+ Yeni Konu aç
Toplam 2 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 2 arasi kadar sonuc gösteriliyor

GENEL MUHASEBE Ders Notlari

Bakteri Eğitim Katagorisinde ve Açık Öğretim Fakultesi Forumunda Bulunan GENEL MUHASEBE Ders Notlari Konusunu Görüntülemektesiniz.->GENEL MUHASEBE  İnsanların ihtiyaçlarınıkarşılamak amacıyla para, araç-gereç, malzeme, hammadde, personel gibi faktörleri bilinçli ve sistemli bir şekilde bir araya ...

 1. #1
  Şirine Seabell - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)

  Üyelik tarihi
  Temmuz.2007
  Nereden
  İstanbul
  Mesajlar
  37.019

  Arrow GENEL MUHASEBE Ders Notlari

  .
  s11
  GENEL MUHASEBE
   İnsanların ihtiyaçlarınıkarşılamak amacıyla para,
  araç-gereç, malzeme, hammadde, personel gibi
  faktörleri bilinçli ve sistemli bir şekilde bir araya
  getirerek ve faaliyetlerde bulunarak mal ve hizmet
  üreten iktisadi birime işletme denir.
   İşletmenin varlıkları, sermayesi ve borçlarıüzerinde
  değişme yaratan ve para ile ifade edilen işlemlere ait
  bilgileri; kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek,
  analiz etmek ve yorumlamak suretiyle ilgililere
  raporlar şeklinde sunan bilgi sistemine muhasebe
  denir.
  Muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesinde temel
  alınan, işletme faaliyetlerinin sürekli olmasına
  rağmen ara ara kesildiği varsayılarak ölçme, kontrol
  ve planlama işlevlerine imkan veren eşit uzunluktaki
  sürelere dönem denir.
   Bir işletmenin belirli bir döneme, genellikle bir mali
  yıla ait net sonucunu, brüt satışkarı, faaliyet karı
  büyüklüklerine ve bunlarıoluşturan ana olaylara yer
  vererek gösteren mali tabloya gelir tablosu denir.
   Hesaplar:
  *Makinelerdeki azalışlar ilgili hesapta
  alacaklandırılır.
  *Gelirlerdeki artışlar ilgili hesapta alacaklandırılır.
  *Giderlerdeki artışlar ilgili hesapta borçlandırılır.
  *Sermayedeki azalışlar ilgili hesapta borçlandırılır.
   Tekdüzen hesap planının dayandığıhesap
  çerçevesine göre gelir tablosu hesapları6. hesap
  grubunda yer alır.
   Nakit hareketlerinin kaydedilmesine yardımcıişlevi
  bulunan ve alacaklıhesabıdaima kasa hesabıolan
  belge tediye fişi (ödeme) denir.
   Yevmiye defteri için geçerli bilgiler:
  *Bir işlemin bir bütün olarak iki madde çizgi
  arasında kaydedilmesi
  *Yevmiye defterine yapılan kayıtların tümünün
  büyük deftere aktarılması
  *Sayfa numaraları, her bir sayfaya bir numara
  gelecek şekilde birbirini takip etmesi
  *Büyük defter bağlantınumarasısütunu bulunması
   Saymak, ölçmek, tartmak ve değerlemek suretiyle
  bilanço günündeki varlıklarıborçlarıkesin bir
  şekilde ve ayrıntılıolarak saptama işlemine envanter
  çıkarmak(muhasebe dışıenvanter) denir.
   Dönem sonu bilançosu kesin mizana dayanarak
  düzenlenir.
  Muhasebenin temel kavramlarına dayanan,
  muhasebe uygulamasınıoluşturan muhasebe
  usulleri, işlemleri ve tekniklerine yön veren(dayanak
  oluşturan) kurallara genel kabul görmüşmuhasebe
  ilkeleri denir.
  Muhasebenin temel kavramlarından birkaçı:
  *Önemlilik
  *Tutarlılık
  *Kişilik
  *Verilerin güvenilir olması
   Aralıklıenvanter yönteminin özellikleri:
  *Mal mevcudunun ancak sayım ve değerleme
  yapıldıktan sonra belirlenmesi
  *Satın alınan malların maliyetini oluşturan bütün
  unsurların "153 ticari mallar hesabı"na
  kaydedilmesi
  *Satışların kar veya zararınıbelirlemek için fiili
  sayım ve değerleme yapmanın gerekmesi
  *Mal çeşidi çok ve küçük hacimli nispeten ucuz
  fiyatlıbirimlerden oluşan işletmeler için uygun bir
  yöntem olması
   100 Kasa Hesabıborçlu ve 640 İştiraklerden Temettü
  Gelirleri Hesabıalacaklıolan işlem hisse senetleri
  kar payıtahsilatına aittir.
   Tahvil üzerinde yer alan faiz kuponlarının vadesi
  geldiğinde tahsil edilene kadar borç kaydedildikleri
  hesap diğer hazır değerlerdir.
   Bir işletme hisse senedi satın alarak sermayesine
