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması
amacıyla devlet tarafından alınabilecek önlemler:
Eğitim harcamalarının GSMH içindeki payının
artırılması
Bilgi bankalarının oluşturulması
Kredi alanında destek sağlanması
Bürokratik engellerin azaltılması
 Teknolojik gelişmenin yaratmışolduğu sonuçlar:
Yatırım anlayışının değişmesi, Üretim sisteminin
değişmesi, İletişim olanaklarının artması, Ürünlerin
yaşam sürelerinin kısalması.
 Türkiyede girişimciliği olumsuz yönde etkileyen
faktörler: Ekonomik ortamın belirsiz olması, Bilgiye
ulaşmada güçlüklerle karşılaşılması, Teşvik
tedbirlerinin yetersiz kalması, Girişimcilik olgusuna
gereken önemin verilmemesi
 Toplum mühendisliğinin görevleri: Toplumun
gereksinimlerini karşılamak, İşgücü ve sermaye
kaynaklarınıdoğru yönlendirmek, Toplumun
olanaklarınıdoğru saptamak, Toplumun
değişmesinin ve gelişmesinin hızınıkesecek engelleri
ortadan kaldırmak.
 Cumhuriyet öncesi dönemde girişimcilik olgusunu
engelleyen etmenler: İngilizlere tanınan imtiyazlar,
Devletin teşvik veremez hale gelmesi, Tarıma dayalı
bir toplum olması, Verilen teşviklerin etkisiz kalması
 Cumhuriyet döneminin başlangıcında girişimcilik
alanındaki gelişmeler Milliyetçilik akımının etkisi
altında ortaya çıkmıştır.
 Toplumun olanaklarınıdoğru saptayarak,
gereksinimler ve olanaklar arasında denge kurma
faaliyetine toplum mühendisliği denir.
 Gümrük Birliği sürecinde girişimcilerin yapması
gereken faaliyetler: Nitelikli işgücünden
faydalanmak, Eğitim açısından insan faktörüne
büyük önem vermek, Finansal yapılarını
sağlamlaştırmak, Maliyetlerin düşürülmesine önem
vermek.
 Teşvik-i Sanayi Kanunu 1927 yılında uygulamaya
konulmuştur.
 Türkiyede ulusal ekonominin kuruluşyıllarında
girişimcilerin karşılaştığıengeller: Ranta dayalıpara
kazanma olanaklarının artması, Dışticarete gereken
önemin verilmemesi, Teşvik uygulamalarının
koşullara uymayan bir yapıda olması, İhracatın
artışında sürekliliğin sağlanamaması
 Türk girişimciliğinin gelişmesinde kurucular olarak,
önceki meslekleri itibariyle en önemli kaynak grubu
devlet memurlarıdır.
 I.İzmir İktisat Kongresinde alınan kararlar: Teşvik-i
Sanayi Kanununun devamıniteliğindeki teşviklerin
25 yıl süreyle yürürlükte kalması
Milli sanayinin koruma altına alınması
Ulusal ekonominin gelişiminin hızlandırılması
Özel sektöre öncelik tanınması
 1994 yılıverilerine göre eğitim harcamalarının
GSMH içindeki payıyaklaşık olarak %3 'tür.
 Türkiye'de girişimcilik olgusunun 1980 sonrası
karşılaştığıengeller:
İhracatın artışında sürekliliğin sağlanamaması
Kronik enflasyon
Kamunun mali piyasalarda ağırlığınıkoruması
Ekonomik belirsizlik
 Ürün seçimi kararında dikkate alınanlar: Devlet
kuruluşlarının tavsiyesi, Piyasa analizi, Kişisel
tecrübeler, Yakın çevrenin gözlenmesi
 Ekonomik değerlerin yaratılmasındaki en önemli
üretim faktörü Girişimci'dir.
 Bir örgütte herhangi bir işin ne zaman, nasıl ve kim
tarafından yapılacağının belirlenmesi Planlama ile
ifade edilir.
