İKTİSAT TEORİSİ SORU BANKASI

1) Milli gelir nasıl bir değişkendir?


a) Stok değişken

b) Bağımlı değişken
c) Akım değişken
d) Bağımsız değişken
e) İçsel değişken


2) X = 20 + 5P şeklindeki fonksiyonel ifade için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


a) Azalan bir fonksiyondur

b) Logaritmik bir fonksiyondur
c) Sabit bir fonksiyondur
d) Artan bir fonksiyon
e) Parabolik bir fonksiyondur


3) Geçmişte derlenmiş veriler arasında kurallar bulmaya ve buradan yorum yapılmaya çalışılan yöntem hangisidir?


a) Mantıksal akıl yürütme yöntemi

b) İstatistiksel yöntem
c) Mantıksal değerleme yöntemi
d) İktisadi yöntem
e) Sözel yöntem


4) Bağımsız değişkeni bir birim artırdığımızda toplam değerde meydana gelecek değişmeyi aşağıdakilerden hangisi ölçer?


a) Marjinal değer

b) Ortalama değer
c) Toplam değer
d) Statik değer
e) İçsel değer


5) Aşağıdaki grafiğe göre tüketici dengesinin D1 noktasından D2 noktasına kaymasının nedeni nedir?

a) A malının fiyatının artması

b) B malının fiyatının artması
c) Tüketicinin bütçesinin artması
d) Tüketicinin zevk ve tercihlerinin değişmesi
e) Tüketicinin bütçesinin azalması

6) Mal ve hizmetlerin insan ihtiyaçlarını giderme özelliğine ne ad verilir?


a) Tüketim

b) Üretim
c) Fayda
d) Tüketici
e) Mal


7) Marjinal ikame oranının sıfır olması durumunda farksızlık eğrisinin şekli için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


a) Yatay eksene paraleldir

b) Negatif eğimlidir
c) Eksenlere paralel ve 90 derecelik açı yapar
d) Pozitif eğimlidir
e) Yatay eksene düşeydir


8) Gelir esnekliği 1den büyükse bu mallar nasıl mallardır?


a) Aşağılık mal

b) Lüks mal
c) Fakir mal
d) Giffen malı
e) Düşük mal


9) Gelirde % 10 oranında bir artış olduğunda X malı talebinde % 20lik bir artış gerçekleşiyorsa talebin gelir esnekliği katsayısı kaçtır?


a) 0,5

b) 1
c) 2
d) 3
e) 4,5


10) Marjinal fiziki ürün 0 iken aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


a) Toplam fiziki ürün artandır

b) Toplam fiziki ürün maksimumdur
c) Toplam fiziki ürün azalandır
d) Toplam fiziki ürün sıfırdır
e) Toplam fiziki ürün negatiftir


11) Aşağıdakilerden hangisi bütçe doğrusunun eğimini gösterir?


a) Px/Py

b) Px/Py
c) Py+Px
d) Py+Px
e) Py/-Px


12) Üretimde girdiler iki kat artırıldığında üretim iki kattan daha fazla artıyorsa ölçeğe göre nasıl bir getiri söz konusudur?


a) Ölçeğe göre artan getiri

b) Ölçeğe göre fonksiyonel getiri
c) Ölçeğe göre sabit getiri
d) Ölçeğe göre ilişkisel getiri
e) Ölçeğe göre azalan getiri


13) Üretimde bazı girdilerin miktarlarının değiştirilebildiği ancak sabit girdilerin değiştirilmesine imkan bulunmayan döneme ne ad verilir?


a) Çok kısa dönem

b) Kısa dönem
c) Piyasa dönemi
d) Uzun dönem
e) Çok uzun dönem


14) Ekonomide negatif dışsal ekonomiler olması durumunda aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


a) Kısa dönem ortalama maliyet eğrisi yukarı kayar

b) Uzun dönem ortalama maliyet eğrisi negatif eğimli olur
c) Kısa dönem ortalama maliyet eğrisi pozitif eğimli olur
d) Uzun dönem ortalama maliyet eğrisi aşağı kayar
e) Uzun dönem ortalama maliyet eğrisi yukarı kayar


15) Üretim bir birim artırıldığında toplam maliyette görülen artışa ne ad verilir?


a) Ortalama maliyet

b) Marjinal maliyet
c) Değişken maliyet
d) Sabit maliyet
e) Sistematik maliyet


16) Aşağıdaki tabloya göre 5. birimin marjinal maliyeti nedir?


Üretim Miktarı Toplam Maliyet

1 100
2 180
3 240
4 280
5 310

a) 30

b) 40
c) 50
d) 62
e) 310


17) Bir önceki sorudan hareketle 4. birimin ortalama maliyeti kaçtır?


a) 40

b) 50
c) 60
d) 70
e) 80


18) Belirli bir mal veya hizmeti üreten çok sayıda kuruluş olsa da her birimin arasında ne objektif, ne de sübjektif olarak bir fark bulunmaması tam rekabet piyasasının hangi özelliğidir?


a) Atomizite

b) Mobilite
c) Homojenlik
d) Şeffaflık
e) Nadirlik


19) Aşağıdakilerden hangisi piyasa talep fonksiyonunda yer alan bağımsız değişkenlerden biri değildir?


a) Malın talep edilen miktarı

b) Malın fiyatı
c) Tüketicinin zevk ve tercihleri
d) Diğer malların fiyatları
e) Tüketicinin geliri


20) Denge fiyatının üzerindeki fiyatlardan söz konusu malı satın almaya razı olan alıcıların bu malı denge fiyatından alabilmeleri durumunda elde edilen kazanca ne ad verilir?