  veya yönetimine katıldığıbaşka işletmeden olan
  alacaklarınıiştiraklerden alacaklar hesabının
  borcuna kaydeder.
   İşletme, ana faaliyet konusu olan maldan personeline
  kredili satışyapmıştır.Bu satıştan doğan alacağını
  personelden alacaklar hesabında izlenir.
   "Maddi olmayan duran varlıklar" grubunda yer
  alanlar:
  *Şerefiye
  *Haklar
  *Kuruluşve örgütlenme giderleri
  *Özel maliyet
  *Araştırma ve geliştirme giderleri
  *Birikmişamortismanlar
  *Verilen avanslar
   İşletme 5.000.000.000 liraya satın alındığısatın aldığı
  bir arsa üzerinde yer alan eski bir yapıyı300.000.000
  liraya yıktırmışve enkazını125.000.000 liraya
  satmıştır. Bu bilgilere göre, Arazi ve Arsalar
  Hesabına arsanın değeri 5.175.000.000 lira olarak
  görülecektir.
  5.000.000.000+300.000.000=5.300.000.000
  5.300.000.000-125.000.000=5.175.000.000
  Maliyet muhasebesinin işlevleri: Mamullerin
  maliyetini saptamak, Maliyet kontrolünü sağlamak,
  Planlama yapma yapmak, Yönetimin alacağı
  kararlara yardımcıolmak.
   İşletmenin belirli bir tarihteki varlıklarını
  sermayesini ve borçlarınıçeşit ve tutar olarak
  gösteren mali tablo Bilanço'dur.
   Tekdüzen hesap planının dayandığıhesap
  çerçevesine göre gelir tablosu hesapları6.hesap
  grubunda yer alır.
   Yevmiye defterinin sağladığıyararlar:
  Mali nitelikteki olayların etkilerini hesap bazında
  sınıflandırması
  Bir gün içinde yapılan işlemlerin neler olduğunu
  toplu olarak göstermesi
  Büyük deftere yapılacak kayıtların sağlıklıolmasına
  yardım etmesi
  Bir işlemden etkilenen unsurlarıbir arada ele alarak
  bir bütün olarak göstermesi
   Yeni işe başlayan işletme ile öteden beri işine devam
  etmekte olan işletme arasında muhasebe süreci
  açısından farklıişlem : Dönembaşıenvanterine
  dayanarak dönembaşıbilançosunun düzenlenmesi
  Muhasebenin temel kavramlarına dayanan ,
  muhasebe uygulamasınıoluşturan muhasebe
  usulleri, işlemleri ve tekniklerine yön veren (dayanak
  oluşturan) kurallara Genel kabul görmüşmuhasebe
  ilkeleri denir.
   100 kasa hesabıborçlu, 600 Yurtiçi satışlar hesabı
  alacaklı, 320 satıcılar hesabıborçlu, 153 ticari mallar
  hesabıalacaklıolduğu devamlıenvanter yönteminde
  satışişleminin yapıldığı320 satıcılar hesabıyanlış
  kullanılmıştır.
   Tahviller: Borç para bulmak amacıyla çıkartılırlar,
  Anonim şirket ve kamu kuruluşlarıtahvil çıkarma
  yetkisine sahiptir, Elinde tahvil olan kişi kar payı
  almaz faiz alır, Alındıklarında alışbedelleri
  üzerinden borçlandırılarak kayda alınırlar,
  Satıldığında alışbedeli üzerinden alacaklandırılırlar.
   A işletmesi müşteri Naim Uygun'dan 120 milyon
  liralık alacağına karşılık 3 ay vadeli 150 milyon lira
  nominal değerli bir bono almıştır. İlgili yevmiye
  kaydı: 121 Alacak senetleri hesabı150milyon borçlu,
  120 alıcılar hesabıa120 milyon alacaklı, 642 Faiz
  gelirleri 30 milyon alacaklıolur. 150-120=30
   İmtiyaz, patent, lisans, ticari marka ve ünvan gibi
  bedel ödenerek elde edilen bazıhukuki tasarruflar ile
  kamu otoritelerinin, işletmeye belirli alanlarda
  tanıdığıkullanma, yararlanma gibi yetkiler
  dolayısıyla yapılan harcamalar 260 Haklar
  Hesabında izlenir.
   Borçlunun imzasından başka bir teminata
  dayanmayan kredi türü Açık Kredi'dir.
   31:03.2003 tarihinde; 191 indirilecek KDV hs. 1
  milyar 200 milyon borç,
  391 hesaplanan KDV hs. 1 milyar 450 milyon alacak
  kalanıvermektedir.Bu bilgilere göre yapılacak kayıt:
  Hesaplan KDV Hs. 1 milyar 450 milyon borçlu,
  İndirilecek KDV Hs. 1 milyar 200 milyon alacaklı,
  Ödenecek vergi ve fonlar hs. 250 milyon alacaklı
  olur.
   Sermaye ortaklar tarafından taahhüt edildiğinde
  yapılacak kayıt: Ödenmemişsermaye hesabıborçlu,
  Sermaye hesabıalacaklıdır.
   Satışlar maliyetinin belirlenmesinde 620 Satılan
  mamullerin maliyeti, 621 satılan ticari malların
  maliyeti, 622 satılan hizmet maliyeti, 623 diğer