 Çocukluk döneminde girişimcilik düşüncesinin
gelişimini etkileyen aileye ilişkin etmenler:
Ailenin sınıfıve sınıf hareketliliği
Ailenin eğitim düzeyi
Ailenin mesleği
Ailenin değerleri ve yaşam amaçları
 Davranışlarıve nitelikleri açısından girişimciyi diğer
insanlardan ayıran özellikler: Yaratıcıolma,
Sorumluluk üstlenme, Risk alabilme yeteneği, Çok
yönlü olma
 Bilgi toplumunun özellikleri: Yüksek düzeyde
teknoloji kullanılması, Bilgisayar destekli üretime
geçilmesi, Bilgisayar destekli tasarım yapılması, Ar-
Ge faaliyetlerinin artması
 Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişin
sonuçları:
Küreselleşme sürecine geçilmesi, İletişim
olanaklarının artması, Üretim sürecinin talep ettiği
insan tipinin değişmesi, Üretim-istihdam ilişkisinin
değişmesi
 1995 OECD raporuna göre, kişi başına eğitim
harcamalarının en düşük olduğu ülke Türkiye'dir.
 Küçük ve orta boy işletmelere yönelik bilgi kaynağı
sağlayan kuruluşlar: Milli Prodüktivite Merkezi,
TOSYÖV, İhracatıGeliştirme Etüd Merkezi, Devlet
İstatistik Enstitüsü
 Girişimcilik açısından 1923-1930 döneminin
özellikleri:
Ulusal girişimciler yaratma çabalarının başlaması
Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası'nın kurulması
Ulusal ekonominin temellerinin atılması
Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarılması
 1970-1980 döneminde (ithal ikamesi dönemi)
girişimcilik olgusunun karşılaştığıengellerden biri
Petrol şoklarıdır.
 Kadın girişimcilerin tanımları:
Ev dışında bir mekanda , kendi adına işyeri olan
kişiler
İşile ilgili olarak ilişkiye girilmesi gereken kişi,
örgüt, kurum ve kuruluşlarla kendi adına ilşki kuran
kişiler
İşinden elde ettiği kazancın kullanım ve yatırım
alanlarıüzerinde söz sahibi olan kişiler
Herhangi bir mal veya hizmetin üretilmesi ile ilgili
faaliyetleri yürüten, bu mal veya hizmetin dağıtım,
pazarlama ve satışınıyapan kişiler
 1990 yılıverilerine göre Türkiye'de kadınların
işgücüne katılım oranıyüzde 33 'tür.
 Kadınların işgücü piyasasına katılamamalarının
nedenlerinden biri eleman seçiminde erkeklere
öncelik verilmesidir.
 Girişimci kadınlar arasında gerçekleştirilecek bir
örgütlenmenin amaçları:
Sorunlarıbelirlemek, bunlara karşıçözüm önerileri
geliştirmek, Kredi sağlama konusunda yardımcı
olmak
Kuruluşyeri seçiminde yardımcıolmak
Uluslararasıplatformda girişimci Türk kadınını
temsil etmek
 Türk girişimcisinin genel profili:
Bir girişimci olarak kendilerinde gördükleri
eksiklikleri çocuklarında tamamlamak istemektedir.
Ülkemizde işletme kuran kişiler genellikle ileri eğitim
imkanlarından yararlanamamışkişilerdir.
Girişimcilerimizin büyük bir kısmıesnaflardan
oluşmaktadır.
Girişimcilerimizin çok büyük bir kısmıhenüz ilk
kuşak sanayicileridir.
 Girişimcilik ortamının oluşturulmasında girişimci
tipini etkileyen etmenler: Yaşam felsefesi, Toplumun
değer yargıları, Kültürel özellikleri, Dini inançları
 Türk girişimcisinin genelde planlamayısevmemesi
Bağımsızlık tutkusundan kaynaklanmaktadır.
