1. Şube sayısının müşteri kazanmak için eskisi kadar yeterli olmayışı ve pek çok işletmenin aynı pazara hizmet sunması, pazarı etkileyen faktörlerden hangisinin kapsamında yer alır?

Bilgi birikimi

Rekabet
Maliyetler
Teknolojik gelişmeler
Yasal düzenlemeler

2. Bütün bankaların birbirine benzer bir görünüm almaları sonucu rekabet ortamında kendilerini farklı kılacak, öne geçirecek bir yol aramaya başlamaları aşağıdaki pazarlama anlayışlarından hangisin ifade eder?


Araştırma, planlama ve denetleme yönlü pazarlama

Uzmanlaşmaya yönelik pazarlama
Yenilikçi pazarlama anlayışı
Tutundurma yönlü pazarlama
Müşterilerle yakın ilişkiler kurma

3. Şube sayısını azaltma ya da ihtisas bankacılığına yönelme, banka hizmet stratejilerinden hangisinin kapsamında yer alır?


Hizmette değişiklik yapma

Hizmet farklılaştırma
Hizmet karmasını genişletme
Hizmet dizisi imajı yaratma
Hizmet karmasının daraltılması

4. Finansal bakımdan güçsüz olan bankalar hizmet yaşam döneminin hangi aşamasında pazardan çekilerek ya da bazı hizmetlerin sunumundan vazgeçerek sadece belli pazar dilimlerinde hizmet sunmayı sürdürürler?


Olgunluk

Gerileme
Tanıtma
Gelişme
Yükselme

5. Bankalar arasında rekabetin artmasıyla fiyatlamanın önem kazanması aşağıdaki faktörlerden hangisinin etkinliğini ön plana çıkarmıştır?


Maliyet denetimi

Pazarlama etkisi
Dağıtım kanalı
Pazar araştırması
Bilgi paylaşımı

6. Bankalar hangi pazar koşullarında faiz, komisyon ve ücret düzeylerini belirlerken diğer bankaların tepkilerini dikkate alırlar?


Oligopol

Monopol
tam rekabet
Düopol
Tekel

7. Aşağıda sıralanan özelliklerden hangisi bankaların çok sayıda şubeye sahip olmasına ilişkin sakıncalardan biridir?


Maliyetler

Banka hizmetlerindeki karmaşıklık
Hizmet özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi gereksinimi
Pazara girişteki caydırıcılık
Farklı dağıtım seçeneklerinin ortaya çıkması

8. Bir ağ üzerinden güvenli ödeme kartı işlemlerinin yapılmasını sağlayan ve online müşteriler tarafından kullanılan kart sahibinin kart bilgilerini, anahtarlarını ve şifreleme bilgilerini saklamak için kullanılan ürüne ne ad verilir?


Sanal POS

Sertifika otoritesi
Ödeme çıkışyolu
Sanal cüzdan
Logolu çek

9. Pazarlama iletişim sürecinde, mesajı taşıyan araca ne ad verilir?


İleti

Medya
Tepki
Geri bildirim
Kaynak

10. Anlama yeteneğinden yoksun, kültür düzeyi düşük, mevzuat ve formalitelerin kendileri için karışık bir işlem olduğunu düşünen banka müşteri tipi aşağıdakilerden hangisidir?


Şaşkın tip

Sahtekar tip
Telaşlı tip
Kavgacı tip
Münakaşacı tip


11. Bütün bankaların birbirine benzer bir görünüm almaları sonucu rekabet ortamında kendilerini farklı kılacak, öne geçirecek bir yol aramaya başlamaları aşağıdaki pazarlama anlayışlarından hangisin ifade eder?


Tutundurma yönlü pazarlama

Araştırma, planlama ve denetleme yönlü pazarlama
Müşterilerle yakın ilişkiler kurma
Yenilikçi pazarlama anlayışı
Uzmanlaşmaya yönelik pazarlama

12. Şube sayısının müşteri kazanmak için eskisi kadar yeterli olmayışı ve pek çok işletmenin aynı pazara hizmet sunması, pazarı etkileyen faktörlerden hangisinin kapsamında yer alır?


Maliyetler

Bilgi birikimi
Rekabet
Teknolojik gelişmeler
Yasal düzenlemeler

13. Reklam harcamalarının arttığı ve hizmetin maliyetini yükselterek kârlılığın iyice azaldığı hizmet yaşam dönemi aşağıdakilerden hangisidir?