  satışların maliyeti hesaplarıkullanılır, Komisyon
  giderleri hesabıkullanılmaz.
   Büyük defter hesaplarında envanter kayıtlarına yer
  verildikten sonra kesin mizan çıkarılır.
   Piyasa değeri alışbedelinin altına inen hisse
  senetlerinin piyasa fiyatıyla değerlenmesi ve değer
  azalışıiçin karşılık ayrılmasıihtiyatlılık kavramı
  muhasebe ilkesi ile açıklanabilir.
   Borç senetleri hesabının alacak kalanı1 milyon 500
  bin ve hesaplanan tasarruf değeri 1 milyon 450 bin
  ise şu kayıt yapılır: Borç Sn. Reeskontu Hs. 50 bin
  borçlu, Reeskont Faiz Gelirleri Hs. 50 bin alacaklı
  olur.
   Gelecek aylara ait gelirler hesabı: Bir bilanço
  hesabıdır. Pasif karakterli bir hesaptır. Kısa vadeli
  yabancıkaynaklar grubunda yer alır. Hesap alacak
  kalanıverir.
   Özsermaye hesabıgelir tablosunda yer almaz. Brüt
  satışlar, Satışların maliyeti, Diğer faaliyetlerden
  olağan gelir ve karlar, dönem net karıveya zararı
  gelir tablosunda yer alır.
  MUHASEBE, işletmenin varlıklarıve kaynakları
  ( sermayesi ve borçları) üzerinde değişme yaratan ve
  para ile ifade edilen mali nitelikli işlemlere ait
  bilgileri; kaydetmek, sınıflandırmak, özetlemek,
  analiz etmek ve yorumlamak suretiyle ilgili kişi ve
  kurumlara raporlar halinde sunan bir bilgi
  sistemidir.
  Mali nitelikteki işlemlere ait bilgilerin,
  belgelendirilerek toplanmasıdaha sonra bilgi
  kullanıcılarına sunulmasıve yorumlamaya
  hazırlanmasıiçin belirli şekillere ve kurallara göre
  yazılmasıişlemine KAYDETME denir.
   Sermayede GİDER, azalışyaratan işlemdir.
   Asli hesaplarıetkileyen ve asli hesapların temsil ettiği
  aktif ve pasif değerlerin gerçek değerleri ile
  gösterilmesini sağlamak için kullanılan hesaplar
  DÜZENLEYİCİHESAPLAR'dır.
   Varlıklarda, borçlarda ve sermayede artışveya azalış
  yaratmayan, ancak işletme yönetimi ve diğer ilgililer
  tarafından bilinmesi ve izlenmesi gereken işlemlere
  ait hesaplar NAZIM HESAPLAR hesap grubu
  altında yer alır.
   Varlıklar=Sermaye+Borçlar, bilanço eşitliğini ifade
  eder.
   Bilançonun her bir kaleminde, dönem içindeki
  işlemler nedeniyle meydana gelen artışve azalışların
  izlendiği çizelgeye HESAP denir.
   KREDİLİMAL ALIŞI işleminde varlıklarda ve
  kaynaklarda EŞİT büyüklükte bir ARTIŞolur.
   İşletmenin KARLI PEŞİN MAL SATMASI
  durumunda hem aktif hem de pasif toplamlarında
  ARTIŞolur.
   Yevmiye defterine maddeler şeklinde kaydedilen
  işlemleri, buradan alarak sistemli bir şekilde ilgili
  hesaplara dağıtan ve sınıflandırılmışolarak bu
  hesaplara toplayan defter BÜYÜK DEFTER'dir.
   Bir işletmede "Alıcılar defteri" yardımcıdefter
  kapsamıaltında yer alır.
   Kesin mizan, dönem sonu muhasebe işlemlerinin
  yapılmasından sonra düzenlenir.
   Genel geçici mizan düzenlendikten sonra sırasıyla
  muhasebe dışıenvanter yapılır, muhasebe içi
  envanter yapılır, kesin mizan düzenlenir, mali
  tablolar düzenlenir(Bilanço).
   İşletmenin sınırsız kabul edilen ömrünün belli
  dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet
  sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak
  saptanmasıdolayısıyla gelir ve giderlerin tahakkuk
  esasına göre muhasebeleştirilmesi DÖNEMSELLİK
  kavramının gereğidir.
   İşletmenin kasasında bulunan paranın bir bankada
  açtırılan ticari mevduat hesabına yatırılması
  durumunda, bir aktif hesap (102) borçlandırılırken,
  bir aktif hesap(100) alacaklandırılır.
   İşletme, bankadaki mevduat hesabından para
  çekmiştir. Bu durumda Bankalar Hesabı
  alacaklandırılır. Kasa hesabıborçlandırılır.
   Devamlıenvanter yönteminde satılan mal iade
  edilirse, iade tutarı, 610 Satıştan İadeler (satış
  iadeleri) hesabının borcuna kaydedilir.
   Bir işletmenin dönem sonu 153 Ticari Mallar Hesabı
  borç kalanı350 milyon TL dir. Mal Mevcudu 260
  milyon TL, Yurtiçi Satışlar Hesabıalacak kalanı265
  milyon TL. dir. Bu durumda işletmenin mal alım