 Kapasite büyüklüğünü belirleyen faktörler: Sermaye
miktarı, Talep büyüklüğü, İşgücü eksikliği, Büyüme
ihtiyacı
 Girişimcilerin karşılaştığıfinansman sorunları:
Kredi sağlamada teminat sorunu
Bankalarla olan ilişkilerin yetersizliği
Finansal kararların alınmasındaki bilgi eksikliği
Finansman sağlayacak örgütlenme eksikliği
 Türkiye'de girişimcilerden en çok talep edilen
teminat türü Gayrimenkul ipoteğidir.
 Türkiye'de yer alan işletmelerin ürün seçimine etki
eden en önemli faktör Çevrenin gözlemlenmesidir.
 Büyüme sürecinde en önemli darboğaz
Pazarlama'dır.
 Türkiye'deki büyük işletmelerin ölçek büyüklükleri
açısından payıyüzde 0,03 'tür.
 Rekabet gücünün belirlenmesinde kullanılan
ölçütler: Teknoloji kullanımı, Ekonomik güç, Finans
kaynakları, Alt yapıolanakları
 Kalite rekabetinde en önemli etmen Kullanılan girdi
ve teknolojidir.
 Girişimciliğin Türkiye'de üstlendiği roller:
Teknolojik gelişmeleri takip etmek
Özelleştirme faaliyetlerine hız kazandırmak
Kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına
yardımcıolmak
Ülke kalkınmasına katkıda bulunmak
 Tescil, patent ve kullanma haklarının araştırıldığı
girişimcilik aşamasıHukuki açıdan değerlemedir.
 Nakit akışlarının tahmininde göz önünde
bulundurulmasıgereken konular: Ödenecek vergiler,
Kredi geri ödemeleri, Müşterilere tanınan vade,
Satıcılara tanınan vade
 Yatırım yerinin tespitinde göz önünde
bulundurulmasıgereken faktörler:
Vergi kolaylıkları, Gelişme için yardım imkanları,
Ulaşım zamanı, Diğer işletmelerde olan işimkanları
 Bir yatırıma başlanırken göz önünde
bulundurulmasıgereken faktörler:
Pazarın araştırılması, Teşvik imkanlarının
araştırılması, Rakiplerin incelenmesi, Hedef kitlenin
belirlenmesi
 19.yüzyıl sonlarında elektrik enerjisi kullanımıile
gerçekleşen teknolojik devrim İkinci teknolojik
devrimdir.
 Örgüt içindeki birim ve personelin birbirleriyle
uyumlu halde çalışmasınısağlamak olarak
tanımlanan yönetici fonksiyonu Eşgüdüm
(Koordinasyon) 'dür.
 Girişimcinin özellikleri: Çok çalışma, Esneklik,
Yaratıcılık, Güçlü ikna yeteneği
 Yüksek girişimcilik gerektiren durumlar: Karmaşık
üretim süreci, Çok sayıda rakip, Çeşitli arz, Yoğun
teknolojik gelişme
 Belli amaçlara ulaşmak ve doğaya egemen olmak için
kullanılan araç olarak tanımlanan ve değişimi
yaratan faktör Teknoloji'dir.
 1987 yılında Türkiye'de yeşil mercimek üretiminde
meydana gelen aşırıartışıaçıklamada
kullanılabilecek teori Cobweb (örümcek ağı)
teorisidir.
 Toplumun olanaklarınıdoğru saptayarak,
gereksinimler ve olanaklar arasında uyumlu
dengeler kurma işine Toplum mühendisliği denir.
 Cumhuriyet öncesinde girişimcilik olgusunu
engelleyen durumlar:
İngilizlere genişimtiyazlar tanınması
Eşgüdüm eksikliği
Ekonomi hukukunun bulunmayışı
Toplum yapısının tarıma dayalıolması
 1980 sonrasıdışa açık büyümeyi etkileyen faktörler:
12 Eylül harekatı, Finansal hizmetlerin gelişmesi,
Özelleştirme tartışmalarıve uygulamaları, 24 Ocak
istikrar tedbirleri
 1930-1950 Devletçilik devresinde karşılaşılan
engeller: Girişimcilerin yetersiz olması, II.Dünya
Savaşı, Sermayenin yetersiz olması, Nitelikli
işgücünün olmaması
 Kadınlarıgirişimci olmak konusunda güdüleyen
çekici faktörler: Mücadele ruhu, Konuya ilgi duyma,
İstekli olma, Çalışkan olma
 Girişimsel aktivitelerin incelenmesinde kullanılan
ölçütler: Organizasyon becerisi, İleri görüşlü olma,
Yenilikçi olma, Karınımaksimize etme yetkisi.