Sunuş

Tanıtma
Gelişme
Gerileme
Olgunluk

14. Doktorluk ve avukatlık aşağıdaki hizmet türlerinden hangisine örnektir?


Aranmayan hizmetler

Beğenmeli hizmetler
Kolayda hizmetler
Marjinal hizmetler
Özelliği olan hizmetler

15. Birim maliyetlerinin hesaplanmasından sonra bu maliyetlere hedeflenen kâr marjlarının eklenmesiyle müşterilerden talep edilecek ücret ya da komisyonun bulunduğu hizmet fiyatlama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


Hedef fiyatlama yöntemi

İşlem hacmine göre fiyatlama yöntemi
Maliyet artı yöntemi
Lideri izleme yöntemi
Prestij fiyatlama yöntemi

16. Aşağıdaki fiyatlama yöntemlerinden hangisinde, amaç, geniş işlem hacmine sahip müşterileri bankaya çekmektir?


Lideri izleme

Maliyet artı
Maliyete dayalı
İşlem hacmine göre fiyatlama
Tüketici temelli

17. Aşağıda sıralanan özelliklerden hangisi bankaların çok sayıda şubeye sahip olmasına ilişkin sakıncalardan biridir?


Hizmet özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi gereksinimi

Maliyetler
Pazara girişteki caydırıcılık
Banka hizmetlerindeki karmaşıklık
Farklı dağıtım seçeneklerinin ortaya çıkması

18. Üretim ve tüketim arasında oluşan yer, zaman, miktar uyuşmazlıklarını dengeleyen ve mülkiyetin devrine yardımcı olan pazarlama fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?


Kişisel satış

Fiyat
Tutundurma
Halkla ilişkiler
Dağıtım

19. Anlama yeteneğinden yoksun, kültür düzeyi düşük, mevzuat ve formalitelerin kendileri için karışık bir işlem olduğunu düşünen banka müşteri tipi aşağıdakilerden hangisidir?


Telaşlı tip

Kavgacı tip
Münakaşacı tip
Sahtekar tip
Şaşkın tip

20. Hizmetlerin pazarlamasında temel satış çabası aşağıdakilerden hangisidir?


Tanıtma

Kişisel satış
Satış geliştirme
Halkla ilişkiler
Reklam

21. Şube sayısının müşteri kazanmak için eskisi kadar yeterli olmayışı ve pek çok işletmenin aynı pazara hizmet sunması, pazarı etkileyen faktörlerden hangisinin kapsamında yer alır?


Maliyetler

Rekabet
Teknolojik gelişmeler
Bilgi birikimi
Yasal düzenlemeler

22. Hizmetin kalite ve içeriğinin onu üretene, satın alana hatta satın alınan zamana göre farklılık göstermesi hizmet özelliklerinden hangisinin kapsamında yer alır?


Ayrılmazlık

Türdeş olmama
Dayanıksızlık
Sahipliğin olmaması
Elle dokunulmazlık

23. Doktorluk ve avukatlık aşağıdaki hizmet türlerinden hangisine örnektir?


Beğenmeli hizmetler

Özelliği olan hizmetler
Marjinal hizmetler
Kolayda hizmetler
Aranmayan hizmetler

24. Aşağıdakilerden hangisi, bankalarda bilançoya bağlı olmayan hizmetlerden biridir?


Danışmanlık

Mevduat
Krediler
Hisse senedi işlemleri
Döviz işlemleri

25. Bankalar arasında rekabetin artmasıyla fiyatlamanın önem kazanması aşağıdaki faktörlerden hangisinin etkinliğini ön plana çıkarmıştır?


Bilgi paylaşımı

Pazarlama etkisi
Maliyet denetimi
Pazar araştırması
Dağıtım kanalı

26. Bankalar hangi pazar koşullarında faiz, komisyon ve ücret düzeylerini belirlerken diğer bankaların tepkilerini dikkate alırlar?


tam rekabet

Monopol
Tekel
Düopol
Oligopol

27. Bilgi teknolojilerindeki gelişmeler ve bunların finans sektörüne yansıması dağıtım seçeneklerinden hangisinin önem kazanmasını sağlamıştır?


Dikey bütünleşme

Şube ağlarında genişleme
Kişisel kanallar
Doğrudan kanallar
Dolaylı dağıtım

28. Alışveriş işlemi sırasında ödeme bilgisi gizliliğini ve bütünlüğünü, kart kullanıcısının gerçek kart sahibi olduğunu ve işyerinin banka ile anlaşmalı olduğunu garantileyen protokole ne ad verilir?


SET

ATM
POS
CAT
SSL

29. Pazarlama iletişim sürecinde, mesajı taşıyan araca ne ad verilir?


Tepki

İleti
Medya
Kaynak
Geri bildirim

30. Aşağıdakilerden hangisi satış teşkilatı yönetiminin planlanması aşamasında yapılması gereken işlemlerden biri değildir?


Satış işlevinin tanımlanması

Satış yönetimi sistemlerinin geliştirilmesi
Kullanılacak stratejilerin formüle edilmesi
Satış amaçlarının belirlenmesi
Satış elemanları performansının değerlendirilmesi

NOT.: Cevapları sormayın cunku kaynakta bulunmuyor..