  satım işlemlerinden elde ettiği kar 175 milyondur.
  Mevcut malın maliyeti 350, satılan maliyetin
  maliyeti=350-260=90, Yurtiçi satışların alacak kalanı
  satışgelirini verir. 265-90=175 milyon kar.
   İşletmenin daha çok yönetim faaliyetleri sırasında
  kullandığıbüro eşyalarıDEMİRBAŞLAR hesabında
  muhasebeleştirilir.
   A İşletmesi satın almışolduğu mal karşılığında
  satıcıya bir müşteri çeki vermiştir. Bu durumda
  yapılacak muhasebe kaydında "Verilen çekler ve
  ödeme emirleri" hesabıalacaklandırılır.
   A işletmesi müşterisi Naim Uygun'dan 15 milyar
  TL'lik alacağına karşılık aynıtutarda 2 ay vadeli bir
  bono almıştır. Bu durumda Alacak Senetleri Hesabı
  borçlandırılır. Alıcılar Hesabıalacaklandırılır.
   Kasa Hesabının borç kalanıkasada mevcut parayı
  gösterir. Bir işletmenin dönem sonu sayımındaki
  para mevcudu 60 milyon TL. ve Kasa Hesabının borç
  kalanı60 milyon TL ise muhasebe kayıtlarında
  yapılacak bir işlem yoktur.
   İşletmenin 1996 yılında 120 milyon TL'ye satın aldığı
  demirbaşa %20 üzerinden ayırdığıamortisman
  tutarı24 milyon TL dir. 1997 yılısonunda %70
  oranıyla yapılan yeniden değerleme sonucu
  hesaplanacak yeniden değerleme artışı67 200 000 TL
  dir. 120*0.7=84, 24*0.7=16,8 , 84-16,8=67,2 değer
  artışıdır.
   Bir işletme, hisse senedi satın alarak sermayesine
  veya yönetimine katıldığıbaşka bir işletmeden olan
  alacaklarınıİŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR
  HESABININ BORCUNDA izler.
   Bir işletme devalınırken katlanılan maliyet ile söz
  konusu işletmenin rayiç bedelle hesaplanan net
  varlıklarının değeri arasındaki olumlu farklar
  Şerefiye Hesabında izlenir.
   Bir kişi veya kuruma açık kredi açılabilmesi için
  aranan koşullar: İşlerinde deneyimli olması, Faaliyet
  konusunun güvenli olması, Uzun bir ticari geçmişe
  sahip olması, Ticari ahlakının iyi olması, O banka
  şubesinde yeterli ticari mevduatıolmasıve
  komisyonlu işler getirmesi.
   İşletme vadesi gelen senedini ilgili bankaya ödemişve
  senedini geri almışsa yapılacak muhasebe kaydında
  321 Borç Senetleri Hesabıborçlandırılır.
   Özkaynaklarıarttıran unsurlar: Dönem net karı,
  Sermaye artışı, Olağandışıyedekler, Yeniden
  değerleme artışları.
   İşletmenin temettü gelirinin doğmasıdurumunda
  İştiraklerden Alacaklar Hesabıborçlandırılır,
  İştiraklerden Temettü Gelirleri Hesabı
  alacaklandırılır.
   Genel geçici mizandan yararlanmak suretiyle dönem
  sonu bilançosunun hazırlanamama nedenleri:
  Bazıalacakların tahsili şüpheli duruma düşmüş, bazı
  alacakların tahsil olanağıtamamen ortadan kalkmış
  yani değersiz duruma düşmüşolması.
  Bazımali nitelikteki işlemlerin kayıtlarının
  unutulmuşolması.
  Portföydeki hisse senetlerinde alışbedellerine göre
  değer düşmelerinin meydana gelmişolması.
  Mal hareketleri, aralıklıenvanter yöntemine göre
  muhasebeleştirildiğinde eldeki malların değerini ilgili
  hesap kalanından saptama olanağının olmaması.
   İstenilmesine rağmen borçlusu tarafından
  ödenmeyen senetli veya senetsiz alacaklar , Alacak
  Senetleri Hesabında izlenir.
   Duran varlıkların maliyetinin dönem sonuçlarına
  amortisman payıolarak yüklenecek tutarının
  belirlenmesinde Duran varlğın bedeli, Duran varlığın
  hurda değeri, Seçilen Amortisman yöntemi, Duran
  varlığın ömrü gözönünde bulundurulur.
   İşletmenin çıkarmışolduğu tahvillerin satılmış
  olmasıve bedelinin işletmenin ticari mevduat
  hesabına kaydedilmesi durumunda 102 Bankalar
  Hesabıborçlandırılır, 405 ÇıkarılmışTahviller
  Hesabıalacaklandırılır.
   Borçlu cari hesap üzerinden tahakkuk eden faizler,
  642 Faiz Gelirleri Hesabının alacağına kaydedilir.
   610 Satıştan iadeler, 621 Satılan ticari mallar
  maliyeti, 600 Yurtiçi satışlar, 654 Karşılık giderleri
  Dönem Karıveya zararıhesabına devredilir.
   Dönen varlıklar, Duran varlıklar, Özkaynaklar,
  Yabancıkaynaklar bilançoda yer alır.