 Kadın girişimci kredisinden yararlanmak isteyenler
için gerekli koşullar:
Banka tarafından yapılacak risk analizinin olumlu
sonuçlanması
İşini evinin bir veya birkaç odasında gerçekleştiriyor
ya da gerçekleştirecek olması
Herhangi bir işte çalışmaması
Evinin dışında faaliyette bulunacak olanların oda
kayıt ve vergi levhasının bulunması
 Kadın girişimcilerin karşılaştıklarıgüçlükler: Okul
öncesi çocuklar için kreşve benzeri yerlerin yetersiz
olması, Genel ve mesleki eğitimin yetersiz olması,
Örgütlenme güçlüklerinin olması, Sermaye
sağlamanın güç olması
 Tipik Türk girişimcisinin en dikkat çekici özelliği
Gözükaralık'tır.
 Türk girişimcisinin daha çok kendi imkanlarıyla
hareket etmesinin nedeni Borçlanma korkusudur.
 Türk girişimcilerinin ortak girişimde bulunma
konusunda isteksizliklerinin nedeni Bağımsızlık
tutkusudur.
 Girişimcinin evrensel nitelikleri: Riske girebilme,
Çalışkanlık, Hırs, Yeniliklere açık olma
 1987 yılında yapılan anket çalışmasısonuçlarına
göre, işletme kurma fikrinin en önemli kaynağı
Mesleği işveren olarak sürdürme arzusudur.
 Kuruluşyeri seçiminde esas alınan ölçütler: Zengin
ve ucuz hammadde kaynakları, Yığılma avantajları,
İyi ve ucuz taşıma imkanları, İyi satışimkanları
 Devletin piyasa analizi konusunda işletmelere
sağlayabileceği destek : İç ve dışpiyasalar
konusunda bilgilendirme
 Yeniliklerin piyasa değerini artırma yolları:
Şikayetleri analiz etmek, Hedef müşteri grubunu iyi
tanımak, Gizli ve açık istekler konusunda bilgi sahibi
olmak, İşletmenin hitap ettiği müşterilerin
sorunlarınıbilmek
 Ülkeleri "Tüccar toplumlar" ve "Kahraman
(Asker)" toplumlar şeklinde sınıflandıran iktisat
tarihçisi W.Sambart'tır.
 Türkiye Cumhuriyetinin iktisadi bir devlet olma
politikası1930'lu yıllara kadar sürdürülmüştür.
 Rekabet gücünün artırılmasında dikkate alınması
gereken rekabet unsurları: Zamanlama, Fiyat,
Kalite, Esneklik
 Belirli riskleri göze alarak işhayatına atılmaya
çalışan genç bir girişimcinin geçtiği aşamalar: Başarı
için planlama, Yatırım hakkında bilgilenme, Hukuki
açıdan değerlendirme, Yatırım hakkında düşünme
 Şehir merkezlerinin yatırım yeri olarak seçilmesinin
dezavantajları: Yüksek sabit giderler, Yüksek ücret,
Ulaşım zamanı, Yüksek kira
 Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifleri
ortaklarının işletmeleri için yeni makine, araç ve
gereç alımlarıiçin kullandıklarıkooperatif kredisi
Tesis kredisidir.
 Bankalar, girişimcilerin kredi taleplerini
değerlendirirken incelenenler: Kapasite büyüklüğü,
Nakit akıştahmini, Bilanço değerleri, İşletme
sermayesi