a) Tüketici rantı

b) Toplam talep
c) Bireysel talep eğrisi
d) Arz
e) Üretici rantı


21) Tam rekabet piyasasında ortalama gelir aşağıdakilerden hangisine eşittir?


a) Ortalama maliyet

b) Değişken maliyet
c) Toplam maliyet
d) Fiyat
e) Miktar


22) Tam rekabet piyasasında kâr maksimizasyonu koşulu aşağıdakilerden hangisidir?


a) Ortalama gelirin ortalama maliyete eşit olması

b) Marjinal maliyetin minimum olması
c) Marjinal gelirin miktara eşit olması
d) Ortalama maliyetle marjinal maliyetin kesişmesi
e) Marjinal maliyetin marjinal gelire eşit olması


23) Tam rekabet piyasasında kapanma noktası aşağıdakilerden hangisine eşittir?


a) Fiyat = Ortalama değişken maliyet

b) Fiyat = Ortalama sabit maliyet
c) Fiyat = Ortalama maliyet
d) Miktar = Fiyat
e) ATC nin minimum noktasına


24) Bir mal veya hizmetin ya da üretim faktörünün bir satıcısı ve bir alıcısının bulunduğu piyasaya ne ad verilir?


a) Monopol piyasası

b) İki yanlı tekel piyasası
c) Monopson
d) Düopol
e) Oligopol


25) Monopolcü firmanın marjinal gelir ve ortalama gelir eğrilerinin negatif eğimli olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?


a) Satış miktarının artırılabilmesi için teknolojinin kullanılması

b) Firmanın kârını maksimumlaştırabilmesi için fiyatını artırması
c) Satış miktarının artırılması için fiyatın düşürülmesi
d) Fiyatın düşürülebilmesi için satış miktarının artırılması
e) Dengenin sağlanabilmesi için fiyatın miktara eşit olması


26) Aşağıdakilerden hangisi monopolde fiyat farklılaştırmasının koşullarından biri değildir?


a) Piyasaların bölünebilir olması

b) Piyasada farklı talep yapılarına sahip kişilerin olması
c) Alt piyasalar arasında önemli bir marjinal maliyetin olmaması
d) Firmanın homojen mal üretmesi
e) Piyasalar arası geçişin olması


27) Her bir firmanın rakiplerinin fiyat düşüşlerini takip edeceği, fakat fiyat artışlarını takip etmeyeceğini açıklayan oligopostik piyasa aşağıdakilerden hangisidir?


a) Edgeworth modeli

b) Dirsekli talep teorisi
c) Cournot teorisi
d) Marshall- Lerner modeli
e) Talep modeli


28) Kartelde kârın artması için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?


a) Rekabeti teşvik etmek

b) Aralarında anlaşma yapmak
c) Belli bölgeler konusunda anlaşmak
d) Üretim miktarı konusunda aralarında ortak bir anlaşma yapmak
e) Malın fiyatını belirleme konusunda ortak hareket etmek


29) Kısa dönemde sabit bir girdinin verimine ne ad verilir?


a) Rant

b) Faiz
c) Kâr
d) Rant benzeri
e) Faiz benzeri30) Marjinal ürün hasılatı girdinin marjinal külfetinden büyükse aşağıdakilerden hangisinin devamlılığı sağlanır?


a) Toplam kârın azaltılması

b) Üretimin azaltılması
c) Firmanın üretim kapasitesine sınırlama getirmesi
d) Toplam kârın artırılması
e) Yatırımların geri çekilmesi


31) Monopolcü firmanın girdi satın aldığı piyasada tam rekabet koşullarının geçerli olduğu varsayımı altında karşılaştığı girdi arz eğrisiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


a) Miktar eksenine paralel bir doğrudur

b) Yatay eksene düşey bir doğrudur
c) Negatif eğime sahip bir eğridir
d) Negatif eğime sahip bir doğrudur
e) Pozitif eğime sahip bir doğrudur


32) Aşağıdakilerden hangisi genel denge analizinin varsayımlarından biri değildir?


a) Taşıma ve depolama giderleri sıfırdır

b) Tam rekabet koşulları geçerlidir
c) Üretim ve tüketimin farklı yer ve zamanda yapılması
d) Ekonomide dışsallık yoktur
e) Ekonomide devlet ve dış ticaret yoktur


33) Bir toplumda tüm diğer bireylerin refahı değişmeksizin bir bireyin refahı artırılırsa toplumun refahı artar ifadesini aşağıdakilerden hangisi açıklar?


a) Edgeworth kutu diyagramı

b) Pareto optimumu
c) Kamusal malların önemini
d) Refahsal optimizasyonu
e) Pareto değer yargısı


34) Aşağıdaki grafiğe göre hangi noktada üretim imkansızdır?a) D1

b) D2
c) D3
d) D4
e) D5


35) Yukarıdaki grafiğe göre etkin üretimin sağlanamadığı nokta aşağıdakilerden hangisidir?


a) 110-80

b) 110-120
c) 80-120
d) 20-120
e) 20-170


36) İşgücü arz teklif eğrisinin eksenlerinde aşağıdakilerden hangileri yer alır?


a) Gelir Boş zaman

b) Gelir Faiz oranı
c) Fiyat Zaman
d) İşsizlik oranı Enflasyon oranı
e) Fiyat Miktar

Soru Cevapları

1. C - 2. D - 3. B - 4. A - 5. D - 6. C - 7. C - 8. B - 9. C - 10. B - 11. A - 12. A - 13. B - 14. E - 15. B - 16. A - 17. D - 18. C - 19. A - 20. A - 21. D - 22. E - 23. A - 24. B - 25. C - 26. E - 27. B - 28. A - 29. D - 30. D - 31. A - 32. C - 33. E - 34. E - 35. D - 36. A -