 2. #2
  Bakteri

  Üyelik tarihi
  Şubat.2010
  Mesajlar
  1

  Standart

  .
  iyi güzel hoş

+ Yeni Konu aç

Benzer Konular

 1. AÖF 3. Sınıf Tum Ders Notlari
  Konu Sahibi Seabell Forum Açık Öğretim Fakultesi
  Cevap: 41
  Son Mesaj : 06.Nisan.2012, 16:22
 2. DAVRANIŞ BİLİMLERİNE GİRİŞ Ders Notlari
  Konu Sahibi Seabell Forum Açık Öğretim Fakultesi
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 24.Ocak.2008, 16:34
 3. 2. Sınıf YÖNETİM VE ORGANİZASYON DERS NOTLARI
  Konu Sahibi Seabell Forum Açık Öğretim Fakultesi
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 21.Aralık.2007, 20:49
 4. 2.sınıf TİCARET HUKUKU- DERS NOTLARI
  Konu Sahibi Seabell Forum Açık Öğretim Fakultesi
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 21.Aralık.2007, 20:38
 5. 4. Sınıf Muhasebe denetimi ve Mali Analiz notlari
  Konu Sahibi Seabell Forum Açık Öğretim Fakultesi
  Cevap: 5
  Son Mesaj : 14.Aralık.2007, 15:37

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •