GENEL MUHASEBE
1. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin temel
amaçlar›ndan biri değildir?
A) Kâr elde etmek
B) İşletmenin devamını sağlamak
C) Kamuyu ayd›nlatmak
D) Kaliteli mal ve hizmet üretmek
E) Çalışanların güvenliğini sağlamak
2. Aşağıdakilerden hangisi işletme sahiplerinin
varlıklar üzerindeki haklarını değer olarak ifade eden
kavramd›r?
A) Duran varl›klar
B) Kaynaklar
C) Sermaye
D) Borçlar
E) Varl›klar
3. Üretilen mal ve hizmetin üretim maliyetini saptamak,
maliyet kontrolü sağlamak, başarı değerlemek ve
elde edilen bilgilerle planlama yapmak ve yönetimin
alacağı kararlara yardımcı olan muhasebe türü
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Genel muhasebe
B) Sigorta muhasebesi
C) Otel muhasebesi
D) Maliyet muhasebesi
E) Banka muhasebesi
4. İşletme faaliyetlerinin planlanması, yürütülmesi ve
kontrolü için işletmenin, pazarlama, finans, üretim
ve insan kaynaklarına ilişkin muhasebe bilgilerini
edinen ve muhasebe bilgilerini kullananlar
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yöneticiler
B) İşletme sahipleri
C) Devlet
D) Borç verenler
E) Toplum
5. İşletmenin belirli bir tarihteki mali durumunu
gösteren tabloya ne ad verilir?
A) Bilanço
B) Gelir Tablosu
C) Nakit ak›m tablosu
D) Fon ak›m tablosu
E) Net sermaye değişim tablosu
ABC işletmesinin bilançosundaki değerler aşağıdaki
gibidir:
Kasa : 2.000
Banka mevduat› : 8.000
Ticari Borçlar : 2.000
Binalar : 30.000
Banka kredisi : 3.000
Ticari mallar : 4.000
Ticari alacaklar : 1.000
6. Bu bilgilere göre ABC işletmesinin sermayesi kaç
TL’dir?
A) 15.000 TL
B) 20.000 TL
C) 30.000 TL
D) 40.000 TL
E) 50.000 TL

7. Satışlar – Satıştan iadeler – Satış iskontosu
aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
A) Brüt satış kâr/zararı
B) Net satışlar
C) Faaliyet kâr/zarar›
D) Net kâr
E) Dönem kâr/zarar›
8. Aşağıdakilerden hangisi mali nitelikli işlemlerden
biri değildir?
A) Bankadan para çekilmesi
B) Ortaklara kâr payı dağıtılması
C) Çalışanlara ücret ödenmesi
D) Çalışanlarla hizmet sözleşmesi imzalanması
E) İşletmenin elindeki bir varlığı satması
9. Hesaplarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) Hesab›n borç toplam› alacak toplam›ndan büyükse
hesap borç kalan› verir
B) Hesab›n alacak toplam› borç toplam›ndan büyükse
hesap alacak kalan› verir
C) Hesabın borç ve alacak toplamı birbirine eşitse
hesap kapal›d›r
D) Hesabın borç tarafına işlem yapılıyorsa bu işlem
borçland›rmak olarak ifade edilir
E) Hesabın borç ve alacak toplamı birbirine eşitse
hesap aç›kt›r
10. Artış olduğunda borca, azalış olduğunda alacağa
kaydedilen hesaplar hangisidir?
A) Varl›k hesaplar›
B) Borç hesaplar›
C) Sermaye hesab›
D) Düzenleyici hesaplar
E) Bilanço hesaplar›
11. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde bir yıl içinde
paraya çevrilmesi düşünülen varlıkların izlendiği
hesapt›r?
A) Asli hesaplar
B) Aktif hesaplar
C) Dönen varl›k hesaplar›
D) Duran varl›k hesaplar›
E) Sermaye hesaplar›
12. Aşağıdaki işleyiş hangi hesaba aittir?
……. Hesab›
(+) (-)
A) Alacaklar
B) Ticari Borçlar
C) Banka Kredileri
D) Net Kâr
E) Sermaye
13. Muhasebe bilgi akışı çerçevesinde ilk işlem
aşağıdakilerden hangisine yapılır?
A) Envanter defterine
B) Yevmiye defterine
C) Büyük deftere
D) Muhasebe fişlerine
E) Geçici mizanlara

14. Her bir alacağa ilişkin hesapların kaydedildiği ve
izlendiği defter aşağıdakilerden hangisidir?
A) Al›c›lar yard›mc› defteri
B) Envanter defteri
C) Yevmiye defteri
D) Büyük defter
E) Muhasebe fişleri
15. Aşağıdakilerden hangisi yevmiye defterlerinin
faydalar›ndan biri değildir?
A) Mali nitelikteki olaylar›n etkilerini hesap baz›nda
s›n›fland›r›r
B) Bir gün içinde yapılan işlemlerin neler olduğunu
toplu olarak gösterir
C) Büyük deftere yapılacak kayıtların sağlıklı
olmas›na yard›m eder
D) Bir işlemden etkilenen unsurları bir arada ele
alarak bir bütün olarak gösterir
E) Kaydedilen işlemlerin büyük deftere doğru aktarılıp
aktarılmadığını kontrol eder
16. Hem borçlu hem alacakl› hesaplar yaz›lan ve kredili
işlemlerde kullanılan fiş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mahsup
B) Tahsil
C) Tediye
D) Fatura
E) Gider pusulas›
17. Aşağıdakilerden hangisi yeni kurulan bir işletmede
yap›lmas› gereken ilk işlemdir?
A) Açılış bilançosunun düzenlenmesi
B) Dönembaşı envanterinin düzenlenmesi
C) Açılış kaydının yapılması
D) Envanter bilgilerinin envanter defterine
kaydedilmesi
E) Yevmiye defterindeki aç›l›ş kaydının büyük deftere
aktar›lmas›
ABC işletmesi 27.02.2006 tarihinde aşağıdaki varlık ve
kaynaklarla işe başlamıştır:
Kasa : 1.000
Ticari Mal : 1.500
Al›c›lar : 750
Borç Senetleri : 500
Sat›c›lar : 600
Taşıtlar : 800
Demirbaş : 250
18. Yukarıdaki verilere göre işletmenin açılış kaydında
“Sermaye Hesab›”na yap›lacak kay›t
aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1.500 TL borç
B) 1.500 TL alacak
C) 10.500 TL borç
D) 3.200 TL borç
E) 3.200 TL alacak
19. Aşağıdakilerden hangisi faaliyetlerine devam eden
işletmelerin yapacakları işlemlerden biri değildir?
A) Kasa defterinin kapat›lmas›
B) Envanter kay›tlar›n›n yap›lmas›
C) Mali tablolar›n düzenlenmesi
D) Kapanış kayıtların›n yap›lmas›
E) Kesin mizan›n düzenlenmesi

20. Aşağıdakilerden hangisinden yaralan›larak mali
tablolar düzenlenmektedir?
A) Genel geçici mizan
B) Envanter kay›tlar›
C) Açılış kaydı
D) Kapanış kayd›
E) Kesin mizan
21. Gelecekte ortaya ç›kmas› beklenen gelirlerin dikkate
al›nmamas› ve giderler için ise kay›t yap›lmas›
aşağıdaki kavramlardan hangisinin gereğidir?
A) Maliyet esas› kavram›
B) Dönemsellik kavram›
C) İhtiyatlılık kavramı
D) Kişilik kavramı
E) Süreklilik kavram›
22. Muhasebe işleminin yürütülmesi sırasında ortaya
çıkan mali tablolarla ilgili bilgilerin kişi veya kişilerin
değil tüm toplumun çıkarının göz önünde tutulması
gerektiğini belirten kavram aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Sosyal sorumluluk kavram›
B) Tam aç›klama kavram›
C) İhtiyatlılık kavramı
D) Önemlilik kavram›
E) Özün önceliği kavramı
23. İşletmelerin kendilerini kuran sahip ve ortaklar›ndan
ayrı bir kişiliği olduğunu ve tüm muhasebe
işlemlerinin bu kişilik adına yürütüldüğünü belirten
kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sosyal sorumluluk kavram›
B) Tam aç›klama kavram›
C) İhtiyatlılık kavramı
D) Kişilik kavram›
E) Özün önceliği kavramı
24. Satışların, gelirlerin, satışların maliyetinin,
giderlerin, kâr ve zarar ile ilgili hesaplar›n ve belirli
dönemlere ait işletme faaliyeti sonuçlarının
sınıflandırılmış ve gerçeğe uygun olarak
yansıtılması aşağıdaki ilkelerden hangisinin
amac›d›r?
A) Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri
B) Bilanço ilkeleri
C) Varlıklara ilişkin ilkeler
D) Kaynaklara ilişkin ilkeler
E) Gelir tablosu ilkeleri
25. Aşağıdakilerden hangisi kasa hesabının borcuna
kaydedilecek işlemlerden biri değildir?
A) Bir önceki y›ldan devir
B) Bankadaki mevduat hesab›ndan çekilen para
C) Say›m sonucu belirlenen kasa noksan›
D) Kâr payı ya da başka bir gelirin tahsilatı
E) Peşin mal satışı
26. Kasas›ndaki 200 TL’yi A Bankas›’ndaki mevduat
hesabına yatıran işletme yapacağı kayıtta hangi
hesab› borçland›racakt›r?
A) Kasa Hesab›
B) Banka Kredileri Hesab›
C) Bankalar Hesab›
D) Al›c›lar Hesab›
E) Reeskont Faiz Gelirleri Hesab›

27. /
Kasa Hesab› XXX
Hisse Senetleri Hesab› XXX
Menkul Kıymet Satış Kârı XX
/
Yukar›daki yevmiye kaydı hangi işleme aittir?
A) Hisse senedinin kârlı alınışına
B) Hisse senedine tahakkuk eden kâr pay›na
C) Kârlı hisse senedi satışına
D) Kârlı tahvil satışına
E) Hisse senedi alışına
28. Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymetler grubunda
bulunan hesaplardan biri değildir?
A) Kamu kesimi tahvil senet ve bonolar›
B) Özel kesim tahvil senet ve bonolar›
C) Menkul kıymet değer düşüklüğü karşılığı
D) İştirakler
E) Hisse senetleri
29. ABC işletmesi müşterisi D’den 200 TL’lik alacağına
karşılık aynı tutarda 6 ay vadeli bir bono (senet)
almıştır. Bu işleme göre aşağıdaki hesaplardan
hangisine borç kayd› yap›l›r?
A) Kasa Hesab›
B) Yurtiçi Satışlar Hesabı
C) Al›c›lar Hesab›
D) Alacak Senetleri Hesab›
E) Borç Senetleri Hesab›
30. A işletmesi protesto ettirdiği 1.500 TL’lik senedi
borçlusu ödemediğinden yasal yoldan takibe
almıştır. Protesto gideri olan 250 TL senedin
bedeline eklenmiştir. Bu durumda aşağıdaki
hesaplardan hangisine borç kayd› yap›l›r?
A) Alacak Senetleri (Cüzdandaki Senetler)
B) Alacak Senetleri (Tahsildeki Senetler)
C) Alacak Senetleri (Protestolu Senetler)
D) Alacak Senetleri (Konusu Kalmayan Karşılıklar)
E) Alacak Senetleri (Takipteki Senetler)
31. /
Alacak Senetleri Hesab› XXX
(Cüzdandaki Senetler)
Alacak Senetleri Hesab› XXX
(Teminattaki Senetler)
/
Yukar›daki yevmiye kayd› hangi işleme aittir?
A) Senedin tahsile verilmesi
B) Senedin alacağa karşılık ciro edilmesi
C) Teminat olarak verilen senedin geri al›nmas›
D) Bir senedin teminat olarak verilmesi
E) Tahsile verilen senedin geri al›nmas›
32. Aşağıdaki hesaplardan hangisi bir alacak hesabı
değildir?
A) İştiraklerden Alacaklar
B) Ortaklardan Alacaklar
C) Personelden Alacaklar
D) Diğer Ticari Alacaklar
E) Al›nan Depozito ve Teminatlar
33. İşletmenin esas faaliyet konusunu oluşturan mal ve
hizmet satışlarından elde ettiği hasılat aşağıdaki
hesaplarda hangisine ne şekilde kaydedilir?
A) Ticari Mal Hesab›na borç
B) Ticari Mal Hesab›na alacak
C) Yurtiçi Satışlar Hesabına borç
D) Yurtiçi Satışlar Hesabına alacak
E) Sat›c›lar Hesab›na alacak
İşletmenin stok hareketlerine ilişkin hesapların kalanlar›
aşağıdaki gibidir:
Ticari Mallar : 1.600
Yurtiçi Satışlar : 1.500
Satıştan İadeler : 80
Satış İskontoları : 20
34. Bu işletmede dönem sonu mal mevcudunun
maliyeti 300 TL olarak belirlendiğine göre, brüt satış
kâr› veya zarar› kaç TL’dir?
A) 50 TL kâr
B) 50 TL zarar
C) 100 TL kâr
D) 100 TL zarar
E) 250 TL kâr
35. ABC işletmesi müşterisi A’ya satmış olduğu 100 +
18 TL KDV’li malı KDV’si ile birlikte geri almıştır.
Yapılacak kayıtta aşağıdaki hesaplardan hangisi
alacakland›r›l›r?
A) Yurtiçi satışlar
B) Al›c›lar
C) Sat›c›lar
D) Hesaplanan KDV
E) Ticari Mal
36. Devamlı envanter yönteminde “Yurtiçi Satışlar
Hesab›”n n › alacak kalanı aşağıdakilerden hangisini
ifade eder?
A) Mevcut mal›n maliyetini
B) Satışların toplam hasılat n › ›
C) Sat›lan mallar›n maliyetini
D) Mevcut mal miktar n › ›
E) Brüt kâr› ve zarar›
37. Aşağıdakilerden hangisi satın alınan tesis makine
ve cihazlara ait aktifleştirilmesi gereken giderlerden
biri değildir?
A) İthal makinelerdeki gümrük vergileri
B) Taşıma sırasındaki sigorta giderleri
C) Varlığın fatura bedeli
D) Varlığın alımı ile ilgili KDV gibi vergiler
E) Araştırma ve geliştirme giderleri
38. Yap›m› süren bir köprü ya da kanal için harcanan
malzeme, işçilik ve benzeri giderler hangi hesapta
izlenir?
A) Arazi ve arsalar
B) Demirbaşlar
C) Makine ve tesisler
D) Yap›lmakta olan yat›r›mlar
E) Yeralt› ve yerüstü düzenleri
39. Aşağıdakilerden hangisi maddi duran varlık
değildir?
A) Binalar
B) Demirbaşlar
C) Şerefiyeler
D) Arazi ve arsalar
E) Taşıtlar
40. İşletmelerde dönem içinde sat›n al›nan maddi duran
varl›klar aşağıdaki değerden hangisi dikkate
al›narak muhasebeleştirilir?
B) Borsa rayici
C) Maliyet bedeli
D) Alış bedeli
E) Emsal bedeli
CEVAP ANAHTARI
1. C
2. C
3. D
4. A
5. A
6. D
7. B
8. B
9. E
10. A
11. C
12. A
13. B
14. A
15. B
16. A
17. B
18. D
19. A
20. E
21. C
22. A
23. D
24. E
25. C
26. E
27. C
28. D
29. D
30. E
31. C
32. E
33. C
34. C
35. B
36. B
37. E
38. D
39. C
40. C